The relationship between reading and listening skills with the self-concept in studying of Russian and English in Azerbaijan

Karimova Konul
The relationship between reading and listening skills with the self-concept in studying of Russian and English in Azerbaijan.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

[thumbnail of Karimova_Thesis.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (4MB) | Preview
[thumbnail of Karimova_Summary.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (602kB) | Preview
[thumbnail of Karimova_Abstract.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (356kB) | Preview

Abstract in Hungarian

A PhD tanulmányok keretében elvégzett kutatómunka célja a diákok tanulási énképének, közelebbről a tanulási énkép területspecifikusságának a vizsgálata volt. A doktori értekezés e munka eredményeit mutatja be, nagyobb részben folyóiratokban már megjelent tanulmányokra építve. Az elvégzett empirikus vizsgálatok eredményeképpen megállapítható, hogy minden egyes iskolai tantárgyhoz különböző önértékelési folyamat és énkép tartozik, amely nagyban összefügg az adott területen nyújtott tanulói teljesítménnyel. Az énkép kutatásának témakörében meglehetősen kevés olyan vizsgálat található, amely az iskolai énkép terület-specifikusságát kiterjeszti a készség-specifikus énképre is, összevetve a különböző tantárgyakat a matematikával. Különösen kevés vizsgálat foglalkozott a szóbeli készségekhez kapcsolódó énképpel, külön elemezve az egyes területekhez tartozó készség-specifikus énképeket. Az értekezés alapjául szolgáló vizsgálatok középpontjában a receptív nyelvi készségekkel kapcsolatos énképek változásának és kapcsolatrendszerének feltárása állt. Az kérdőívekkel és tudásszintmérő tesztekkel végzett felmérések az Azerbajdzsánban tanult két fő idegen nyelvre, az oroszra és angolra fókuszáltak, és feltérképezték az énképek és a tanulmányi teljesítmények összefüggéseit. Az empirikus vizsgálatok elméleti alapjául a Marsh által kidolgozott külső-belső viszonyítási keretrendszer (Internal/External Frame of Reference – I/E) modell szolgált. A klasszikus I/E modell szerint az egyik területen jó iskolai teljesítmények negatív hatást gyakorolhatnak egy másik területen kialakuló énképére. A legtöbb empirikus vizsgálat azonban a modell által megfogalmazott feltételezést az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó énképek néhány területére, főleg a matematikára, illetve a matematikai-verbális összehasonlításra korlátozta. A disszertációt megalapozó kutatómunka öt fő részből és egy különálló tanulmányból áll. Ezek együttesen betekintést nyújtanak az idegen nyelvek és az énkép receptív készségeinek kiterjedt kapcsolatrendszerébe. A rész-tanulmányok azt vizsgálják, hogy a receptív készségek teljesítményei hogyan viszonyulnak az adott terület énképéhez, és a tanulók hogyan alakítják ki a nézőpontjukat az egyes nyelvi területeken. A másik fő cél annak meghatározása volt, hogy a nyelvi teljesítmények hogyan függenek össze a tanulási énképpel az azonos, illetve az eltérő területek esetében. A vizsgálatok először feltárták a tanulási énkép jellemzőit két idegen nyelv bevonásával, azzal a céllal, hogy kiterjesszék a klasszikus matematikai/verbális I/E modellt két idegen nyelvi terület tanulási énképére, valamint, hogy választ adjanak arra a kérdésre, hogy a különböző területek tanulási énképe általánosítható-e két idegen nyelv alapján. Az eredmények rámutattak a nyelvi tanulási énkép kétdimenziós természetére, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a két dimenzió egymástól egyértelműen elkülöníthető. Az elemzések gyenge korrelációt tártak fel az angol és az orosz nyelvek között, bizonyítva, hogy egyetlen verbális tanulási énkép még nem elegendő ahhoz, a tanulók nyelvekhez való viszonyáról általános képet alkothassunk. Az olyan különböző idegen nyelvek esetében, mint az orosz és az angol, nagyon eltérő nyelvi énképek alakulhatnak ki. Ezt követően vizsgálatunkba bevontuk az egyébként korábban már sokat elemzett matematikát, és így három különböző énképet azonosítottunk a három iskolai tantárgyhoz kapcsolódóan, ismét megtapasztalva az énkép multidimenzionális természetét. Ebben az esetben szintén nagyon gyenge korrelációt találtunk a matematikához és a két idegen nyelvhez kapcsolódó énkép között. További elemzéseink során strukturális egyenletekkel modelleztük a teljesítmények és az énképek kapcsolatrendszerét. Ezek az elemzések rávilágítottak arra, hogy azok a modellek, amelyek az olvasás-szövegértés egyes területein készség-specifikus énképeket különböztetnek meg, szorosabb illeszkedést mutattak az adatokkal. A kapott eredményeket nem befolyásolta jelentősen a tanulók neme, a két idegen nyelven történő olvasási teljesítmények énképeinek két komponense közötti korreláció a fiúk és a lányok esetében azonos volt. A disszertációban bemutatott eredmények kiindulópontként szolgálhatnak további, a terület-specifikus jelleget még alaposabban elemző, többféle énképet figyelembe vevő vizsgálatok számára. Az eredmények a gyakorlatban segíthetik a tanárok munkáját azáltal, hogy jobban megértik diákjaik attitűdjeit és motivációit, és az erősségeik és gyengeségeik feltárásával hatékonyabban fejleszthetik tanítványaik nyelvi készségeit.

