Items where Subject is "06. Humanities"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú | Ü
Number of items at this level: 491.

A

Acél Zsuzsanna
"Jövel, halál, megadni nékünk az utolsó vacsorát..." (Európai halál-képzet a közgondolkodásban a 17. század utolsó harmadáig).
[Thesis]

Agyagási Klára
A XVIII. sz.-i Csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Almási Tibor
Anjou-kori oklevéltár XI. 1327.
[Thesis] (Unpublished)

Almási Tibor
Rogerius egyházi felettesei.
[Thesis] (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
[Thesis] (Unpublished)

Anderlené Sajti Enikő
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca 1936-1939.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Ankeria Santeri
A magyar nyelv hatása szerbhorváth nyelvre.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

Antala Zsuzsanna
A modern magyar metaforikus regény.
[Thesis] (Unpublished)

Auckenthaler Karlheinz
Beziehungslosigkeit und Verweigerung.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
[Thesis] (Unpublished)

B. Polgár Edit
A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakai Ferenc
A makói demokratikus ifjúsági mozgalom története 1944. szeptember 26-tól 1948. március 22-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos László
A fejlődésről...
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Dialóguscsapdák a "Pétervár"-ban : A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis]

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
[Thesis]

Balogh Éva
Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs József
Társadalomtudományi és publicisztikai szövegek oroszról magyarra fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs L. Gábor
A szláv morfológiai változásokra vonatkozó újabb elméletek áttekintése. A főnévragozás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Baraczka István
Fiatal diplomások Békés megyében az 1980-as években.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyai Zsolt
Bródy Sándor novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Baricz Zsolt
Cserei Mihály Erdély históriája kéziratmásolati családjának provenienciája.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók István
Medgyesi Pál: Doce praedicare. Az első magyar nyelvű egyházi retorika.
[Thesis] (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
[Thesis] (Unpublished)

Basch Éva
Megjegyzések a francia személytelen szerkezetek szintaxisáról és szemantikájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
[Thesis] (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Bera Shreya
The Diasporic Sublime in the Works of Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri, and Chitra Banerjee Divakaruni.
[Thesis]

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Elemér
A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Berente Anikó
A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői. Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat.
[Thesis]

Bernáth Csilla
Frazeológiai egységek a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
Materialien zur Historischen dialektologie des Kasantatarischen. Beschreibung der getauften tataren aufgrund der tatarischen aufzeichnungen von Gábor Bálint.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
A finnországi töredékek első egysége (nyelvi elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Bibok Károly
A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire).
[Thesis] (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Biernacki Karol
A lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele és annak alakulása 1918-1926 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bitó István
Determináltság, jogi és erkölcsi felelősség.
[Thesis] (Unpublished)

Bodonyi Ilona
Az Árpád-kor az 1917 utáni szovjet és a jugoszláviai marxista történetírás tükrében (néhány alapvető munka alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Zoltán
Szilády Áron.
[Thesis] (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
[Thesis] (Unpublished)

Bratinka József
A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Braun Melinda
Az ismétlődő cselekvés kifejezése a mai orosz nyelvben és magyar megfelelői.
[Thesis] (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Bujtás László
Három alakváltozatpár használata és lehetséges szerepe XVI. századi énekeskönyveinkben.
[Thesis] (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Bulla Noémi
A finn és a magyar igemódok összevetése (különös tekintettel a jelölt igemódokra) - a hagyományos és a modern nyelvészeti kutatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bács Zoltán György
Egyház és állam Chilében az 1960- 70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Erzsébet
Középiskolások írott és beszélt nyelvi megnyilatkozásainak elemzése, értékelése pszicholingvisztikai aspektusból.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Dancsó Mária
A keresztényszocialista mozgalom története Szegeden az ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919 január - 1922 nyara).
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
[Thesis] (Unpublished)

Bárány László
A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Márta
Az igekötők hatása az intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis]

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
[Thesis] (Unpublished)

Bódis Klára
Tennessee Williams: Mű és személyiség.
[Thesis] (Unpublished)

