Items where Subject is "01.03. Physical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 154.

A

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
[Thesis]

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
[Thesis] (Unpublished)

D

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
[Thesis] (Unpublished)

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hack Szabolcs
Intenzív lézerimpulzussal kölcsönható atomi és szabad elektronok dinamikája és sugárzása.
[Thesis]

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
[Thesis] (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
[Thesis] (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
[Thesis] (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
[Thesis] (Unpublished)

M

Magashegyi István
Fényindukált töltéstranszport szilárdtestekben: kvantummechanikai leírás.
[Thesis]

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
[Thesis] (Unpublished)

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
[Thesis] (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Tibor
Lokalizációs mikroszkópiai modalitások szimulációs és kísérleti vizsgálata.
[Thesis]

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

O

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp György
Az [F2(phen)3]2+ és az [F2(phen-(OH)2)3]2+ elektronszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Polanek Róbert
Dosimetric Analysis of a Laser Accelerated Electron Beam and Optimization of FBX Chemical Dosimeter.
[Thesis]

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
[Thesis] (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
[Thesis] (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
[Thesis] (Unpublished)

Vo De Van
Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context.
[Thesis]

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 12:56:01 CET.