Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 497.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Aburezeq Khalil Abdullah
Relationship among Social Problem-Solving, Negative Problem Orientation, Major Negative Interpersonal Events, and Psychological Well-Being: A Comparative Study between Hungarian And Palestinian Adolescents.
[Thesis]

Akhmetova Aigul
Assessing 6th and 8th Grades Students’ Reading Skills and Literacy in Kazakh, Russian, and English Languages in Kazakhstan.
[Thesis]

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Alexa Ferenc
Az ötnapos tanítási hét hatása a tanulók életmódjára - különös tekintettel a rendszeres testnevelés jelentőségére -.
[Thesis] (Unpublished)

Alrababah Saleh Ahmad
Measuring Complex Problem Solving in Jordanian Higher Education: Feasibility, Construct Validity and Logfile-Based Behavioural Pattern Analyses.
[Thesis]

Altorjay Tamás
Klasszikus énekesi hangképzés empirikus kutatása, az orr és melléküregei bekapcsolhatóságának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Amukune Stephen
Mastery Motivation and Executive Functions as School Readiness Factors: Enhancement of School Readiness in Kenya.
[Thesis]

Antal Judit
Fit indices for the Rasch model.
[Thesis] (Unpublished)

Arató Ágnes
Audio-vizuális eszközök multi-média rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Kata
A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Németh Mária
Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében /A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése/.
[Thesis] (Unpublished)

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Ferenc
Az iskolásifjú testalkattípusai és az egyes típusok lelki élete.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Lászlóné
AV-információhordozók a megtanítási rendszerben /Kémia 7. osztály/.
[Thesis] (Unpublished)

Bangha József
A szakközépiskolai műszaki rajz-tanítás alapvető problémái a szakfelügyeleti munka tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Barkow Ingo
The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Péter
A középiskolák katonatiszti pályára orientáló tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Barsi László
A gyermekvédelem intézményrendszerében és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában alkalmazott pedagógiai tevékenység fejlődéstörténeti áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Árpád
A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki felsőoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Benedek Tibor
A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól (A VOLÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelésszociológiai vizsgálatok alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Benő Kálmán
Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945-1948 között.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Tamás László
A sport-elköteleződés modell összefüggéseinek vizsgálata serdülő sportolók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Sándor
A katonai rend és fegyelem szilárdítására irányuló nevelő munka néhány filozófiai, etikai problémája a határőrségnél.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Biczók Ferencné
A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Pál
Komplex szemléltetőeszközök, eszközrendszerek szerepe a műszaki oktatásban /Különös tekintettel a témacentrikus eszközfejlesztési koncepcióra/.
[Thesis] (Unpublished)

Binder Károly
A Tanárképző Főiskola műszaki szak "géptan gyakorlat" c. témaköréből.
[Thesis] (Unpublished)

Biszterszky Elemér
A programozott oktatás elméleti alapjai és irányzatainak kritikai összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Blandl Mátyás
Az analízis középiskolai tanításának segítése az iskolaszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Blumenfeld Gyuláné Mikola Júlia
A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi pszichológia-tanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor János
Gazdasági viszonyok, érdekeltség, erkölcs és a személyiség.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Gyula
Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai pszichológiai vizsgálatához (Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
[Thesis] (Unpublished)

Bokányi Dezsőné
A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Bolgár Péter
A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Bonifert Domonkosné
Általános iskolás korú tanulók fizikai fogalomrendszerének alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Dezső
A számítógépek alkalmazási lehetőségei a gimnázium fizika oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Lajosné Parajdi Ilona
Programozott oktatási kísérlet matematikából.
[Thesis] (Unpublished)

Bottyán Menyhért
Az iskola és a közművelődési intézmények együttműködése.
[Thesis] (Unpublished)