Bükki Mária
Az üzemi munkáscsoportok mint nevelő kollektívák.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cs. Tóth Annamária
Örkény István világa fordításban (Az Egyperces novellák francia és angol fordításainak traduktográfiája).
[Thesis] (Unpublished)

Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Csapody Miklós
Egy nemzedék iskolája. Az Erdélyi Fiatalok története I. rész (1923-1933) Eszmetörténeti tanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Balázs
A bizonyítási képesség vizsgálatának néhány elméleti kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Csefkó Mátyás
A világnézeti és erkölcsi tulajdonságok kialakításának főbb elméleti és gyakorlati problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Csejtei Dezső
Az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásai, különös tekintettel Hegel történetfilozófiájára.
[Thesis] (Unpublished)

Csentes Mihály
A határterületi lakosság hazafiságra nevelésének, magatartás alakításának néhány etikai problémája a határőrséggel való együttműködés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Márta
Igenévi szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
[Thesis] (Unpublished)

Csernus Sándor
A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. sz.).
[Thesis] (Unpublished)

Csillag András
Korai magyar útirajzok az Amerikai Egyesült Államokról 1831-1853.
[Thesis] (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Istvánné
A serdülőkorúak erkölcsi és világnézeti arculatának fejlesztése az úttörőmozgalom keretében.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki Éva
Middle-Mongolian loan-words in Volga-kipchak languages.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Katalin
Csuvasia helyneveinek nyelvtörténeti problémái.
[Thesis] (Unpublished)

D

Derda István
"Apostol'skie ctenia XIII veka" : paleograficeskoe, foneticeskoe i morfologiceskoe opisanie.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Ágnes
Nacionalizmusok össztüzében Eötvös József, Kemény Gábor és Mocsáry Lajos nemzetiségpolitikai vitája (1856-1860).
[Thesis] (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
[Thesis]

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Gézáné Erdélyi Ilona
Olasz jövevényszavaink kutatásának történeti tanulságai.
[Thesis] (Unpublished)

Dugántsy Mária
Erza-Mordvin rituális siratóénekek.
[Thesis] (Unpublished)

Durham Dávidné Kertai Mária
The Psycholinguistic Aspects of Interpreting.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis]

Dékány András
A tudat fogalmának szerepe Jean-Paul Sartre fiatalkori filozófiai műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei László
A Nyugat helye (1933-1941).
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Font Márta
A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

F. Szarvas Mária
Adalékok az óorosz deklinációs rendszer történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Fabiny Tibor
Fejezetek az erdélyi unitáriusok angol kapcsolatainak történetéből a XVI. századtól a XIX. század végéig (eszmetörténeti kapcsolatkutatás).
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ferenc
Jászapáti és Jászivány határának földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
La zootechnie structuration d'un vocabulaire spécialisé.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Miklós
A munkahelyi demokrácia néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (A békéscsabai Május 1. Mg. Termelőszövetkezet tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csaba
A türk történelem bizánci és középlatin forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Fejérné Hegyi Ágnes
A nyelvi struktúrák hierarchikus helyreállítása globális afáziás betegeknél.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi lászló
A Maros menti népek tánchagyománya, különös tekintettel a szerbek táncaira.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet
Az embert ábrázoló kis műfajok: a zsánerkép és a portré a XVII. és a XVIII. századi francia festészetben és a festészetről szóló írásokban.
[Thesis]

Ferencz Márta
Adatok az avarkor népességének paleoantropologiájához. A Vác-Kavicsbánya avarkori temető csontvázanyagának metrikus, morfotaxonómiai és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ferenczy József
A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában.
[Thesis] (Unpublished)

Ferincz István
Az 1968-ban megvédett bölcsészdoktori disszertáció és az azóta végzett kutatómunka : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
[Thesis] (Unpublished)

