Items where Subject is "06.02. Languages and Literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ü
Number of items at this level: 309.

A

Acél Zsuzsanna
"Jövel, halál, megadni nékünk az utolsó vacsorát..." (Európai halál-képzet a közgondolkodásban a 17. század utolsó harmadáig).
[Thesis]

Agyagási Klára
A XVIII. sz.-i Csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Ankeria Santeri
A magyar nyelv hatása szerbhorváth nyelvre.
[Thesis] (Unpublished)

Antala Zsuzsanna
A modern magyar metaforikus regény.
[Thesis] (Unpublished)

Auckenthaler Karlheinz
Beziehungslosigkeit und Verweigerung.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
[Thesis] (Unpublished)

B. Polgár Edit
A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Dialóguscsapdák a "Pétervár"-ban : A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis]

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
[Thesis]

Balogh Éva
Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs József
Társadalomtudományi és publicisztikai szövegek oroszról magyarra fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs L. Gábor
A szláv morfológiai változásokra vonatkozó újabb elméletek áttekintése. A főnévragozás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyai Zsolt
Bródy Sándor novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Baricz Zsolt
Cserei Mihály Erdély históriája kéziratmásolati családjának provenienciája.
[Thesis] (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
[Thesis] (Unpublished)

Basch Éva
Megjegyzések a francia személytelen szerkezetek szintaxisáról és szemantikájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
[Thesis] (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Bera Shreya
The Diasporic Sublime in the Works of Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri, and Chitra Banerjee Divakaruni.
[Thesis]

Bernáth Csilla
Frazeológiai egységek a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
Materialien zur Historischen dialektologie des Kasantatarischen. Beschreibung der getauften tataren aufgrund der tatarischen aufzeichnungen von Gábor Bálint.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
A finnországi töredékek első egysége (nyelvi elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Bibok Károly
A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire).
[Thesis] (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Zoltán
Szilády Áron.
[Thesis] (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
[Thesis] (Unpublished)

Bratinka József
A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Braun Melinda
Az ismétlődő cselekvés kifejezése a mai orosz nyelvben és magyar megfelelői.
[Thesis] (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Bujtás László
Három alakváltozatpár használata és lehetséges szerepe XVI. századi énekeskönyveinkben.
[Thesis] (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Bulla Noémi
A finn és a magyar igemódok összevetése (különös tekintettel a jelölt igemódokra) - a hagyományos és a modern nyelvészeti kutatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Erzsébet
Középiskolások írott és beszélt nyelvi megnyilatkozásainak elemzése, értékelése pszicholingvisztikai aspektusból.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Márta
Az igekötők hatása az intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis]

Bódis Klára
Tennessee Williams: Mű és személyiség.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cs. Tóth Annamária
Örkény István világa fordításban (Az Egyperces novellák francia és angol fordításainak traduktográfiája).
[Thesis] (Unpublished)

Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Márta
Igenévi szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
[Thesis] (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki Éva
Middle-Mongolian loan-words in Volga-kipchak languages.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Katalin
Csuvasia helyneveinek nyelvtörténeti problémái.
[Thesis] (Unpublished)

D

Derda István
"Apostol'skie ctenia XIII veka" : paleograficeskoe, foneticeskoe i morfologiceskoe opisanie.
[Thesis] (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
[Thesis]

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Gézáné Erdélyi Ilona
Olasz jövevényszavaink kutatásának történeti tanulságai.
[Thesis] (Unpublished)

Dugántsy Mária
Erza-Mordvin rituális siratóénekek.
[Thesis] (Unpublished)

Durham Dávidné Kertai Mária
The Psycholinguistic Aspects of Interpreting.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis]

E

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Szarvas Mária
Adalékok az óorosz deklinációs rendszer történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ferenc
Jászapáti és Jászivány határának földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
La zootechnie structuration d'un vocabulaire spécialisé.
[Thesis] (Unpublished)

Fejérné Hegyi Ágnes
A nyelvi struktúrák hierarchikus helyreállítása globális afáziás betegeknél.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet
Az embert ábrázoló kis műfajok: a zsánerkép és a portré a XVII. és a XVIII. századi francia festészetben és a festészetről szóló írásokban.
[Thesis]

