Items where Subject is "06.01. History and archaeology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ú
Number of items at this level: 94.

A

Almási Tibor
Anjou-kori oklevéltár XI. 1327.
[Thesis] (Unpublished)

Anderlené Sajti Enikő
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca 1936-1939.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakai Ferenc
A makói demokratikus ifjúsági mozgalom története 1944. szeptember 26-tól 1948. március 22-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Biernacki Karol
A lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele és annak alakulása 1918-1926 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bodonyi Ilona
Az Árpád-kor az 1917 utáni szovjet és a jugoszláviai marxista történetírás tükrében (néhány alapvető munka alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Bács Zoltán György
Egyház és állam Chilében az 1960- 70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Dancsó Mária
A keresztényszocialista mozgalom története Szegeden az ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919 január - 1922 nyara).
[Thesis] (Unpublished)

Bükki Mária
Az üzemi munkáscsoportok mint nevelő kollektívák.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cann Typhaine
HEROES, EXEMPLARS AND MEDIATORS, The concept of patriotism in the Mongolian historical novel of the socialist era.
[Thesis]

Csentes Mihály
A határterületi lakosság hazafiságra nevelésének, magatartás alakításának néhány etikai problémája a határőrséggel való együttműködés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Csernus Sándor
A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. sz.).
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák Ágnes
Nacionalizmusok össztüzében Eötvös József, Kemény Gábor és Mocsáry Lajos nemzetiségpolitikai vitája (1856-1860).
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei László
A Nyugat helye (1933-1941).
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Font Márta
A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csaba
A türk történelem bizánci és középlatin forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Márta
Adatok az avarkor népességének paleoantropologiájához. A Vác-Kavicsbánya avarkori temető csontvázanyagának metrikus, morfotaxonómiai és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fischer Ferenc
A chilei hadsereg és a német katonai befolyás (1885-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Frank Gábor
Az Árpád-kor néhány kérdése az újabb német történeti irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

G

G. Vass István
A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt tevékenysége 1944-45-ben és az 1945-ös választások Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Galántai Erzsébet
Magyarországi humanista történetírók.
[Thesis] (Unpublished)

Galántha Márta
A Sándorfalva - Eperjesi szkitakori temető.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Anna
A Fejér-megyei zsidóság megsemmisítése (1938-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Glózik János
A politikai szocializáció néhány kérdése főiskolai hallgatók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos József
A finn munkásosztály osztállyá szerveződése, a Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Főkönyvtárak és olvasmányok a XVI-XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Csanád megye közigazgatása és igazságszolgáltatása a neoabszolutizmus első éveiben különös tekintettel a szabadságharc bukása utáni átszervezésre 1849-1854.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Simon Katalin
Régészeti adatok egy közép-alföldi falu feudális kori történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi András
Szeged története a Gömbös-kormány időszakában (1932-1936).
[Thesis] (Unpublished)

Hevér László
Aventinus és a magyar történelem kezdetei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Régészeti tanulmányok Csongrád megye középkoti történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Andrea
Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István Károlyné Drozdik Margit
Választójogi küzdelmek Magyarországon a XIX.-XX. század fordulójának évtizedeiben és a magyarországi Szociáldemokrata Párt.
[Thesis] (Unpublished)

I

Islam Sargi
From integration to alienation: Diverging Perceptions of the Kurdish Question in the Turkish Modernization.
[Thesis]

J

Janosütz Anna Julianna
A jezsuiták kiűzése a Portugál Birodalomból, különös tekintettel Brazíliára.
[Thesis] (Unpublished)

Jároli József
Dokumentumok a gyulai munkásmozgalom történetéből 1891-1944.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár Melinda
A kommunista ideológia alakváltozásai Magyarországon 1948-1989 : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kearns Mary
The cosmovision of Rubén Darío.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész Róbert
Az Alföld őstörténete a kora holocénban. Az Észak-Alföldi mezolit ipar I-II. kötet.
[Thesis] (Unpublished)

Kertészné Varga Beáta
Az 1648-54. évi Hmelnyickij-mozgalom interpretációi az orosz, ukrán és szovjet történetírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Máté
A magyar-skandináv érintkezések kérdése a kezdetektől Könyves Kálmán uralkodásáig.
[Thesis]

Kiss-Bíró Gyöngyvér
Az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetének vázlata.
[Thesis]

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Koroncz Ágnes
Szövetségi politika és politikai stratégia. Az antiimperialista harc kérdései a XX. századi Nicaraguában.
[Thesis] (Unpublished)