Fischer Ferenc
A chilei hadsereg és a német katonai befolyás (1885-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Fischerné Dárdai Ágnes
Közgondolkodás és reformáció a 16. század eleji Németországban korabeli közmondások és röplapok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Forgács Tamás
A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Dr. Drahota Erzsébet
Forgácsné dr. Drahota Erzsébet tudományos kutatómunkájának tézisszerű összefoglalása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet
Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Frank Gábor
Az Árpád-kor néhány kérdése az újabb német történeti irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Zsuzsanna
Az új olasz próza egyik útja Leonardo Sciascia: Il quarantotto stilisztikai elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Fábricz Károly
Kérdő partikulák a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Fári Irén
Szeged közművelődési viszonyai a századfordulón különös tekintettel a múzeum kialakulására és kezdeti működésére (1883-1917).
[Thesis] (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
[Thesis] (Unpublished)

G

G. Vass István
A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt tevékenysége 1944-45-ben és az 1945-ös választások Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdó Ágnes
"...és bűneim halállá állnak össze" A bűn és bűntudat fogalma és megjelenése József Attila életművében.
[Thesis]

Galgóczi László
Szótörténeti tanulmányok betegségneveink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Galántai Erzsébet
Magyarországi humanista történetírók.
[Thesis] (Unpublished)

Galántha Márta
A Sándorfalva - Eperjesi szkitakori temető.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
[Thesis] (Unpublished)

Gera Ildikó
Az orosz egyszerű mondatok aktuális-szintaktikai típusai és fordítási problémáik.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Anna
A Fejér-megyei zsidóság megsemmisítése (1938-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Glózik János
A politikai szocializáció néhány kérdése főiskolai hallgatók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Goldmann Leonóra
Az angol orvosi nyelv fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos József
A finn munkásosztály osztállyá szerveződése, a Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja.
[Thesis] (Unpublished)

Gonda József
A társadalom osztálystrukturájának alakulása Orosházán a szocializmus építésének időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Grin Igor
Magyarországi horvát és szerb népdalhagyományok.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Főkönyvtárak és olvasmányok a XVI-XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Irodalmi élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Gules Christiana
Die Rekonstruktion des bürgerlichen Sommeralltags des Budapester Bürgertums um 1900 anhand publizistisch-literarischer (Selbst)-Darstellungen im Feuilleton des Neuen Pester Journals und des Pester Lloyd.
[Thesis]

Gurzó László
A politikai műveltségről és középiskolai megalapozásának néhány kérdéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Guthy Piroska
Szövegbeli referenciális azonosságok konfrontatív (francia-magyar) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
[Thesis] (Unpublished)

Gyimesi Tímea
Avatars de la lettre : Approches du possible dans l'oeuvre de Michel Tournier.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Györke Zoltán
Az orosz frazeologizmusok mondattani szerkezetének néhány sajátossága (Az orosz szólások és közmondások alapján) Egyszerű mondat.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Gyula
A realista írói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
Koreferencia a francia nyelvű szenvedő szerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Csanád megye közigazgatása és igazságszolgáltatása a neoabszolutizmus első éveiben különös tekintettel a szabadságharc bukása utáni átszervezésre 1849-1854.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi János
Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Góli Kornélia
Színház a multietnikus térben. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház története és Urbán András rendezői munkássága.
[Thesis]

H

H. Simon Katalin
Régészeti adatok egy közép-alföldi falu feudális kori történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
[Thesis] (Unpublished)

H. Tóth Tibor
Egy palócos nyelvjárássziget a Kiskunságban : Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító és változásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Han Anna
A korai Ahmatova-líra műfaji arculata - A pszichológiai paralelizmusok funkciója a verskompozícióban -.
[Thesis] (Unpublished)

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi András
Szeged története a Gömbös-kormány időszakában (1932-1936).
[Thesis] (Unpublished)

Hemmert Maria
Gwara polska wsi Emőd - Istvánmajor na Wegrzech.
[Thesis] (Unpublished)

Herczeg Ferenc
Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának megváltozásáról Szarvas város és járás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér László
Aventinus és a magyar történelem kezdetei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Bezothositel'nye steneni kacestva imen prilagatel'nyh b russkom aeyke i ih bengerskie ekvivalenty.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Régészeti tanulmányok Csongrád megye középkoti történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Egy XII-XIII. századi Hirmologium-töredék nyelvi elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Andrea
Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A regényforma áttörése. Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István Károlyné Drozdik Margit
Választójogi küzdelmek Magyarországon a XIX.-XX. század fordulójának évtizedeiben és a magyarországi Szociáldemokrata Párt.
[Thesis] (Unpublished)

