Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ó | Ö
Number of items at this level: 245.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык.
[Thesis] (Unpublished)

A

Adha Ahmad
A Cross-Cultural Investigation of the Conception of Lie.
[Thesis]

Agyagási Klára
A XVIII. sz.-i Csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
[Thesis] (Unpublished)

Ankeria Santeri
A magyar nyelv hatása szerbhorváth nyelvre.
[Thesis] (Unpublished)

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Polgár Edit
A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Dialóguscsapdák a "Pétervár"-ban : A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Éva
Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs József
Társadalomtudományi és publicisztikai szövegek oroszról magyarra fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs L. Gábor
A szláv morfológiai változásokra vonatkozó újabb elméletek áttekintése. A főnévragozás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Basch Éva
Megjegyzések a francia személytelen szerkezetek szintaxisáról és szemantikájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Berente Anikó
A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői. Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat.
[Thesis]

Bernáth Csilla
Frazeológiai egységek a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
Materialien zur Historischen dialektologie des Kasantatarischen. Beschreibung der getauften tataren aufgrund der tatarischen aufzeichnungen von Gábor Bálint.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Árpád
A finnországi töredékek első egysége (nyelvi elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Bibok Károly
A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire).
[Thesis] (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bratinka József
A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Braun Melinda
Az ismétlődő cselekvés kifejezése a mai orosz nyelvben és magyar megfelelői.
[Thesis] (Unpublished)

Bujtás László
Három alakváltozatpár használata és lehetséges szerepe XVI. századi énekeskönyveinkben.
[Thesis] (Unpublished)

Bulla Noémi
A finn és a magyar igemódok összevetése (különös tekintettel a jelölt igemódokra) - a hagyományos és a modern nyelvészeti kutatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Erzsébet
Középiskolások írott és beszélt nyelvi megnyilatkozásainak elemzése, értékelése pszicholingvisztikai aspektusból.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Márta
Az igekötők hatása az intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis]

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cs. Tóth Annamária
Örkény István világa fordításban (Az Egyperces novellák francia és angol fordításainak traduktográfiája).
[Thesis] (Unpublished)

Csefkó Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Márta
Igenévi szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki Éva
Middle-Mongolian loan-words in Volga-kipchak languages.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Katalin
Csuvasia helyneveinek nyelvtörténeti problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Czicza Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
[Thesis] (Unpublished)

D

Danka Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä. A philological and linguistic analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
[Thesis] (Unpublished)

Derda István
"Apostol'skie ctenia XIII veka" : paleograficeskoe, foneticeskoe i morfologiceskoe opisanie.
[Thesis] (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Gézáné Erdélyi Ilona
Olasz jövevényszavaink kutatásának történeti tanulságai.
[Thesis] (Unpublished)

Dugántsy Mária
Erza-Mordvin rituális siratóénekek.
[Thesis] (Unpublished)

Durham Dávidné Kertai Mária
The Psycholinguistic Aspects of Interpreting.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
[Thesis] (Unpublished)

Dörwald Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Szarvas Mária
Adalékok az óorosz deklinációs rendszer történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ferenc
Jászapáti és Jászivány határának földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
La zootechnie structuration d'un vocabulaire spécialisé.
[Thesis] (Unpublished)

Fejérné Hegyi Ágnes
A nyelvi struktúrák hierarchikus helyreállítása globális afáziás betegeknél.
[Thesis] (Unpublished)

Ferincz István
Az 1968-ban megvédett bölcsészdoktori disszertáció és az azóta végzett kutatómunka : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Fischerné Dárdai Ágnes
Közgondolkodás és reformáció a 16. század eleji Németországban korabeli közmondások és röplapok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Forgács Tamás
A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Dr. Drahota Erzsébet
Forgácsné dr. Drahota Erzsébet tudományos kutatómunkájának tézisszerű összefoglalása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet
Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Zsuzsanna
Az új olasz próza egyik útja Leonardo Sciascia: Il quarantotto stilisztikai elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Fábricz Károly
Kérdő partikulák a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
[Thesis] (Unpublished)

Fűköh Borbála
Establishing the Context and Scoring Validity of the Writing Tasks of Euroexam International’s English for Academic Purposes Test.
[Thesis]

G

Galgóczi László
Szótörténeti tanulmányok betegségneveink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Galiere Mehdi
Discourses of Critical Literacy Practices: A Microethnographic Case Study of the Paris Self-managed High School (LAP).
[Thesis]

Garzón Duarte Eliana
Identity Negotiation through the Lens of Language Rights: Refugee and Migrant Children and Youths in MissionPlace*, Budapest.
[Thesis]

Georgieva Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Ildikó
Az orosz egyszerű mondatok aktuális-szintaktikai típusai és fordítási problémáik.
[Thesis] (Unpublished)

Goldmann Leonóra
Az angol orvosi nyelv fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
[Thesis] (Unpublished)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
[Thesis] (Unpublished)

Guthy Piroska
Szövegbeli referenciális azonosságok konfrontatív (francia-magyar) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Györke Zoltán
Az orosz frazeologizmusok mondattani szerkezetének néhány sajátossága (Az orosz szólások és közmondások alapján) Egyszerű mondat.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Gyula
A realista írói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
Koreferencia a francia nyelvű szenvedő szerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
[Thesis] (Unpublished)

H. Tóth Tibor
Egy palócos nyelvjárássziget a Kiskunságban : Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító és változásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Haddad Sami Abdel-Karim Abdullah
The speech act of offer in Jordanian arabic: a socio-pragmatic analysis.
[Thesis]

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
[Thesis] (Unpublished)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
[Thesis] (Unpublished)