Ferincz István
Az 1968-ban megvédett bölcsészdoktori disszertáció és az azóta végzett kutatómunka : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Fischerné Dárdai Ágnes
Közgondolkodás és reformáció a 16. század eleji Németországban korabeli közmondások és röplapok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Forgács Tamás
A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Dr. Drahota Erzsébet
Forgácsné dr. Drahota Erzsébet tudományos kutatómunkájának tézisszerű összefoglalása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet
Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Zsuzsanna
Az új olasz próza egyik útja Leonardo Sciascia: Il quarantotto stilisztikai elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Fábricz Károly
Kérdő partikulák a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdó Ágnes
"...és bűneim halállá állnak össze" A bűn és bűntudat fogalma és megjelenése József Attila életművében.
[Thesis]

Galgóczi László
Szótörténeti tanulmányok betegségneveink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Ildikó
Az orosz egyszerű mondatok aktuális-szintaktikai típusai és fordítási problémáik.
[Thesis] (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Goldmann Leonóra
Az angol orvosi nyelv fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Irodalmi élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Guthy Piroska
Szövegbeli referenciális azonosságok konfrontatív (francia-magyar) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
[Thesis] (Unpublished)

Gyimesi Tímea
Avatars de la lettre : Approches du possible dans l'oeuvre de Michel Tournier.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Györke Zoltán
Az orosz frazeologizmusok mondattani szerkezetének néhány sajátossága (Az orosz szólások és közmondások alapján) Egyszerű mondat.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Gyula
A realista írói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
Koreferencia a francia nyelvű szenvedő szerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
[Thesis] (Unpublished)

H. Tóth Tibor
Egy palócos nyelvjárássziget a Kiskunságban : Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító és változásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Han Anna
A korai Ahmatova-líra műfaji arculata - A pszichológiai paralelizmusok funkciója a verskompozícióban -.
[Thesis] (Unpublished)

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
[Thesis] (Unpublished)

Hemmert Maria
Gwara polska wsi Emőd - Istvánmajor na Wegrzech.
[Thesis] (Unpublished)

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Bezothositel'nye steneni kacestva imen prilagatel'nyh b russkom aeyke i ih bengerskie ekvivalenty.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Egy XII-XIII. századi Hirmologium-töredék nyelvi elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A regényforma áttörése. Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
[Thesis] (Unpublished)

Hász-Fehér Katalin
"Múlt századnak gyermeke és a jelennek férfia..." - Fáy András és az integrált irodalom -.
[Thesis]

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
[Thesis]

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iván Éva
A bohóc színeváltozása : A bohóc-bolond motívum egyes megjelenési formái a XX. századi művészetben.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Tamás
Uráli szóstatisztikai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Margit
A megszólítási formák története a magyar nyelvben a XX. század közepéig és változatai Móricz Zsigmond műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Karafiáth Judit
Az esszétől a fikcióig : Céline útja a Semmelweistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényig.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Péter
A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez ("Galamb a kalitkában").
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Károly
Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Tünde
Az album amicorum kultusza : (Német-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok a weimari gyűjtemény tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Keck Balázs
Az egyesség és a többesség szemlélete és kifejezése a magyar és a szerbhorvát nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Attila
The semiotics of revenge. Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Katalin
Agrammatikus afáziások mondatprodukciójának nyelvtani alapú és kapacitáselméleti értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi László
A Montague-féle formális szemiotikai rendszer továbbfejlesztése (Nemrealista szemantika és konstruktív modell-elméleti nyelvészet).
[Thesis] (Unpublished)

Koperniczkyné Torma Mária
A korai idegennyelv-tanulás hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Korzenszky Miklós
Kassai István énekgyűjteménye.
[Thesis]