Hu Ji
Degrowth in American Ecofictions: An Ecocritical Study of Joyce Carol Oates’s The Falls, Don DeLillo’s White Noise, and Edward Abbey’s The Monkey Wrench Gang — With A Comparison of A Chinese Ecofiction: Jiang Rong’s Wolf Totem.
[Thesis]

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
[Thesis] (Unpublished)

Hász-Fehér Katalin
"Múlt századnak gyermeke és a jelennek férfia..." - Fáy András és az integrált irodalom -.
[Thesis]

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
[Thesis]

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ibos Gyula
A család szocializációs funkciójának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Iván Éva
A bohóc színeváltozása : A bohóc-bolond motívum egyes megjelenési formái a XX. századi művészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Ivánné Máté Zsuzsanna
A nembeliség kategóriájának fejlődéstörténete a lukácsi életműben.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Janosütz Anna Julianna
A jezsuiták kiűzése a Portugál Birodalomból, különös tekintettel Brazíliára.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Tamás
Uráli szóstatisztikai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Anikó
Bergyajev Oroszország-képének és Dosztojevszkij-értelmezésének főbb kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Margit
A megszólítási formák története a magyar nyelvben a XX. század közepéig és változatai Móricz Zsigmond műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
[Thesis] (Unpublished)

Jároli József
Dokumentumok a gyulai munkásmozgalom történetéből 1891-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Melinda
A kommunista ideológia alakváltozásai Magyarországon 1948-1989 : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Erzsébet
Walter Benjamin filozófia- és művészetértelmezéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
[Thesis] (Unpublished)

Karafiáth Judit
Az esszétől a fikcióig : Céline útja a Semmelweistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényig.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Péter
A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez ("Galamb a kalitkában").
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Bálint
A szabadkai német színjátszás története.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Károly
Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Tünde
Az album amicorum kultusza : (Német-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok a weimari gyűjtemény tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Kazai Magdolna
Ókori szerzők a magyarországi könyvtárakban különös tekintettel a sztoikusokra (1550-1600) Könyvjegyzékek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kearns Mary
The cosmovision of Rubén Darío.
[Thesis] (Unpublished)

Keck Balázs
Az egyesség és a többesség szemlélete és kifejezése a magyar és a szerbhorvát nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész Róbert
Az Alföld őstörténete a kora holocénban. Az Észak-Alföldi mezolit ipar I-II. kötet.
[Thesis] (Unpublished)

Kertészné Varga Beáta
Az 1648-54. évi Hmelnyickij-mozgalom interpretációi az orosz, ukrán és szovjet történetírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Keveházi Katalin
Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchton magyarországi recepciójának első évszázadához).
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
[Thesis] (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ilona
A marxizmus társadalomfilozófiája és néhány oktatásmódszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Attila
The semiotics of revenge. Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Katalin
Agrammatikus afáziások mondatprodukciójának nyelvtani alapú és kapacitáselméleti értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Dózsai András
Arnold Joseph Toynbee történelembölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Novák Éva
A Hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epikureus és a szkeptikus filozófia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi László
A Montague-féle formális szemiotikai rendszer továbbfejlesztése (Nemrealista szemantika és konstruktív modell-elméleti nyelvészet).
[Thesis] (Unpublished)

Koncsos Ferenc
Humanizmus és magánélet.
[Thesis] (Unpublished)

Konkoly Ágnes
A fenséges tériszonya. A fenséges és az intuíció Pszeudo-Longinosz, Bouhours és Bergson filozófiájában.
[Thesis]

Koperniczkyné Torma Mária
A korai idegennyelv-tanulás hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Korim Jánosné Papp Magdolna Éva
Néhány etikai probléma a mai magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Koroncz Ágnes
Szövetségi politika és politikai stratégia. Az antiimperialista harc kérdései a XX. századi Nicaraguában.
[Thesis] (Unpublished)

Korzenszky Miklós
Kassai István énekgyűjteménye.
[Thesis]

