Items where Subject is "05.03. Educational sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W | Z
Number of items at this level: 92.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Akhmetova Aigul
Assessing 6th and 8th Grades Students’ Reading Skills and Literacy in Kazakh, Russian, and English Languages in Kazakhstan.
[Thesis]

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Alexa Ferenc
Az ötnapos tanítási hét hatása a tanulók életmódjára - különös tekintettel a rendszeres testnevelés jelentőségére -.
[Thesis] (Unpublished)

Alrababah Saleh Ahmad
Measuring Complex Problem Solving in Jordanian Higher Education: Feasibility, Construct Validity and Logfile-Based Behavioural Pattern Analyses.
[Thesis]

Amukune Stephen
Mastery Motivation and Executive Functions as School Readiness Factors: Enhancement of School Readiness in Kenya.
[Thesis]

B

Berta Sándor
A katonai rend és fegyelem szilárdítására irányuló nevelő munka néhány filozófiai, etikai problémája a határőrségnél.
[Thesis] (Unpublished)

Blandl Mátyás
Az analízis középiskolai tanításának segítése az iskolaszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Bonifert Domonkosné
Általános iskolás korú tanulók fizikai fogalomrendszerének alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Dezső
A számítógépek alkalmazási lehetőségei a gimnázium fizika oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Bónus Lilla
Kutatási készségek fejlesztése játékos kutatásalapú tanulással biológia tantárgyi tartalmon, 8. évfolyamon.
[Thesis]

C

Csapó Ferencné Maráczi Albertina
Főiskolai hallgatók tanári hivatásra való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

Csór Gabriella
A nevelésközpontú szemlélet kialakításának feladata a műszaki tanárjelöltek beállítódásának ismeretében.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri József
A kombinatorika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Czene László
A szakmunkásképzés továbbfejlesztésének problémái és lehetőségei, különös tekintettel a lemorzsolódásra.
[Thesis] (Unpublished)

Czirfusz Gábor
Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák László
A programozott kémiaioktatás néhány problémájának vizsgálata az oktatás különböző szintjein.
[Thesis] (Unpublished)

Dobcsányi Ferenc
Az általános iskolai irodalomtanítás megújításának időszerű kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Géza
Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az általános iskola 5. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
[Thesis]

Duró Lajosné Lévai Rozália
Az analízis gimnáziumi tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fekete János
A tananyag strukturális elemzésének néhány elméleti és gyakorlati problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
[Thesis] (Unpublished)

Futó László
A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galgóczi Anna
A filozófiaoktatás hatékonyságának vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Guczi Lászlóné Huszti Györgyi
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Mihály
Gép az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Ferencné
A világnézeti nevelés főbb problémái a kémia tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Tibor
A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Ottó
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában (Kísérlet egy új típusú tantárgypedagógia körvonalazására).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Az analógiák és modellek szerepe az integrált oktatás során megvalósuló világnézeti nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Hunya Péterné
A fogalmi struktúrák szemléltetésének hatáselemzése : Rotációs kísérlet adatainak számítógéppel végzett többváltozós összefüggésvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hódi Istvánné Czakó Mária
Demokrácia az iskolában (Gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések a szegedi középiskolák életéből).
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Dóra
A tanulási és emlékezeti folyamatok életkori változásai.
[Thesis]

K

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Király József
A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szakaszában 1944-45.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsvári János
Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Komlóssy Ákos
Nevelőmunka a középiskolai irodalomtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovszki József
Az óvodai nevelés-oktatás tervezésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kósáné Csertő Aranka
Mikrocsoportos anyanyelvi felzárkóztatás az óvoda nagycsoportjában.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Lajos
A serdülőkorú tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majkić Maja
Történelemre vonatkozó episztemológiai nézetek kontextussal összefüggő jellemzőinek vizsgálata 11. és 12. évfolyamon.
[Thesis]

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Györgyné
A kölcsönhatás és mező fogalmának tanítása az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Istvánné
Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi Attila
A szemléltetés és a tanítás módszertan problematikája a csillagászati földrajz oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi László
A csillagászati földrajz és a csillagászat kapcsolata a tanítás módszertan tükrében a planetológia eredményeinek felhasználásával.
[Thesis]

Nguyen Van Son
Learner Autonomy in English Language Learning and Factors Influencing Learner Autonomy in the Context of Vietnam: Non-English-Major Students’ Perceptions.
[Thesis]

O

Oo Tun Zaw
Reflective Teaching Model for Reading Comprehension.
[Thesis]

Ormándi János
Serdülőkorú tanulók értékorientációja.
[Thesis] (Unpublished)

P

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Pignitzky György
Világnézeti nevelés a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi László
Az elektromosságtan tanításának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Edit
A biológia tanításának eredményei és problémái Csongrád megye gimnáziumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Dóra Fanni
Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis]

Szabó Norbert
Zenei fejlesztés első osztályosok körében digitális eszközök használatával az ének-zene órán.
[Thesis]

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai biológia oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Barna
A középiskolai fizika tananyag-kiválasztásának és -elrendezésének kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Varga Márta
Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Mária
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Zoltán
A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Iván Attila
Mozgófilmes szemléltetés a gimnáziumi földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
[Thesis] (Unpublished)

W

Wafubwa Ruth Nanjekho
Formative Assessment as an Instructional Approach in the Teaching and Learning of Mathematics: A Case of Secondary School Teachers and Students in Kenya.
[Thesis]

Wiegand Lászlóné
A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. osztályának nyelvtan tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Zewude Girum Tareke
Psychological Capital and Teacher Well-Being: The Mediation Role of Coping with Stress and Work Task Motivation.
[Thesis]

Zsolnai Anikó
Kötődés és pedagógia.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 11:15:55 CET.