Items where Subject is "05. Social sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Z
Number of items at this level: 195.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Alexa Ferenc
Az ötnapos tanítási hét hatása a tanulók életmódjára - különös tekintettel a rendszeres testnevelés jelentőségére -.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Pál
Az orosházi üveggyár egyedi nagyberuházás gazdaságföldrajzi jelentősége Békés megye, Orosháza város iparosításában és a magyar üvegipar fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baczkó István
Az ingatlankezelés közgazdasági problémái, szerepe a lakásgazdálkodásban és az életmódban.
[Thesis] (Unpublished)

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Berta Sándor
A katonai rend és fegyelem szilárdítására irányuló nevelő munka néhány filozófiai, etikai problémája a határőrségnél.
[Thesis] (Unpublished)

Blandl Mátyás
Az analízis középiskolai tanításának segítése az iskolaszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Bonifert Domonkosné
Általános iskolás korú tanulók fizikai fogalomrendszerének alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Dezső
A számítógépek alkalmazási lehetőségei a gimnázium fizika oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Botka János
Egy tiszazugi falu. Csépa története a termelőszövetkezeti községgé alakulásig.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Franciska
Hódmezővásárhely vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Bácshelyi Kálmán
Kiskunhalas központi funkciói és vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Ferencné Maráczi Albertina
Főiskolai hallgatók tanári hivatásra való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

Csatári Bálint
Szeged járás tanyarendszerének népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Cseke Lajos
Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez.
[Thesis] (Unpublished)

Csongvayné Biczó Aranka
A környezeti ártalmat elszenvedett ifjúkorúak érzelmi megnyilvánulásainak vizsgálata és ennek jelentősége személyiségük kialakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos Attiláné
Bács-Kiskun megye téli alma termesztésének természeti és gazdaságföldrajzi alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Csotó Nagy Erzsébet
Szeged könnyűipara.
[Thesis] (Unpublished)

Csór Gabriella
A nevelésközpontú szemlélet kialakításának feladata a műszaki tanárjelöltek beállítódásának ismeretében.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri József
A kombinatorika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Czene László
A szakmunkásképzés továbbfejlesztésének problémái és lehetőségei, különös tekintettel a lemorzsolódásra.
[Thesis] (Unpublished)

Czirfusz Gábor
Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debrey Attila
Önismeret és pályaválasztás serdülőkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Deffner Karl
Die Arbeit der Treuhandanstalt in Deutschland : Der rechtliche Rahmen der Privatisierung, Reprivatisierung, Sanierung und Liquidation ehemals sozialistischen Volkseigentums in den neuen Bundesländern und deren Auswirkungen auf Industrie-, Gewerbe- und Eigentümerstrukturen.
[Thesis] (Unpublished)

Deák László
A programozott kémiaioktatás néhány problémájának vizsgálata az oktatás különböző szintjein.
[Thesis] (Unpublished)

Dobcsányi Ferenc
Az általános iskolai irodalomtanítás megújításának időszerű kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Géza
Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az általános iskola 5. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
[Thesis]

Duró Lajosné Lévai Rozália
Az analízis gimnáziumi tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Döbrönte Zoltánné Kajdócsy Katalin
Dél-Alföld mikrokörzeteinek ipari fejlettségi szintje.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eged Zoltánné Leé Erzsébet
Az infrastruktúrális ellátottság színvonalának vizsgálata Szolnok megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Katalin
Serdülőkorú tanulók pályaválasztási döntésének kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fabulya Balázs
A kulturális forradalom kérdései Magyarországon különös tekintettel az ifjúságra.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete János
A tananyag strukturális elemzésének néhány elméleti és gyakorlati problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
[Thesis] (Unpublished)

Futó László
A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Földvári László
A szocialista tudat fejlesztése, az MSZMP művelődéspolitikájának érvényesítése Szeged közművelődési intézményeiben (1962-1970).
[Thesis] (Unpublished)

G

Galgóczi Anna
A filozófiaoktatás hatékonyságának vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Jenő
A személyiség interperszonális kapcsolatainak és erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata (Süket gyermekek közösségeinek tanulmányozása alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Gombkötő István
Makó vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Grossmann Ferencné Hortobágyi Katalin
Társadalmi szerkezet és az iskolarendszer összefüggése a Német Szövetségi Köztársaságban.
[Thesis] (Unpublished)