Koszta László
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács András
Erdélyi József költészete.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A népek testvérré válásának eszméje Bartók Béla társadalomtörténeti és történetfilozófiai írásaiban (1903-1940).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklós
Strukturalizmus és marxizmus : A strukturalizmus főbb filozófiai problémái - az elsősorban hazai marxista kritika tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Márta
Az uruguayi magyar emigráció a két világháború között és a második világháború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmács István
Udmurt névtani vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyula
A feudális széttagolódás Magyarországon.
[Thesis]

Kristó Gyuláné Fábián Ilona
Fejezetek a határozott névelő történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
[Thesis] (Unpublished)

Kruzslicz István
Hódmezővásárhely a 18. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Krékits József
Az orosz aterminatív alapigákből képzett temporatív-terminatív cselekvésmódok és magyar nyelvi megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Kríza Ágnes
A középkori orosz képteológia gyökerei és útkeresései. Ioszif Volockij Poszlanyije ikonopiszcu c. műve, forrásai és hatása a XVI. század teológiai irodalmára.
[Thesis]

Kukovecz György
Potosi - a gyarmati társadalom néhány problémája egy bányavárosban (Orsua y Vela krónikája alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
[Thesis] (Unpublished)

Kun László
Szórend, hangsúly, aktuális mondattagolás.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attiláné Tóth-Mádi Rozália
Szóhangsúlyviszonyok a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes-Szabó Andrásné
Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti - politikai és közösségi arculatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Késmárki Julianna
Az emberélet fordulói : házassági és lakodalmi szokások Sükösdön.
[Thesis] (Unpublished)

Kókai László
A filozófia kapcsolata a természettudományokkal, különös tekintettel a csillagászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
[Thesis] (Unpublished)

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
[Thesis] (Unpublished)

Latzkovits Miklós
Régi magyar dráma és szöveghagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Leal Antonio
Gramsci, marxismo de la transicion.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Endre
Az orosz nyelv szókészlete ekvivalens nélküli elemeinek összevető vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvainé Décsy Kornélia
A morfológiai szabályok elsajátítása magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Lipócziné Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
[Thesis]

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács István
Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
[Thesis] (Unpublished)

Lévainé Kovács Marian
Oroszország a spanyol állam nemzetközi kapcsolataiban (V. Fülöptől III. Károlyig).
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Korchmáros Valéria
A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban.
[Thesis] (Unpublished)

M. Korchmáros Valéria
[A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

M. Solymosi Mária
A feltételes mód összevető vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
[Thesis] (Unpublished)

Madaras Lászlóné
A pozitivista tudományfelfogás.
[Thesis] (Unpublished)

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
[Thesis] (Unpublished)

Majsa József
A Francia Kommunista Párt munkásegység politikája 1944-1947.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferenc
Kálmán utódai és Bizánc.
[Thesis] (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Maleczki Márta Judit
A Montague-grammatika bemutatása egy magyar nyelvi fragmentum alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Marković Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi Gyula
A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése Gyula városban.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
[Thesis] (Unpublished)

Matheidesz Gyuláné Rajnavölgyi Mária
Theory and Practice of the Communicative Approach to Language Teaching.
[Thesis] (Unpublished)

Maurer Zsuzsa
Tanulmányok az agathyrsosokról.
[Thesis] (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
[Thesis] (Unpublished)

Mehdi Ibrahim Szalah
Irak politikatörténete 1914-től 1958-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Zsidósors Szegeden 1944-ben.
[Thesis]

Molnár Katalin
A hiányos szerkezetű mondatok kiegészítésének nem-verbális lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lászlóné
A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil Sillanpää irodalmi munkásságára.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ádám
Az eke és szántás terminológiája a közép-ázsiai török nyelvekben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
[Thesis]

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
[Thesis] (Unpublished)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
[Thesis] (Unpublished)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
[Thesis] (Unpublished)

Márk Tamás
A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Erzsébet
A tranzitiv - intranzitiv igeviszony alakrendszere a magyar és angol nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Márvány Attila
Morphologie der deutschen Mundarten von Bonyhád.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Györgyi
Tanulmányok a magyar és francia nyelvű művelődéstörténet témakörében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Edit
Az Erza-Morvin igetövek rendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Katalin
Il politecnico.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Jánosné Schneider Klára
A családi, házassági viszonyok fejlődéstendenciái a mai magyar társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Müller József
Die Mundart von Kisnyárád.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
Fajsz földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Az emberábrázolás, mint az író alkotó módszerének kulcsa a XIV-XV. századi orosz hagiográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
[Thesis]

