Empirical insights into english reading in Indonesian university students: motivation, strategies, and online extensive reading intervention.

Anggia Helta
Empirical insights into english reading in Indonesian university students: motivation, strategies, and online extensive reading intervention.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

[thumbnail of DISSERTATION_Helta_Anggia.pdf] PDF (thesis)
Download (5MB)
[thumbnail of THE SUMMARY OF THE DISSERTATION_Helta_Anggia.pdf] PDF (booklet)
Download (377kB)
[thumbnail of ABSTRACT IN HUNGARIAN_Helta_Anggia.pdf] PDF (booklet)
Download (89kB)

Abstract in Hungarian

A kutatás az egyetemi hallgatók online extenzív olvasás területén mutatkozó kognitív és affektív fejlődését vizsgálja. Az angol nyelvű olvasás-szövegértést befolyásoló faktorok meghatározásához az online extenzív olvasás kutatásában használt mérőeszközök és módszerek, az olvasási motiváció és a szövegértés befolyásolásának módszerei, valamint a jövőbeli ajánlások meghatározása érdekében áttekintettük az online extenzív olvasás vizsgálatával kapcsolatos szakirodalmat. Az empirikus tanulmányok az angol olvasás-szövegértés és számos olyan faktor közötti kapcsolatot vizsgálták, mint például a hallgatók önmagukkal kapcsolatos meggyőződései (énkép és önhatékonyság), az olvasási motiváció, az angol olvasás-szövegértés során mutatott viselkedés, az olvasási stratégiák metakognitív tudatossága és a technológia elfogadási modell. A kutatás végső célja annak vizsgálata volt, hogy az online extenzív olvasás fejlesztése hogyan befolyásolja az egyetemi hallgatók angol olvasás-szövegértését. A kutatás első részében az indonéziai egyetemi olvasási motivációs kérdőívet (Motivation for Reading Questionnaire, MRQ) használtuk és működését ellenőriztük, majd a nagymintás méréshez előkésztettük azt. Ezen vizsgálat eredményeként három MRQ-alskála jött létre a későbbi nagymintás vizsgálatokhoz. A második vizsgálatban a heurisztikus megértési modell segítségével az olvasás-szövegértési teszt szintjének az angol nyelvi kompetenciához való megfeleltetése történt meg az olvasás-szövegértési tesztben szereplő olvasmányszövegek szövegkomplexitásának kezelésével. Ez a lépés azért volt lényeges, hogy az olvasás-szövegértési teszt megfeleltethető legyen a tanulók angol nyelvtudásának. A harmadik és negyedik tanulmány keresztmetszeti empirikus vizsgálatok formájában az angol olvasás-szövegértés és az elméletileg feltételezett változók strukturális kapcsolatát vizsgálta. A vizsgált változók az énkép, az önhatékonyság, az olvasási motiváció (extrinsic és intrinsic), az angol olvasás-szövegértés során mutatott viselkedés és az olvasási stratégiák metakognitív tudatossága voltak. Így a harmadik és negyedik tanulmányra épülve került sor az utolsó, nagymintás vizsgálatra, amely az online extenzív olvasás fejlődését három egyetemi hallgatói csoport eredményei alapján vizsgálta. A harmadik tanulmány középpontjába kerülő strukturális útvonalelemzés került, amely az intrinzik motiváció segítségével jelezte előre az angol olvasási viselkedést. A negyedik tanulmány eredményei azt mutatták, hogy az olvasási stratégiák metakognitív tudatossága jelentősen előrejelzi az angol olvasás-szövegértését. Az eredmények szerint a felhasználóbarátabb platform jobb olvasásértést eredményez. Az MRQ alskálák és a technológia elfogadási modell előre jelezték a hallgatók olvasási motivációját, valamint megerősítették, hogy az online extenzív olvasás jelentős hatással van az angol olvasás-szövegértésre. Az online extenzív olvasás fejlesztését követően strukturális összefüggést mutatkozott az affektív változók és az angol olvasási viselkedés között is. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az online extenzív olvasási program teret adhat az olvasási motiváció és az olvasási viselkedés fejlődésének, de e két szempont fejlődése nem garantálhatja a szignifikáns angol szövegértési teljesítmény emelkedését. A metakognitív olvasási stratégiák, az online multimédia használata és a tanulásirányítási rendszer az online extenzív olvasásban olyan döntő tényezők, amelyek befolyásolják az angol olvasás-szövegértés javulását.

Abstract in foreign language

This study focuses on university students' cognitive and affective growth from online extensive reading. To determine the factors affecting English reading comprehension, the tools, and instruments used in online extensive reading research, how it affects reading motivation and comprehension, and future recommendations, the literature on online extensive reading intervention was reviewed. Based on the literature review, empirical studies examined the relationship between English reading comprehension (ERC) and several aspects such as self-related beliefs (self-concept and self-efficacy), motivation for reading, English reading behavior (ERB), metacognitive awareness of reading strategies (MARS), and the technology acceptance model (TAM). The ultimate goal of the study is to investigate how online extensive reading intervention affects university students' ERC. Sub-study one verified the Indonesian university motivation for the reading questionnaire (MRQ). The questionnaire was updated for the main study. Three MRQ subscales were developed from this substudy for later main studies. Sub-study two matched reading test difficulty to English competency using the heuristic comprehension model. This was done through managing the textual complexity of reading texts in the reading test. This step was taken to ensure that the reading comprehension test matched the students’ English proficiency level. Sub-studies three and four are cross-sectional empirical studies that examined the structural relationship of theoretically postulated variables with ERC. These variables are self-concept, self-efficacy, reading motivation (extrinsic and intrinsic), ERB, and MARS. Sub-study three produced a structural path model that predicted English reading behavior using intrinsic motivation. MARS substantially predicted ERC in sub-study four. Based on substudies three and four, the researcher conducted the final main study, an online extensive reading intervention for three university student groups. The results showed that the more user-friendly platform exerted better reading comprehension. MRQ subscales and TAM predicted student reading motivation. Meanwhile, this research study could exclaim that online extensive reading has a significant impact on ERC. A structural association between affective variables and English reading behavior was also found following the online extensive reading intervention. This study indicated that an online extensive reading program might provide room for reading motivation and reading behavior to excel, but the development of these two aspects can not warrant a significant English reading comprehension achievement. Metacognitive reading strategies, the use of online multimedia, and the learning management system in online extensive reading are some of the crucial factors that influence the improvement of ERC.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Anggia Helta
Hungarian title: Empirikus betekintés az indonéziai egyetemek hallgatóinak angol nyelvű olvasás-szövegértésébe: motiváció, stratégiák és az online extenzív olvasás-szövegértés fejlesztése
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Habók Anita
egyetemi docens
10015225
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: English
Date: 2024
Uncontrolled Keywords: Extensive reading; learning management system; learning media; reading achievement; reading motivation, Self-related beliefs, English reading behavior, English reading comprehension, Metacognitive Awareness, Reading Strategies; Extenzív olvasás; tanulásirányítási rendszer; tanulási média; olvasási teljesítmény; olvasási motiváció, önmagunkkal kapcsolatos hiedelmek, angol olvasási viselkedés, angol szövegértés, metakognitív tudatosság, olvasási stratégiák
Item ID: 12188
Date Deposited: 2024. May. 07. 15:07
Last Modified: 2024. May. 13. 15:38
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12188
Defence/Citable status: Not Defended. (Do not cite until it has not assigned DOI number!)

Actions (login required)

View Item View Item