Abstract in foreign language

Recent research has focused on the domain-specificity of academic self-concept finding that there were separate self-concept constructs for each school subject which demonstrated high positive relations with their achievements in the corresponding domain. In the context of research on self-concept, there is a shortage of the studies which extended domain-specificity of academic self-concept to skill-specific self-concepts contrasting them with mathematics. Few studies investigated self-concept in the verbal domain indicating separate skill-specific self-concepts. This study examined receptive self-concepts and their relationship with achievements in Russian and English. Considering classical I/E model that implied negative effect of high performance in one school domain on the opposite domain of academic self-concept, most studies have limited this prediction to classical domains of academic self-concepts. Consisting of five parts and one separate study of this research provide insights relationship between the foreign language and its receptive skills with self-concept. Sub studies focused on how receptive skills related to self-concept in the corresponding domain, how students construct their perceptions within language domain. Another focus of interest to examine how achievements related to students’ self-concept in matching and nonmatching domains. Study one provides insights about twofold dimensionality of language self-concept. This study examined these two different components and their relations with achievement measures within foreign language domain and revealed the separation of self-concept components and provided evidence that two dimensions should be separated and not conflated. Furthermore, revealed weak correlations between English and Russian showed that single verbal self-concept is inadequate for different foreign languages such as English and Russian to represent multilingual learners. To understand self-concept in the verbal domain and obtain a clear picture of students’ perceptions, firstly, the study explored academic self-concept, including two foreign languages, aiming to expand classical math/verbal I/E model of academic self-concept to two foreign language domains and find out that whether the contrasting domains of self-concept generalizes according to two foreign languages or varies. This study revealed three distinctive self-concepts for three school subjects indicating the multidimensional structure of self-concept. Subsequently, the study revealed the near-zero correlations between math and two foreign languages. Further, the study revealed that models that distinguish skill-specific self-concepts in reading and listening showed a better fit to the data. The results of a structural equation modelling demonstrated that cognitive and affective self-concepts were independent, but strongly correlated constructs. The correlations between two components of self-concepts with achievements in two foreign languages' reading domain were invariant across gender. This study's findings can encourage future research on examination of more domain-specific self-concepts that conceptualizes twofold multidimensional structure of the self-concept and its relationship with achievement. This study might be appropriate for secondary school instructors to help their students' understanding of their strengths and weaknesses in reading domain.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Karimova Konul
Hungarian title: Az énkép és az olvasás-szövegértés kapcsolata az orosz és angol nyelv tanulása során Azerbajdzsánban
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Csapó Benő
egyetemi tanár, DSc, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
10001528
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics)
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning > 05.03.01.01.04. School education
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning > 05.03.01.01.08. Education and learning of languages
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: English
Date: 2021. June 22.
Uncontrolled Keywords: Academic self-concept, academic achievement, subject specific-domain, Internal/External frame of reference, foreign language
Item ID: 10868
MTMT identifier of the thesis: 32869171
doi: https://doi.org/10.14232/phd.10868
Date Deposited: 2021. Apr. 28. 14:19
Last Modified: 2022. Jun. 09. 09:14
Depository no.: B 6819
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10868
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item