Koszta László
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Márta
Az uruguayi magyar emigráció a két világháború között és a második világháború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyula
A feudális széttagolódás Magyarországon.
[Thesis]

Kruzslicz István
Hódmezővásárhely a 18. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz György
Potosi - a gyarmati társadalom néhány problémája egy bányavárosban (Orsua y Vela krónikája alapján).
[Thesis] (Unpublished)

L

Leal Antonio
Gramsci, marxismo de la transicion.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
[Thesis] (Unpublished)

Lévainé Kovács Marian
Oroszország a spanyol állam nemzetközi kapcsolataiban (V. Fülöptől III. Károlyig).
[Thesis] (Unpublished)

M

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
[Thesis] (Unpublished)

Majsa József
A Francia Kommunista Párt munkásegység politikája 1944-1947.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferenc
Kálmán utódai és Bizánc.
[Thesis] (Unpublished)

Mehdi Ibrahim Szalah
Irak politikatörténete 1914-től 1958-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Zsidósors Szegeden 1944-ben.
[Thesis]

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
[Thesis] (Unpublished)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Miklós
A szegedi francia megszállás főbb kérdései (1918-1920).
[Thesis] (Unpublished)

Németh Csaba
Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (1625-1629).
[Thesis] (Unpublished)

Némethy Kesserű Judit
Az argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet.
[Thesis]

O

Olasz Lajos
A szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató repülőerők fejlődésének és alkalmazásának áttekintése a II. Világháború befejezéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Sándor
Sárrétudvari-hízóföld honfoglalás kori temetőjének történeti embertani értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Petrovics István
Fejezetek Szeged XIV-XV. századi történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Pókász Endre
A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója 1848 előtt.
[Thesis] (Unpublished)

R

Reményik István
Magyar-szovjet kapcsolatok Csongrád megye és Odessza terület között.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási Katalin
Trockij mexikói évei.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sebestyén István
Ellenforradalom Csongrádon - 1956.
[Thesis] (Unpublished)

Simákné Pap Ilona
A székkutasi avarkori temető embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Gábor
Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Géza
Dunaföldvár - Kálvária Tell település korabronzkori rétegsora.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Pál Csaba
Államosított társadalom : Vasutak és vasutasok a századelő Magyarországán.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Imre
Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában (Implom József ásatásainak hitelesítése).
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Galántai Erzsébet
Tanulmányok a Thuróczy-krónika 195-262. fejezeteihez.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Ágnes Judit
Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején.
[Thesis] (Unpublished)

Szuromi István
A Szegedi Cselekvés Iskolájának története 1929-1944-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szántóné Molnár Judit
A Beleznay család története a XVIII. század végén és a XIX. század elején (1770-1818).
[Thesis] (Unpublished)

Szász Géza
A Karolig-birodalom felbomlása és a független territoriális fejedelemségek kialakulása a nyugati frank királyság területén.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Molnár Gizella
Be- és kitelepítések Hajóson.
[Thesis]

Takács Edit
Szentes a második világháború alatt és a város népi demokratikus fejlődésének kezdeti szakasza (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Mária
William Pitt és az 1780-as Parlament reformmozgalmai (1780-1784) Függelékül William Pitt Parlamenti beszédei az 1780-as ciklus alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
A Békés és Csanád vármegyék szlovákságának kisebbségi művelődési viszonyai 1919-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Magdolna
A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Szegeden az ellenforradalom leverésétől a szocialista társadalom alapjainak lerakásáig (1957-1962).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter
A katolikus egyház az 1956-os ellenforradalmat követő konszolidáció időszakában (Különös tekintettel dr. Hamvas Endre csanádi püspök tevékenységére).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1568 és 1606 között (A tizenötéves háború elméleti alapvetése).
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Imre
A kunszállási avarkori temető csontvázanyagának részletes metrikus, morfológiai és kémiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelinov Ágnes
A szegedi középfokú tanintézetek KISZ-szervezeteinek tevékenysége megalakulásuktól az 1970. évi ifjúságpolitikai határozatig (1957-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Vinnai Győző
Magyar-Jugoszláv kapcsolatok (1921-1927).
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Gabriella
Az Alföld szarmatakorának alkonya. Kísérlet a legkésőbbi leletanyag elkülönítésére Szeged környéki temetők vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zakar Péter
A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben.
[Thesis]

Zoltán Márta
A spanyol hadsereg a demokratikus átmenet idején.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újj Anna
Martinovics Ignác filozófiai írásai.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 2. 04:21:40 CET.