Kovács András
Erdélyi József költészete.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmács István
Udmurt névtani vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyuláné Fábián Ilona
Fejezetek a határozott névelő történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Krékits József
Az orosz aterminatív alapigákből képzett temporatív-terminatív cselekvésmódok és magyar nyelvi megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Kríza Ágnes
A középkori orosz képteológia gyökerei és útkeresései. Ioszif Volockij Poszlanyije ikonopiszcu c. műve, forrásai és hatása a XVI. század teológiai irodalmára.
[Thesis]

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
[Thesis] (Unpublished)

Kun László
Szórend, hangsúly, aktuális mondattagolás.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attiláné Tóth-Mádi Rozália
Szóhangsúlyviszonyok a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
[Thesis] (Unpublished)

Latzkovits Miklós
Régi magyar dráma és szöveghagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Endre
Az orosz nyelv szókészlete ekvivalens nélküli elemeinek összevető vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvainé Décsy Kornélia
A morfológiai szabályok elsajátítása magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Lipócziné Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
[Thesis]

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács István
Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Korchmáros Valéria
A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban.
[Thesis] (Unpublished)

M. Korchmáros Valéria
[A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

M. Solymosi Mária
A feltételes mód összevető vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Maleczki Márta Judit
A Montague-grammatika bemutatása egy magyar nyelvi fragmentum alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Marković Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse.
[Thesis] (Unpublished)

Marmiroli Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
[Thesis] (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
[Thesis] (Unpublished)

Matheidesz Gyuláné Rajnavölgyi Mária
Theory and Practice of the Communicative Approach to Language Teaching.
[Thesis] (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
[Thesis] (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Katalin
A hiányos szerkezetű mondatok kiegészítésének nem-verbális lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lászlóné
A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil Sillanpää irodalmi munkásságára.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ádám
Az eke és szántás terminológiája a közép-ázsiai török nyelvekben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
[Thesis]

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
[Thesis]

Márk Tamás
A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Erzsébet
A tranzitiv - intranzitiv igeviszony alakrendszere a magyar és angol nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Márvány Attila
Morphologie der deutschen Mundarten von Bonyhád.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Györgyi
Tanulmányok a magyar és francia nyelvű művelődéstörténet témakörében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Edit
Az Erza-Morvin igetövek rendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Katalin
Il politecnico.
[Thesis] (Unpublished)

Müller József
Die Mundart von Kisnyárád.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Endre
Fajsz földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Az emberábrázolás, mint az író alkotó módszerének kulcsa a XIV-XV. századi orosz hagiográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
[Thesis]

Nagy János
Tagadó nyelvi formák a KRESZ szövegében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
[Thesis]

Nagy Sándor
Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij (Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándor
A természetes nyelvi működések vizsgálata és az idegennyelv-oktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Beáta Boglárka
A nganaszan deverbális igeképzők.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Lőrincz Julianna
Az igék morfológiai alakváltozatai a mai orosz nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
[Thesis] (Unpublished)

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantoi" ("If you haven't a library...").
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantói" : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Pantóné Naszályi Dóra
Darstellung einiger Gattungen der mittelalterlichen deutschen Lyrik - Minnelied, Tagelied, Kreuzlied - und Untersuchung des Weiterlebens ihrer Motive in der ungarischen Lyrik der frühen Neuzeit.
[Thesis]

Papp Gyula
A Dél-Dunántúli beás cigányok román nyelvjárása.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
[Thesis]

Pappné Horváth Judit
Szókincstanulmány elavult szavaink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
[Thesis] (Unpublished)

Popon János
Vajda és Eminescu.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsgai István
Redukált hangok a Sínai Paterikonban.
[Thesis] (Unpublished)

Prohászka Imréné Szilágyi Enikő
Jövő idő az óorosz krónikákban.
[Thesis] (Unpublished)

Pál József
A halál neoklasszikus ábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Pénovátz Antal
A pacséri földművelés és állattartás szótára.
[Thesis] (Unpublished)

R

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
[Thesis] (Unpublished)

S

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
[Thesis] (Unpublished)

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
[Thesis] (Unpublished)

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
[Thesis] (Unpublished)

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsics Péter
A nyenyec sámánköltészet nyelve.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Erzsébet Ibolya
A bilinaköltészet sajátosságainak tükröződése a novgorodi bilinaciklusban.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos János
Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében.
[Thesis]