Nagy János
Tagadó nyelvi formák a KRESZ szövegében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Miklós
A szegedi francia megszállás főbb kérdései (1918-1920).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
[Thesis]

Nagy Sándor
Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij (Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándor
A természetes nyelvi működések vizsgálata és az idegennyelv-oktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Beáta Boglárka
A nganaszan deverbális igeképzők.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Lőrincz Julianna
Az igék morfológiai alakváltozatai a mai orosz nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
[Thesis] (Unpublished)

Nefnouf Ahmed Seif Eddine
Shadism and Female Resistance in Toni Morrison's Novels.
[Thesis]

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantoi" ("If you haven't a library...").
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantói" : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Csaba
Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (1625-1629).
[Thesis] (Unpublished)

Némethy Kesserű Judit
Az argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet.
[Thesis]

O

Olasz Etelka
A nőkérdés filozófiai problémáinak marxista és polgári értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Lajos
A szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató repülőerők fejlődésének és alkalmazásának áttekintése a II. Világháború befejezéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Sándor
Sárrétudvari-hízóföld honfoglalás kori temetőjének történeti embertani értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pagonyi Éva
A 19. század haladó művészetelméletei és mozgalmai Angliában.
[Thesis]

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Pantóné Naszályi Dóra
Darstellung einiger Gattungen der mittelalterlichen deutschen Lyrik - Minnelied, Tagelied, Kreuzlied - und Untersuchung des Weiterlebens ihrer Motive in der ungarischen Lyrik der frühen Neuzeit.
[Thesis]

Papesch Béla
Az érdek néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Gyula
A Dél-Dunántúli beás cigányok román nyelvjárása.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
[Thesis]

Pappné Horváth Judit
Szókincstanulmány elavult szavaink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics István
Fejezetek Szeged XIV-XV. századi történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
[Thesis] (Unpublished)

Pintérné Vígh Éva
Művész - írók az olasz reneszánszban.
[Thesis] (Unpublished)

Pomázi Gyöngyi
Temesvári Pelbárt beszédszerkesztése/.
[Thesis] (Unpublished)

Popon János
Vajda és Eminescu.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsgai István
Redukált hangok a Sínai Paterikonban.
[Thesis] (Unpublished)

Prohászka Imréné Szilágyi Enikő
Jövő idő az óorosz krónikákban.
[Thesis] (Unpublished)

Pál József
A halál neoklasszikus ábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács Sándor Attila
"A költő, az igazi, ott kezdődik, ahol különbözik" Fiatal lírai antológiák a kádárizmusban.
[Thesis]

Pály Gábor
A pécsi magyar színjátszás története a XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Pénovátz Antal
A pacséri földművelés és állattartás szótára.
[Thesis] (Unpublished)

Pókász Endre
A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója 1848 előtt.
[Thesis] (Unpublished)

R

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Reményik István
Magyar-szovjet kapcsolatok Csongrád megye és Odessza terület között.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Jázon
Az információelmélet néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási Katalin
Trockij mexikói évei.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Mihály
Fejezetek a műalkotás ontológiájából.
[Thesis] (Unpublished)

S

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
[Thesis] (Unpublished)

Salfay István
Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek magyar-német-angol-francia összefüggéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
[Thesis] (Unpublished)

Schmidt Josef
Die deutsche mundart von Székelyszabar.
[Thesis] (Unpublished)

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
[Thesis] (Unpublished)

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén István
Ellenforradalom Csongrádon - 1956.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsics Péter
A nyenyec sámánköltészet nyelve.
[Thesis] (Unpublished)

Simákné Pap Ilona
A székkutasi avarkori temető embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Erzsébet Ibolya
A bilinaköltészet sajátosságainak tükröződése a novgorodi bilinaciklusban.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos János
Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében.
[Thesis]

