Works by discipline "Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö
Number of items at this level: 106.

Erdei, Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык.
[Thesis] (Unpublished)

A

Antoskiv, Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babári, Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
[Thesis] (Unpublished)

Berente, Anikó
A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői: Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat.
[Thesis]

Bognár, József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csefkó, Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
[Thesis] (Unpublished)

Czicza, Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
[Thesis] (Unpublished)

D

Danka , Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä. A philological and linguistic analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Demeter, Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
[Thesis] (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi, Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Doró, Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi, Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
[Thesis] (Unpublished)

Dörwald, Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faragó, Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fórián, Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
[Thesis] (Unpublished)

Fűköh, Borbála
Establishing the Context and Scoring Validity of the Writing Tasks of Euroexam International’s English for Academic Purposes Test.
[Thesis]

G

Galiere, Mehdi
Discourses of Critical Literacy Practices: A Microethnographic Case Study of the Paris Self-managed High School (LAP).
[Thesis]

Garzón Duarte, Eliana
Identity Negotiation through the Lens of Language Rights: Refugee and Migrant Children and Youths in MissionPlace*, Budapest.
[Thesis]

Georgieva, Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
[Thesis] (Unpublished)

Gombocz, Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
[Thesis] (Unpublished)

Gugán, Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán, Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg, Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hansel, István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
[Thesis] (Unpublished)

Hardi , Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs, Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Csilla
The vitality and revitalisation attempts of the Mansi language in Khanty-Mansiysk.
[Thesis]

Horváth, Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Hum, Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ittzés , Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Ivaskó, Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janurik, Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik, Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus , Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
[Thesis] (Unpublished)

Jánk, István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kacziba , Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
[Thesis] (Unpublished)

Kalocsai, Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Kappel, Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
[Thesis] (Unpublished)

Kempf, Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
[Thesis] (Unpublished)

Kempf, Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes, Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Nagy, Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Kispál, Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
[Thesis] (Unpublished)

Knipf, Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi, Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Viktória
Névmási anaforafeloldási kísérletek a magyar nyelvben.
[Thesis]

Kozmács, István
Az -sk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Károly, László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély, Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lipták, Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárd, Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczy, Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mitring, Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
[Thesis] (Unpublished)

Muráth Ferencné Péntek, Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Mus , Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
[Thesis] (Unpublished)

Máté, Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy C., Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Nemesi, Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
[Thesis] (Unpublished)

Nádasdi, Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Zoltán
Udvariasság az udmurt nyelvben: nemleges válaszok, bocsánatkérés, bókra adott válasz és kérés.
[Thesis]

Németh, Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ohnmacht, Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp, Melinda
Az osztenzív stimulusok szerepe a verbális történetek átadásában és megértésében.
[Thesis]

Pordány, László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfalvi, Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága /A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex azonos szövegeinek vizsgálata/.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rauzs, Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
[Thesis] (Unpublished)

S

Scheibl, György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
[Thesis] (Unpublished)

Schirm, Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Schwalm, Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
[Thesis] (Unpublished)

Silek, Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkovics, Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz, Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
[Thesis] (Unpublished)

Stefuca, Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
[Thesis] (Unpublished)

Suszczynska, Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi, Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi, Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi, Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi, Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi, Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke, Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Sántáné-Túri, Ágnes
Die Selbstständigkeit der Substantivvalenz.
[Thesis]

T

Tápainé Balla, Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unti, Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga, Katalin
Becéző keresztneveink.
[Thesis]

Varga, Marianna
Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése.
[Thesis]

Vargáné-Drewnowska, Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
[Thesis] (Unpublished)

Vecsey, Zoltán
Nyelv és reflexió.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze, László
Tolna megye német földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze, Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsigriné Sejtes, Györgyi Erzsébet
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ótott-Kovács, Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög, Ferenc
Gyulaj mai névtana.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 21. 09:18:24 CEST.