Burián Miklós
Többdimenziós zenei feladatok alkalmazása, és azoknak a zenei kreativitásra gyakorolt fejlesztő hatása a 3-6 éves korosztályban.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsa
Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései /A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai/ /1974-1982./.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint János
Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók matematikai tudásszintjének alakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Bányász János
Az értelmiségnevelés lehetőségei és eredményei az agrárműszaki felsőoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Lajos
A hivatástudat nevelésének néhány kérdése a Budapesti Tanítóképző Intézetben.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Lajos
A tanulói aktivitásról. A tanulók aktivitásának biztosítása az oktatási módszerek helyes felhasználása és a tanítási órák jobb szervezésével.
[Thesis] (Unpublished)

Bónus Lilla
Kutatási készségek fejlesztése játékos kutatásalapú tanulással biológia tantárgyi tartalmon, 8. évfolyamon.
[Thesis]

Bús Enikő
Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csabai Valéria
Az iskolai olvasmányok szerepe a nevelésben 1945-1990.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Benő
A kombinatív képesség és értékelésének feltételei.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Ferencné Maráczi Albertina
Főiskolai hallgatók tanári hivatásra való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

Csatlósné Fülöp Sára
A kombinatív képesség fejleszthetőségének vizsgálata az általános iskola negyedik osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Csirikné Czachesz Erzsébet
Vizsgálat a tízéves tanulók írásos szókészletének köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Imre
A felzárkóztatás és az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos gimnáziumi képzési kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Csíkos Csaba
A bizonyítási képesség értelmezése és fejlődésének jellemzői iskoláskorban.
[Thesis] (Unpublished)

Csór Gabriella
A nevelésközpontú szemlélet kialakításának feladata a műszaki tanárjelöltek beállítódásának ismeretében.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri József
A kombinatorika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Czene László
A szakmunkásképzés továbbfejlesztésének problémái és lehetőségei, különös tekintettel a lemorzsolódásra.
[Thesis] (Unpublished)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
[Thesis] (Unpublished)

Czirfusz Gábor
Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
[Thesis] (Unpublished)

Dajka Miklós
A gyakorló pedagógusok alkotó, újító munkájának feltételei és közkinccsé tételének egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Katinka
Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata – a nemzeti szimbólumok ismerete, a nemzeti identitás erőssége, a nemzeti identitással összefüggő vélekedések.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Istvánné
Adatok az általános iskola megszervezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Dancsó Tünde
A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és középiskola végén.
[Thesis] (Unpublished)

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
[Thesis] (Unpublished)

Devosa Iván
A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése.
[Thesis] (Unpublished)

Deák László
A programozott kémiaioktatás néhány problémájának vizsgálata az oktatás különböző szintjein.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése -.
[Thesis] (Unpublished)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Dobcsányi Ferenc
Az általános iskolai irodalomtanítás megújításának időszerű kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Bianka
A perfekcionizmus személyiségjellemzőkkel való összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőttek körében.
[Thesis]

Dobó Géza
Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az általános iskola 5. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Dohány Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Alice
Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Edina
Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
[Thesis] (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
[Thesis]

Duró Lajosné Lévai Rozália
Az analízis gimnáziumi tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Dzsatkó József
Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gábor
Posch Jenő élete, munkássága és filozófiája.
[Thesis] (Unpublished)

E

Ecsédi András
Mikrocsoportos felzárkóztatás matematikából az óvoda nagycsoportjában.
[Thesis] (Unpublished)

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Jenő
A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és hatékonyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben - különös tekintettel az általános iskolai fizikatanításra.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
A békepedagógia és a békére nevelés a századfordulótól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes József Balázs
A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete János
A tananyag strukturális elemzésének néhány elméleti és gyakorlati problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Bertalan
Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
[Thesis] (Unpublished)

Ferka Mihályné Sallai Julianna
Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Flick-Takács Nikolett
Az egész életen át tartó tanulás óvodás-, és kisiskoláskori megalapozásának vizsgálata.
[Thesis]

Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai funkciója a felsőoktatási intézményekben /A 141/1969/M.K.12./MM.sz. rendelet tapasztalatainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen).
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai R. Katalin
Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Futó László
A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Fésűs András
A ciklusos nyelvoktatás /Általános módszertani tanulmány/.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp János
A középiskolai tanulóifjúság világnézeti, politikai, erkölcsi nevelésének időszerű kérdései a Szegedi MÁV Nevelőotthon növendékei körében végzett intervallumvizsgálat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Fűz Nóra
Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdos László
Új eszközök és eljárások az elektromosság témaköreinek hatékonyabb tanításához - Általános iskola technika tantárgy 5-8. osztály.
[Thesis] (Unpublished)

Galgóczi Anna
A filozófiaoktatás hatékonyságának vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
[Thesis] (Unpublished)

Gazsó István
Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Attila
A tanítójelöltek természettudományos műveltsége.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Éva
A fonematikus hallás vizsgálata óvodás gyermekeknél.
[Thesis] (Unpublished)

Gerelyes Endréné
A szocialista újságíróképzés pedagógiai követelményei különös tekintettel a magyarországi helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
[Thesis] (Unpublished)

Gottl Frigyes
Fakultáció a gimnáziumban /A Makói József Attila Gimnázium kísérleti tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Gráf Rózsa
A koraszülöttség mint az iskolai teljesítményzavarok rizikótényezője.
[Thesis]

Guczi Lászlóné Huszti Györgyi
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Mihály
Gép az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gyaraky Ferenc Frigyes
Didaktikai algoritmusok elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Gyóni Lajosné
"A nevelési célrendszerre vonatkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban".
[Thesis] (Unpublished)

Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi Erzsébet
Középiskolás kollégisták értékrendje ma.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Zita
A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

Gál-Szabó Zsófia
Felsoroló kombinatív feladatok megoldásának értékelése a feladatok megértése és a stratégiahasználat alapján általános iskolások körében.
[Thesis]

Gécseg Ferencné
A világnézeti nevelés főbb problémái a kémia tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Tóth István
Olvasásfejlesztő irodalomtanítás.
[Thesis] (Unpublished)

Habók Anita
A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Halblender Anna
Tanórai tehetségfejlesztés és felzárkóztatás témánkénti differenciáló szakaszokkal kémia 7-8. osztály.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Tibor
A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Havranek László
Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tiszavidék ártéri erdeiben (2 függelékkel).
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Szilvia
A proszociális viselkedések egyes altípusainak vizsgálata és fejlesztése intézményes környezetben kiscsoportosok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

Hercz Mária
A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Herzog Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Hofer Lajos
A magyar tannyelvű iskoláztatás a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Ottó
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában (Kísérlet egy új típusú tantárgypedagógia körvonalazására).
[Thesis] (Unpublished)

Hollós István
A letartóztatottak fegyelemre nevelése.
[Thesis] (Unpublished)

Honfi Aladár
A tanítóképzés története Somogyban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Az analógiák és modellek szerepe az integrált oktatás során megvalósuló világnézeti nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
A tartalmi munka és a szervezeti felépítés összefüggései a középiskolai KISZ tevékenységben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Mihály
Fáy András nevelési eszméi.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Zoltán
Középiskolai tanulók közösségi értékorientációjának pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyuláné Szabó Sára
Az audio-vizuális eszközök használatának határhatékonysága a nyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Hunya Péterné
A fogalmi struktúrák szemléltetésének hatáselemzése : Rotációs kísérlet adatainak számítógéppel végzett többváltozós összefüggésvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Huszka Noémi
A tanuló-tanító közötti kapcsolat a pedagógusok szemszögéből: a Student-Teacher Relationship Scale kérdőív alkalmazása és a tanítói vélemények összefüggése a diákok válaszaival.
[Thesis]

Héjjas Endre
Az általános iskolai orosznyelv-oktatás eredményességének vizsgálata ipariszakmunkás-tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Hídvégi Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Hódi Ágnes
Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non-cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text formats in grade 2.
[Thesis] (Unpublished)