Sipos Gábor
Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736).
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz Katalin
A vogul nyelv színnevei.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
[Thesis] (Unpublished)

Stanitz Károly
Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Géza
Dunaföldvár - Kálvária Tell település korabronzkori rétegsora.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Antik témák a német operairodalomban. A századforduló korszellemének hatása egy antik témájú operára és szövegkönyvére. Richard Strauss - Hugo von Hofmannsthal: "Elektra”.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Az elbeszélhetőség problémái : Borges szövegek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
Az amerikai egyfelvonásos dráma : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Pál Csaba
Államosított társadalom : Vasutak és vasutasok a századelő Magyarországán.
[Thesis] (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalóky Terézia
Az orosz nyelvű pedagógiai szakszövegek lexikai és didaktikai sajátosságainak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Gábor
A történetiség elve és a világnézeti nevelés.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Imre
Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában (Implom József ásatásainak hitelesítése).
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

Szerdahelyi Zoltán
Hajnóczy Péter (Műértelmezés és fejlődésrajz).
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Ferenc
Testes nyomósító eszközök a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Zoltán
A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi-politikai aktivitásának néhány jellegzetessége Békés megyében (Szociológiai felmérések tanulságai).
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Galántai Erzsébet
Tanulmányok a Thuróczy-krónika 195-262. fejezeteihez.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassy Zoltán
A hatvanas évek amerikai drámája és színháza.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Ágnes Judit
Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
(A szintaktikai szinonima elméleti kérdéseinek és szinonimák típusainak vizsgálata a mai német nyelvben) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szován Gyuláné
Gibridnoe slovoobrazovanie v russkom literaturnom âzyke.
[Thesis] (Unpublished)

Szuromi István
A Szegedi Cselekvés Iskolájának története 1929-1944-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szánthó Gyula
Középiskolai fizikai mérőkísérletek számítógépes értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szántóné Molnár Judit
A Beleznay család története a XVIII. század végén és a XIX. század elején (1770-1818).
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erika
A magyar katonai nyelv vizsgálata nyelvhelyességi szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Géza
A Karolig-birodalom felbomlása és a független territoriális fejedelemségek kialakulása a nyugati frank királyság területén.
[Thesis] (Unpublished)

Székely László
Világegyetem-modellek és a filozófia természetképe (A fizikai kozmológia és a filozófiai természetkép kapcsolata történetiségében és ma, különös tekintettel a "táguló Világegyetem" elméletének és a dialektikus materialista természetképnek viszonyára).
[Thesis] (Unpublished)

Szögi O. V.
Nekotorye estetićeskie problemy hudozestbennogo perevoda s vengerskogo âzyna na russkij.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi Erzsébet
Adalékok az egyén és közösség dialektikájához.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Ernő
A szocialista demokrácia fejlődésének lehetőségei a fejlett szocializmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Vivien
"Falusi táncok" - Egy moldvai magyar közösség tánckultúrájának antropológiai vizsgálata.
[Thesis]

Sándor Klára
A bolognai rovásnaptár.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" A dualizmus kori Budapest-irodalom megközelítései.
[Thesis] (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Sátai Pál
Padé nyelvjárásának igeképzői.
[Thesis] (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
[Thesis]

Sümeginé Dobrai Katalin
Az előljáró nélküli és az elöljárós esetformák párhuzamos használata a mai orosz nyelvben a limitáció kifejezésére.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Molnár Gizella
Be- és kitelepítések Hajóson.
[Thesis]

T. Szalacsek Margit
A határozottság kifejezése az északi osztják nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Edit
Szentes a második világháború alatt és a város népi demokratikus fejlődésének kezdeti szakasza (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Takács Jánosné
A modell, mint képmás vagy fikció.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Mária
William Pitt és az 1780-as Parlament reformmozgalmai (1780-1784) Függelékül William Pitt Parlamenti beszédei az 1780-as ciklus alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
[Thesis] (Unpublished)

Thuróczy Emma
Dugonics és a klasszikusok.
[Thesis] (Unpublished)