Guczi Lászlóné Huszti Györgyi
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Mihály
Gép az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Ferencné
A világnézeti nevelés főbb problémái a kémia tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Lajos
A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Tibor
A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Harag Ferenc
A Kaposvári-járás mezőgazdaságának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Ottó
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában (Kísérlet egy új típusú tantárgypedagógia körvonalazására).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Az analógiák és modellek szerepe az integrált oktatás során megvalósuló világnézeti nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Robert A.
L'histoire de la pensee demographique hongroise des ses debuts jusqu'a l'avenement de la periode de la statistique officielle.
[Thesis] (Unpublished)

Hunya Péterné
A fogalmi struktúrák szemléltetésének hatáselemzése : Rotációs kísérlet adatainak számítógéppel végzett többváltozós összefüggésvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hódi Istvánné Czakó Mária
Demokrácia az iskolában (Gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések a szegedi középiskolák életéből).
[Thesis] (Unpublished)

J

Juratovics Aladár
Vállalati belső irányítás és üzemi demokrácia a szocialista nagyvállalatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
[Thesis] (Unpublished)

Kecse-Nagy László
Gazdaságföldrajzi és környezetvédelmi értékelés Szentes város általános rendezési terve számára.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskeméti Sarolta
A szőlőtermelés és borgazdálkodás földrajzi adottságainak vizsgálata Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Kincses László
A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Király József
A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szakaszában 1944-45.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Attila
Strukturális változások Dunaújváros iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Balogh Ibolya
Különböző vegyületekkel szennyezett öntözővíz hatása csíranövényekre pre- és posztemergens alkalmazáskor.
[Thesis] (Unpublished)

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
[Thesis] (Unpublished)

Koczor Lajos
Szentes és Csongrád vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsvári János
Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Koltay Péter
A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza.
[Thesis] (Unpublished)

Komlóssy Ákos
Nevelőmunka a középiskolai irodalomtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Kopasz István
Vállalati koncentráció és a hatékonyság Dél-Alföld mezőgazdaságában (1976-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lajos
A gazdasági és politikai szervezetek együttműködésének néhány tudati és szociológiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Pál
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovszki József
Az óvodai nevelés-oktatás tervezésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kuknyó János
Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Klára
A vaskohászat környezetvédelmi kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kósáné Csertő Aranka
Mikrocsoportos anyanyelvi felzárkóztatás az óvoda nagycsoportjában.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Lajos
A serdülőkorú tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Litkei József
Komló iparstruktúrájának átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Lotterhof Edit
Adatok a 11-16. század antropológiájához. A Baja-Pető 11-16. századi és a Röszke-Kószó tanya 14-15. századi temetők csontvázanyagának összehasonlító embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major Imre
A szőlőtermelés néhány gazdasági és társadalmi kérdése Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Matouk Ali Emhmed M.
Business cycles and their manifestations in the world economy during the 1980-1990's.
[Thesis] (Unpublished)

Mikházi Imréné
Családkohéziós erők.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Györgyné
A kölcsönhatás és mező fogalmának tanítása az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Istvánné
Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Monok István
Cseffei László 1592-1662. Adalék Erdély XVII. századi irodalomtörténetéhez és utazási irodalmunkhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Györgyi
Irányzatok a 16. századi francia államelméletben.
[Thesis] (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Antal
Az érettségizett diákok politikai tudatának és magatartásának sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István
Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi Attila
A szemléltetés és a tanítás módszertan problematikája a csillagászati földrajz oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi László
A csillagászati földrajz és a csillagászat kapcsolata a tanítás módszertan tükrében a planetológia eredményeinek felhasználásával.
[Thesis]

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
[Thesis] (Unpublished)

Násztor Sándor
Orosháza ipara.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zsófia
Egyetem - könyv - könyvtár. Fejezetek az egyetemi tanulmányi munka és a könyv kapcsolatának 1945 előtti hazai történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oláh Miklós
A televíziós műsorok természetrajza.
[Thesis] (Unpublished)

Oláhné Szántó Mária
A mezőgazdasági kistermelés közgazdasági összefüggései, különös tekintettel az árrendszerre.
[Thesis] (Unpublished)