Hódi Istvánné Czakó Mária
Demokrácia az iskolában (Gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések a szegedi középiskolák életéből).
[Thesis] (Unpublished)

Hülber László
Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon.
[Thesis] (Unpublished)

I

Inotai Gyula
Az oktatás akusztikai feltételei.
[Thesis] (Unpublished)

Isky László
Sportmozgások vizsgálata és oktatása kibernetikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jakubovits Elek
Az eszménykép és a példakép problémája a nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
[Thesis] (Unpublished)

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Dóra
A tanulási és emlékezeti folyamatok életkori változásai.
[Thesis]

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái /1962-82/.
[Thesis] (Unpublished)

Jáki László
A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahlichné Simon Márta
A magyarországi védőnőképzés kialakulása és a védőnőképző iskolák oktató-nevelő munkája.
[Thesis] (Unpublished)

Kalászi Pál
Bélapátfalva /Heves megye/ története.
[Thesis] (Unpublished)

Kapor Károly
A középiskolások pályairányulásának és pályaválasztásának vizsgálata Veszprém megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Karimova Konul
The relationship between reading and listening skills with the self-concept in studying of Russian and English in Azerbaijan.
[Thesis]

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Imréné Balogh Magda
Állami gondozottak - nevelőotthonba utalt tanulók - pályaválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskésné Dobóvári Erzsébet
Kritériumorientált értékelés a 7. osztályos kémia tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Keczer Tamás
Gimnáziumi osztályközösség személyközi kapcsolatainak fejlődése /a fakultatív rendszerű oktatás feltételei között/.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Imréné Nagy Mária
A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának pszichológiai vizsgálata - A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész Leóné
Az iskolatelevízió és a rádió szerepe az általános alapműveltséggel nem rendelkező rétegek műveltségi hátrányainak felszámolásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
[Thesis] (Unpublished)

Kinyó László
Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Király József
A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szakaszában 1944-45.
[Thesis] (Unpublished)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Orsolya
A felnőttkori afáziához társuló szerzett olvasászavarok diagnosztikája, Felnőtt Olvasásteszt kidolgozása és alkalmazása a klinikumban.
[Thesis]

Kis Noémi
Néhány családi változó összefüggése az elsajátítási motivációval és a tanulás sikerességével óvodás- és iskolás korban.
[Thesis]

Kiss András
Budai Ézsaiás, a nevelő és iskolaszervező.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ferenc
Az ifjúság öntevékenységre nevelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György
A koedukáció neveléslélektani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Hedvig
A problémás internet-, okostelefon- és közösségimédia-használat jellegzetességei, protektív és rizikótényezői fiatalok körében.
[Thesis]

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Renáta
A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 5-8 éves gyermekek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Kovács Renáta
Tanárjelöltek reflexiójának vizsgálatai "A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása" című kurzusokon.
[Thesis]

Kiszely Lukács
Az iskolavezetés tartalma, funkciói, feladatrendszere, struktúrája, működési rendje, módszerei és eszközei Fejér megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Judit
A beszédészlelési és beszédmegértési retardáció óvodáskorúak körében végzett korrekciója a szegedi és hódmezővásárhelyi nevelési tanácsadóban.
[Thesis] (Unpublished)

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsvári János
Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Komlódi János Lajos
Az ifjúságvédelmi albizottságok tevékenysége Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Komlóssy Ákos
Nevelőmunka a középiskolai irodalomtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Kontra József
A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel.
[Thesis] (Unpublished)

Kopasz Filoméla Gertrúd
Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében.
[Thesis] (Unpublished)

Korányi Mátyás
Megtanító stratégia alkalmazása a géprajz I. féléves tanításában az Élelmiszeripari Főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Kossa Mária Valéria
A művészeti nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államok alap- és középfokú iskoláiban 1955-től 1975-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Anett Jolán
A nem formális környezetben megszerzett tanulási eredmények validálása a magyar felsőoktatásban.
[Thesis]