Sipőcz Katalin
A vogul nyelv színnevei.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
[Thesis] (Unpublished)

Stanitz Károly
Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabolcs Enikő
A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban.
[Thesis]

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Az elbeszélhetőség problémái : Borges szövegek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
Az amerikai egyfelvonásos dráma : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalóky Terézia
Az orosz nyelvű pedagógiai szakszövegek lexikai és didaktikai sajátosságainak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

Szerdahelyi Zoltán
Hajnóczy Péter (Műértelmezés és fejlődésrajz).
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Ferenc
Testes nyomósító eszközök a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
(A szintaktikai szinonima elméleti kérdéseinek és szinonimák típusainak vizsgálata a mai német nyelvben) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szován Gyuláné
Gibridnoe slovoobrazovanie v russkom literaturnom âzyke.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erika
A magyar katonai nyelv vizsgálata nyelvhelyességi szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Szögi O. V.
Nekotorye estetićeskie problemy hudozestbennogo perevoda s vengerskogo âzyna na russkij.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor Klára
A bolognai rovásnaptár.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" A dualizmus kori Budapest-irodalom megközelítései.
[Thesis] (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Sátai Pál
Padé nyelvjárásának igeképzői.
[Thesis] (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
[Thesis]

Sümeginé Dobrai Katalin
Az előljáró nélküli és az elöljárós esetformák párhuzamos használata a mai orosz nyelvben a limitáció kifejezésére.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Szalacsek Margit
A határozottság kifejezése az északi osztják nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
[Thesis] (Unpublished)

Thuróczy Emma
Dugonics és a klasszikusok.
[Thesis] (Unpublished)

Tokody László
A főnévi igenév és a főnévi igeneves szerkezetek használata Petrarcánál és a mai olasz irodalmi nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Torma József
Bashkir dialectological studies.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
Die II. Lautverschiebung Eine Untersuchung aus dem Bereich der komparativen Diachronphonologie und -semantik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Igeszemlélet a lehetőséget és lehetetlenséget kifejező szerkezetekben a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Székely földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Szergej
КОРНИ, ОСНОВЫ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖАРГОНА = Korni, osnovy i sintez russkogo zargona.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Ungvárnémeti Tóth László költői működése és irodalomszemléletének néhány vonása (Egy XIX. sz. eleji költő portréja).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
[Thesis]

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
[Thesis]

Tóth Sándor
A latin humanitás poétikája : A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. I. Institutiones generales artis poeticae (A költői mesterség általános törvényszerűségei).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
[Thesis]

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
[Thesis]

Vargáné Drewnowska Ewa
Szöveglingvisztikai insztrumentárium a fogalmazás tanításában germanista hallgatók számára : Tézisek.
[Thesis] (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi György
A sükösdi nyelvjárás szótárszerű feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Vass László
A képzők stiláris értéke Nagy László költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Veidner Katalin
A francia nyelv szemantikai vizsgálata négy tankönyv szókészlete alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Géza
Harmadikos középiskolások írásbeli nyelvhasználatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
[Thesis] (Unpublished)

Wild Katalin
Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Babarcer Deutschen Mundart.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zaicz Gábor
A mássalhangzók kiesése a mordvinban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmondné Horváth Mária
Magyar gimnazisták angol prepoziciós hibáinak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigri Gyula
Magyar mássalhangzószabályok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Zsoldos Imre Prince
Das Problem des Absurden in Ionescos und Durrenmatts Theatralischen Werken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsélyi Ferenc
A dekonstrukció elmélete és gyakorlata az angolszász nyelvfilozófiában. Irodalom- és nyelvfilozófiai tanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Anikó
Művészetfilozófia és fikció. A szimbólumok rendszere Marcel Proust: A la recherche du temps perdu című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Cenzúra és öncenzúra Szilágyi Domokos Méliusz Józsefhez írt leveleinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ótott Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
[Thesis]

Ö

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
[Thesis] (Unpublished)

Ü

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 12:46:58 CET.