Tokody László
A főnévi igenév és a főnévi igeneves szerkezetek használata Petrarcánál és a mai olasz irodalmi nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Torma József
Bashkir dialectological studies.
[Thesis] (Unpublished)

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
Die II. Lautverschiebung Eine Untersuchung aus dem Bereich der komparativen Diachronphonologie und -semantik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
A Békés és Csanád vármegyék szlovákságának kisebbségi művelődési viszonyai 1919-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Igeszemlélet a lehetőséget és lehetetlenséget kifejező szerkezetekben a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Székely földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Magdolna
A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Szegeden az ellenforradalom leverésétől a szocialista társadalom alapjainak lerakásáig (1957-1962).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter
A katolikus egyház az 1956-os ellenforradalmat követő konszolidáció időszakában (Különös tekintettel dr. Hamvas Endre csanádi püspök tevékenységére).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Szergej
КОРНИ, ОСНОВЫ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖАРГОНА = Korni, osnovy i sintez russkogo zargona.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Ungvárnémeti Tóth László költői működése és irodalomszemléletének néhány vonása (Egy XIX. sz. eleji költő portréja).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1568 és 1606 között (A tizenötéves háború elméleti alapvetése).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
[Thesis]

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
[Thesis]

Tóth Sándor
A latin humanitás poétikája : A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. I. Institutiones generales artis poeticae (A költői mesterség általános törvényszerűségei).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
[Thesis]

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
[Thesis] (Unpublished)

Varga András
Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Imre
A kunszállási avarkori temető csontvázanyagának részletes metrikus, morfológiai és kémiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga István
Kierkegaard és Bergman Kierkegaard filozófiai hatása Bergman filmművészetére.
[Thesis] (Unpublished)

Varga István
Kisegyházak. Evangéliumi kisegyházak és a Szabadegyházak Tanácsa tevékenységének tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
"Dialogo alla provo"-"A párbeszéd próbatétele" "Prohászka Ottokár és Ravasz László" katolikus és protestáns válaszok a XX. század első felének nagy kérdéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
[Thesis]

Vargáné Drewnowska Ewa
Szöveglingvisztikai insztrumentárium a fogalmazás tanításában germanista hallgatók számára : Tézisek.
[Thesis] (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi György
A sükösdi nyelvjárás szótárszerű feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Vass László
A képzők stiláris értéke Nagy László költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Veidner Katalin
A francia nyelv szemantikai vizsgálata négy tankönyv szókészlete alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelinov Ágnes
A szegedi középfokú tanintézetek KISZ-szervezeteinek tevékenysége megalakulásuktól az 1970. évi ifjúságpolitikai határozatig (1957-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Vinnai Győző
Magyar-Jugoszláv kapcsolatok (1921-1927).
[Thesis] (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Géza
Harmadikos középiskolások írásbeli nyelvhasználatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Végh György
"Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál".
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Gabriella
Az Alföld szarmatakorának alkonya. Kísérlet a legkésőbbi leletanyag elkülönítésére Szeged környéki temetők vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
[Thesis] (Unpublished)

Wild Katalin
Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Babarcer Deutschen Mundart.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zaicz Gábor
A mássalhangzók kiesése a mordvinban.
[Thesis] (Unpublished)

Zakar Péter
A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben.
[Thesis]

Zoltán Márta
A spanyol hadsereg a demokratikus átmenet idején.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmondné Horváth Mária
Magyar gimnazisták angol prepoziciós hibáinak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigri Gyula
Magyar mássalhangzószabályok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Zsoldos Imre Prince
Das Problem des Absurden in Ionescos und Durrenmatts Theatralischen Werken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsélyi Ferenc
A dekonstrukció elmélete és gyakorlata az angolszász nyelvfilozófiában. Irodalom- és nyelvfilozófiai tanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Béla
A párt és az állam kapcsolata a szocializmus politikai rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Anikó
Művészetfilozófia és fikció. A szimbólumok rendszere Marcel Proust: A la recherche du temps perdu című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Cenzúra és öncenzúra Szilágyi Domokos Méliusz Józsefhez írt leveleinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újj Anna
Martinovics Ignác filozófiai írásai.
[Thesis] (Unpublished)

Ü

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 14:20:11 CET.