Kovács Géza
A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései /Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Földrajzi állóképek kísérleti optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata /A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Róbert
Egy főiskolai tantárgy taxonómiai vizsgálata, cél- és feladatrendszerének megfogalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából /Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban/.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovszki József
Az óvodai nevelés-oktatás tervezésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
[Thesis] (Unpublished)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése /Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban/.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kunoss Judit
Fogalmazástanítás az alsó tagozatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kunstár Jánosné
Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági Elemér
A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kutas Ferenc
Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos fogalmazástanításban mérések tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán András
Műszaki tantárgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje /Feladatok előkészítésének, megadásának és megoldásának módszerei/.
[Thesis] (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes Szabó Marietta
Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kétyi András
IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kígyóssy Zsolt
Megtanító stratégiák alkalmazása a géprajz-gépelemek II. féléves tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Kósáné Csertő Aranka
Mikrocsoportos anyanyelvi felzárkóztatás az óvoda nagycsoportjában.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Lajos
A serdülőkorú tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatosné Török Erika
Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában – vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Linus Kambeyo
Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills.
[Thesis] (Unpublished)

Liu Yong
The Assessment, Moderated Mediating Effects, and Influencing Factors of Critical Thinking Disposition in Chinese Undergraduate Students.
[Thesis]

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Szántó Zsuzsanna
A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711-1777.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar Erzsébet
A hazai műszaki pedagógusképzés története (1945-1985).
[Thesis] (Unpublished)

Majkić Maja
Történelemre vonatkozó episztemológiai nézetek kontextussal összefüggő jellemzőinek vizsgálata 11. és 12. évfolyamon.
[Thesis]

Major Lenke
Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros Anna
Tantárgyi és erkölcsi értékek vizsgálata a közös alapú középiskolai kísérletben (három iskola adatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban /Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Mihálka Mária
A kiégés és a munka-család interferencia jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata pedagógusok körében.
[Thesis]

Mihály Endre
A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításmódszertana.
[Thesis] (Unpublished)

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Mikulán Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Milivojevic-Beszédes Viktória
A felnőttnevelés professzionalizációja Szerbiában – A felnőttek általános iskoláiban és az államilag elismert nem formális felnőttnevelési intézményekben dolgozó szakemberek munkaerő-piaci helyzete és professzionalizációja.
[Thesis]

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon /A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében/.
[Thesis] (Unpublished)

Molitorisz Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Györgyné
A kölcsönhatás és mező fogalmának tanítása az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Istvánné
Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár István
Nyelvi-logikai képességfejlesztés a 8. osztályos kémia tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Pál
Hálózatos technológiával segített, kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Mosoni József
Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése.
[Thesis] (Unpublished)

Mosonyi Kálmán
Tipikus gondolkodási hibák számolásból és mérésből az általános iskola felső tagozatában.
[Thesis] (Unpublished)

Mousa Mojahed
Computer-Based Assessment and Enhancement of Inductive Reasoning Skills: A Case Study of the Education System Development in Palestine.
[Thesis]

Mucsi Gergő
A ritmikai készségek fejlődése és fejlesztése az ének-zene órákon 6–8 éves tanulók körében.
[Thesis]

Murányi Pál
A szakmai képzés tantervi alapelvei és beválásának vizsgálata eredményességmérésekkel a JATE középiskolai kísérletében.
[Thesis] (Unpublished)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
[Thesis] (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye /Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára/.
[Thesis] (Unpublished)

Mónusné Goda Ágnes
Az oktatás integrálása az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gyula
A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy György László
A tanulmányi terhelés mérésének tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről /1857-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy János
Neveléstörténet (Egyetemi jegyzet-tervezet).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy József
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina
Az iskolai jóllét vizsgálata 5. és 8. osztályos tanulók és tanáraik körében.
[Thesis]