Ormándi János
Serdülőkorú tanulók értékorientációja.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp Lajos
A csányi dinnyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Pataj Pál
Békéscsaba szabadpiacának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Éva
Az ápolónői hivatás szociológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Pignitzky György
Világnézeti nevelés a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Pornói Károly
Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Preis Albert
Erfolgsfaktoren für Unternehmen des Mittelstands (Entwicklung, Darstellung und Diskussion eines Mittelstands - Erfolgsfaktoren - Systems).
[Thesis] (Unpublished)

Pál Ágnes
Szolnok nehézipara.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
[Thesis] (Unpublished)

Pázmány Zsuzsa
Adatok a magyarországi ipari műemlékek földrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl Józsefné Bank Klára
A lakónépesség területi átrendeződésének és koncentrálódásának néhány fő jellegzetessége hazánkban 1949 és 1975 között.
[Thesis] (Unpublished)

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

S

Salazar Magdelena Salas
Relaciones comerciales entre Hungria y América Latina 1882-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Schnieders Kai-Bjorn
Die Rolle von Waehrungsfond und Weltbank in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

Sebőné Szenes Márta
A baráti kapcsolatok pszichológiai sajátosságai korai ifjúkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Sikó Ágnes
Baranya zöldségtermelése.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Imre
A gazdasági fejlettség területi differenciáinak vizsgálata Békés megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Simon István
Kazincbarcika településföldrajza.
[Thesis] (Unpublished)

Simon János
Nicaragua gazdasági-társadalmi szerkezetének és fejlődésdinamikájának elemzése (1960-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Zsóka
Negyedik évfolyamos tanulók olvasástechnikai sajátosságai és azok pedagógiai relevanciája.
[Thesis]

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
[Thesis] (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi László
Az elektromosságtan tanításának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Edit
A biológia tanításának eredményei és problémái Csongrád megye gimnáziumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Lászlóné
A főiskolai hallgatók szabadidős tevékenységének vizsgálata különös tekintettel a biológia szakos hallgatókra.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Magdolna
A Jászság népi táplálkozása és jellemző vonásai századunkban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Sándor
Az urbanizációs folyamat alakulása, sajátosságai Sarkadon 1978-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Dóra Fanni
Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis]

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Józsefné Bozóki Margit
Családi és közösségi népszokások vizsgálata egy Tolna megyei községben (Nagykónyiban).
[Thesis] (Unpublished)

Szemenyei Sándor
A 14-24 éves fiatalok családi-házassági viszonyokkal kapcsolatos nézetei egy szociológiai felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Szentpéteri István
Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai biológia oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
Magyarország és Békés megye ipari fejlődésének modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Barna
A középiskolai fizika tananyag-kiválasztásának és -elrendezésének kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Vivien
"Falusi táncok" - Egy moldvai magyar közösség tánckultúrájának antropológiai vizsgálata.
[Thesis]

Szűcs György
Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének pszichológiai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tasnády Sz. Mária
Marosszög.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferenc
A Csongrád megyei Termelőszövetkezetek differenciálódása, különös tekintettel a gyenge termőhelyi gazdaságok helyzetére és a racionális földhasználat kérdéseire (1975-1981.).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
A lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatás fejlesztését befolyásoló tényezők, a lakossági szolgáltatás helyzete Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Varga Árpád
Laborvegyszerek külkereskedelmi forgalma.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Márta
Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Mária
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Zoltán
A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Veresegyházi Béla
Szolnok megye településszerkezetének változása az ember megtelepedésétől 1876-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Verók István
Vezetői tulajdonságok pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Iván Attila
Mozgófilmes szemléltetés a gimnáziumi földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Várnagy Ferenc
A tanyasi településrendszer átalakulásának néhány jellegzetessége a szentesi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Végh László
A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése és fejlesztése a nevelési tanácsadás gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wiegand Gyula
A termelőszövetkezeti gazdálkodás megszilárdulása 1962-67. között a Szegedi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Wiegand Lászlóné
A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. osztályának nyelvtan tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

X

Xantus László
Szakmunkástanulók szakmai identifikációja.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Zimonyi István
The Volga Bulgars in the early 13th century.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Kötődés és pedagógia.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. szeptember 24. 22:50:00 CEST.