Nagy Lászlóné
Egy szakközépiskola száz évének története /A Szeged Városi Közép Kereskedelmi Iskolától a Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskoláig/.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Margit
A nevelési alapismeretek gimnáziumi fakultatív tantárgycsoport képzési funkciói és tantervi kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándor
Az úszástanulás folyamata, az alapfokú úszótudás mérése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zsuzsanna
Az önismereti és személyiségfejlesztő csoportok szerepe a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Néhány biológiai alapfogalom fejlődése 6-16 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy-Szabó Zoltán
A perfekcionizmus háttere és vetületei az iskolában.
[Thesis]

Nagyváradi Attila
A szemléltetés és a tanítás módszertan problematikája a csillagászati földrajz oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi László
A csillagászati földrajz és a csillagászat kapcsolata a tanítás módszertan tükrében a planetológia eredményeinek felhasználásával.
[Thesis]

Nemes Rudolf
Műveleti fokozat és jártassági szint.
[Thesis] (Unpublished)

Nguyen Van Son
Learner Autonomy in English Language Learning and Factors Influencing Learner Autonomy in the Context of Vietnam: Non-English-Major Students’ Perceptions.
[Thesis]

Novák Béláné
A tanulók egészségnevelésének kérdései az iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nyitrai Ágnes
A mese, a vers és a képeskönyv szerepe a bölcsődés gyermekek életében és fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Nádassy Lászlóné Karres Magdolna
Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Endre
A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos feldolgozása és felmérési tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Mária
A 13 éves diákok életmódjának pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956).
[Thesis] (Unpublished)

O

Oo Tun Zaw
Reflective Teaching Model for Reading Comprehension.
[Thesis]

Ormándi János
Serdülőkorú tanulók értékorientációja.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Gábor
Kutatási készségek fejlesztése a kémiaórán: egy 10. évfolyamon végzett kísérlet tapasztalatai.
[Thesis]

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához /ált. isk. 8. o./.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Sándor
Középiskolai fogalmazástanítás.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
[Thesis] (Unpublished)

Pallay Farkas Géza
Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakorlatának problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Pap-Szigeti Róbert
Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Perényi János
A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi színvonalra /Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében/.
[Thesis] (Unpublished)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő Villő
Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Phongphanit Thongsay
Instructional management and stress factors affecting teacher trainers as perceived by the educational leaders of Laos.
[Thesis] (Unpublished)

Piczil Márta
Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.
[Thesis] (Unpublished)

Pignitzky György
Világnézeti nevelés a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Tünde Kornélia
Az iskolai és iskolán kívüli zenei nevelés egyéni, családi és társadalmi megítélése általános iskolás és gimnáziumi tanulók, szülők és tanárok körében.
[Thesis]

Pintér Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
[Thesis] (Unpublished)

Prievara Dóra Katalin
A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Puppi József
Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó tagozatának számtantanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztaszeri Miklósné
A gyakorlóiskolai szakvezető munkája az orosz szakos tanárjelöltek képzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Putnoky Jenő
Analitikus műveletrend a gyermeki gondolkodásban.
[Thesis] (Unpublished)

Pádár Lászlóné
Az egészségnevelés hatása a szakmunkástanulók magatartására Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben /A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról /a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor Attila
Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor-Kovács Anita
A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pótáriné Hojcsi Zsuzsanna
Egyéni tanterv és alkalmazásának lehetőségei a szakképzést megalapozó kémiaoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ragchaa Jargaltuya
Teaching, Learning and Assessing Students’ English Language Receptive Skills in Mongolia.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Rausch Attila
Korai numerikus készségek online mérése.
[Thesis] (Unpublished)

Rendek Magdolna
Gazdasszonyképzés Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rendes Béla
Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Rideg Ildikó
Kísérlet az 5-6 éves gyermekek anyanyelvi retardációjának csökkentésére a családi és óvodai anyanyelvi nevelés javításával.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
[Thesis] (Unpublished)

Ritecz József
Világnézeti, vallási, erkölcsi attitűdök vizsgálata középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Ritoc Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Rizner Dezső
A családmodell szerepe az állami nevelőotthonokban élő gyermekek nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Rizner Dezsőné Kékesi Mária
A patronáló tanári tevékenység szerepe a főiskolai tanárképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Rohonyi András
Oktatás és technológia /A pedagógiai technológia kialakulása Észak-Amerikában/.
[Thesis] (Unpublished)

Rokszin Adrienn Aranka
A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében.
[Thesis] (Unpublished)

Ronkovics Józsefné Faragó Eszter
Imre Sándor pedagógia professzor munkássága a szegedi egyetemen (1925-1934).
[Thesis] (Unpublished)

Rosta Sándor
Orosz nyelvoktatás audio-vizuális eszközökkel /Beszámoló egy kísérlet eredményeiről, tapasztalatairól/.
[Thesis] (Unpublished)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban /1828-1983/.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Fodor Benő
Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Révi Jenő
A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligenciakorú normális és imbecillis tanulóknál.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Béla
Az oktatófilm helye és szerepe az oktatási folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

S

Savovic Margit
A környezeti nyelv tanulásához való pozitív viszonyulás kialakításának és fejlesztésének feltételei a jugoszláviai Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány tapasztalatai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Scholz Gyula
Az oktatógépek kialakításának és alkalmazásának problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
[Thesis] (Unpublished)

Shaakumeni Simson Ndadaleka
Development, adaptation and validation of instruments for assessing Namibian students’ beliefsabout nature of science.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Tünde
A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Simonics István
Számítógépes oktatóprogramok tervezésének elméleti és gyakorlati problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Zsóka
Negyedik évfolyamos tanulók olvasástechnikai sajátosságai és azok pedagógiai relevanciája.
[Thesis]

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az Egri Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Sándorné Kedves Éva
A szemléltetés lehetőségei és szerepe a fizika tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
[Thesis] (Unpublished)

Soeharto Soeharto
Assessing Students’ Science Misconceptions and Inductive Reasoning: Cross-Sectional Studies in Indonesian Context.
[Thesis]

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Stadler Jenő
Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Stenger Mária
A mikroosztályos nevelési rendszer a 6. osztályos biológia tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sukhbaatar Batdulam
Contexts of School and Pastoralist Family Communication in Rural Mongolia: an Ecological Model.
[Thesis] (Unpublished)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi László
Az elektromosságtan tanításának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi Magdolna
A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tanító és tanár szakos hallgatók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabady Józsefné Békési Magdolna
A magánének oktatásának története Szegeden 1948-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Edit
A biológia tanításának eredményei és problémái Csongrád megye gimnáziumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Dóra Fanni
Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis]

Szabó Katalin
Az étkezési magatartás vizsgálata serdülők körében az étkezési motivációk, a kockázatészlelés és különböző pszichológiai változók tükrében.
[Thesis]

Szabó László
A nyíregyházi polgári iskolai oktatás története 1880-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Norbert
Zenei fejlesztés első osztályosok körében digitális eszközök használatával az ének-zene órán.
[Thesis]

Szabó Attila
Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó G. Mária
A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó-Balogh Virág
Kognitív funkciók autizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi László
Csoportszerkezet vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi Beáta
Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szende László Attila
A pályaadaptációt befolyásoló személyiségtényezők elméleti és gyakorlati elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
[Thesis] (Unpublished)

Szentirmai László
Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös tekintettel az olvasásra /Két kérdőíves felmérés eredményei/.
[Thesis] (Unpublished)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyamatában - A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban -.
[Thesis] (Unpublished)

Szili Katalin
A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása és működésének hatékonyságvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai biológia oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szánthó Gyula
Középiskolai fizikai mérőkísérletek számítógépes értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Istvánné
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősy Vágó László
A pszichikus jelenségek modellezése és az oktatás hatékonysága.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Barna
A középiskolai fizika tananyag-kiválasztásának és -elrendezésének kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sásdi Imréné Rabb Ilona
Közösségalakítás az alsótagozati osztályokban.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Gábor
A fizika megmaradási tételeinek alkalmazása középiskolai feladatok megoldásánál.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Sándor Péter
Számítógépek a tanulói munkában és hatásuk a tanulmányi eredményekre.
[Thesis] (Unpublished)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
[Thesis] (Unpublished)

Tavali Zoltán
A fonematikus hallás fejlesztésének jelentősége az iskolakészültség alakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Thi Nang Kham
The role of feedback in the processes and outcomes of academic writing in english as a foreign language at intermediate and advanced levels.
[Thesis]

Thékes István
Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Nándor
A tíz éves gimnáziumi levelező oktatás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

Tongori Ágota
Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information.
[Thesis] (Unpublished)

Turai Géza
Az ismétlő - továbbképző - iskola történeti fejlődése 1868-tól 1964-ig /A mindennapos iskolaköteles koron túli fiatalokról való gondoskodás oktatásügyünkben/.
[Thesis] (Unpublished)

Turi Endréné
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
[Thesis] (Unpublished)

Tímár Éva
A tanítási klíma.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Alisa
A színpercepció és színértelmezés online értékelési módszerei és vizsgálati eredményei 6-13 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája - A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Tózsa-Rigóné Nagy Judit
A mindennapos testnevelés komplex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés.
[Thesis] (Unpublished)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése /az angol nyelvi irodalom alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Török Sándor
Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

V

Valent Julianna
A korai /óvodai/ idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Valkusz Pál
Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési folyamatába.
[Thesis] (Unpublished)

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Varga István
Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjavítására.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Márta
Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Szilvia
Online assessment and development of morphological awareness and reading comprehension in grades 2-4.
[Thesis]

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Mária
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Zoltán
A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Péter
Széchenyi István nevelési nézetei.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
[Thesis] (Unpublished)

Vaskor András
A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba gyakoriságának felmérése és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Veidner János
A programozás lehetőségei a fizikaoktatásban. A hagyományos és a programozott fizikatanítás viszonya a fizika oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Veszprémi László
A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre.
[Thesis] (Unpublished)

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Vidákovich Tibor
Innovatív célú diagnosztikus pedagógiai értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Virányi Katalin
Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vize Lászlóné Szelei Éva
A tanulók kutató-jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi fizika szakkörben.
[Thesis] (Unpublished)

Vo De Van
Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context.
[Thesis]

Vágvölgyi András
A televízió hatása az egyén művelődésére, életvitelére, szerepe a tudatformálásban /Beszámoló egy vizsgálat eredményeiről/.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Iván Attila
Mozgófilmes szemléltetés a gimnáziumi földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Várnagy Elemér
A hátrányos helyzetet kialakító tényezők és ezek hatása a gyermek személyiségére.
[Thesis] (Unpublished)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
[Thesis] (Unpublished)

Vígh Tibor
Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Vígh-Kiss Erika Rozália
A fejben szorzás stratégiáinak vizsgálata 10-12 éves tanulók körében.
[Thesis]

Vörös János
Az ünnep, az ünnepély, a megemlékezés és helyük a nevelés folyamatában.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wafubwa Ruth Nanjekho
Formative Assessment as an Instructional Approach in the Teaching and Learning of Mathematics: A Case of Secondary School Teachers and Students in Kenya.
[Thesis]

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
[Thesis] (Unpublished)

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
[Thesis] (Unpublished)

Welchner Antalné
A gondolkodási képességek fejlesztése feladatelemző módszer segítségével 10 éves tanulóknál.
[Thesis] (Unpublished)

Wiegand Lászlóné
A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. osztályának nyelvtan tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

Wu Hao
Identifying the Influencing Factors of Problem Solving: A Cross-National Study.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yunjun Kong
TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Zentai Gabriella
A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Zewude Girum Tareke
Psychological Capital and Teacher Well-Being: The Mediation Role of Coping with Stress and Work Task Motivation.
[Thesis]

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmond Tiborné
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Kötődés és pedagógia.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között.
[Thesis] (Unpublished)

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 19:01:12 CEST.