Hemmert Maria
Gwara polska wsi Emőd - Istvánmajor na Wegrzech.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Bezothositel'nye steneni kacestva imen prilagatel'nyh b russkom aeyke i ih bengerskie ekvivalenty.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Лингвистический анализ языка отрывка Ирмология на крюках ГПБ, Q. п. I. 75.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Csilla
The vitality and revitalisation attempts of the Mansi language in Khanty-Mansiysk.
[Thesis]

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Huber Máté Imre
Pluricentricity in foreign language teaching: The case of English and German in the Hungarian education system.
[Thesis]

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ittzés Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Ivaskó Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
[Thesis] (Unpublished)

Işık Murat
The Book of Leviticus of the Gözleve Bible (1841): A Comprehensive Analysis.
[Thesis]

J

Janurik Tamás
Uráli szóstatisztikai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Margit
A megszólítási formák története a magyar nyelvben a XX. század közepéig és változatai Móricz Zsigmond műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
[Thesis] (Unpublished)

Kalocsai Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Károly
Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Keck Balázs
Az egyesség és a többesség szemlélete és kifejezése a magyar és a szerbhorvát nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
[Thesis] (Unpublished)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Katalin
Agrammatikus afáziások mondatprodukciójának nyelvtani alapú és kapacitáselméleti értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
[Thesis] (Unpublished)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi László
A Montague-féle formális szemiotikai rendszer továbbfejlesztése (Nemrealista szemantika és konstruktív modell-elméleti nyelvészet).
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Koperniczkyné Torma Mária
A korai idegennyelv-tanulás hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Kouraichi Bochra
The Use of Motivational Strategies in the EFL Classroom: Teachers’ and Students’ Perspectives in Tunisian Universities.
[Thesis]

Kovács Viktória
Névmási anaforafeloldási kísérletek a magyar nyelvben.
[Thesis]

Kozmács István
Udmurt névtani vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmács István
Az -sk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyuláné Fábián Ilona
Fejezetek a határozott névelő történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Krékits József
Az orosz aterminatív alapigákből képzett temporatív-terminatív cselekvésmódok és magyar nyelvi megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Kríza Ágnes
A középkori orosz képteológia gyökerei és útkeresései. Ioszif Volockij Poszlanyije ikonopiszcu c. műve, forrásai és hatása a XVI. század teológiai irodalmára.
[Thesis]

Kubitsch Rebeka Judit
Evidencialitás az udmurt nyelvben.
[Thesis]

Kun László
Szórend, hangsúly, aktuális mondattagolás.
[Thesis] (Unpublished)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attiláné Tóth-Mádi Rozália
Szóhangsúlyviszonyok a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lantay Gyula
Az elidegenítő hatás megjelenése a toldalékolásban magyar anyanyelvű nyelvhasználók körében Az általános birtoklásjelölő morféma és a tárgyrag viselkedése idegen eredetű tövekhez történő kapcsolásakor.
[Thesis]

Lendvai Endre
Az orosz nyelv szókészlete ekvivalens nélküli elemeinek összevető vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvainé Décsy Kornélia
A morfológiai szabályok elsajátítása magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczy Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Korchmáros Valéria
A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban.
[Thesis] (Unpublished)

M. Korchmáros Valéria
[A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

M. Solymosi Mária
A feltételes mód összevető vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Maleczki Márta Judit
A Montague-grammatika bemutatása egy magyar nyelvi fragmentum alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Marcsenkoné Kondacs Flóra
A hát, az izé és az ugye diskurzusjelölők jelentéseinek ábrázolása a kibővített Natural Semantic Metalanguage modellben.
[Thesis]

Marković Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse.
[Thesis] (Unpublished)

Matheidesz Gyuláné Rajnavölgyi Mária
Theory and Practice of the Communicative Approach to Language Teaching.
[Thesis] (Unpublished)

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Katalin
A hiányos szerkezetű mondatok kiegészítésének nem-verbális lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ádám
Az eke és szántás terminológiája a közép-ázsiai török nyelvekben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
[Thesis] (Unpublished)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
[Thesis] (Unpublished)

Myintzu Winn
Communication Strategies in ELF Interactions: An Analysis in the ASEAN Context.
[Thesis]

Márk Tamás
A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Erzsébet
A tranzitiv - intranzitiv igeviszony alakrendszere a magyar és angol nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Márvány Attila
Morphologie der deutschen Mundarten von Bonyhád.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Edit
Az Erza-Morvin igetövek rendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Müller József
Die Mundart von Kisnyárád.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Endre
Fajsz földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Az emberábrázolás, mint az író alkotó módszerének kulcsa a XIV-XV. századi orosz hagiográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy János
Tagadó nyelvi formák a KRESZ szövegében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándor
A természetes nyelvi működések vizsgálata és az idegennyelv-oktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Beáta Boglárka
A nganaszan deverbális igeképzők.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Lőrincz Julianna
Az igék morfológiai alakváltozatai a mai orosz nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
[Thesis] (Unpublished)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
[Thesis] (Unpublished)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
Udvariasság az udmurt nyelvben: nemleges válaszok, bocsánatkérés, bókra adott válasz és kérés.
[Thesis]

Németh Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pantóné Naszályi Dóra
Darstellung einiger Gattungen der mittelalterlichen deutschen Lyrik - Minnelied, Tagelied, Kreuzlied - und Untersuchung des Weiterlebens ihrer Motive in der ungarischen Lyrik der frühen Neuzeit.
[Thesis]

Papp Gyula
A Dél-Dunántúli beás cigányok román nyelvjárása.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Melinda
Az osztenzív stimulusok szerepe a verbális történetek átadásában és megértésében.
[Thesis]

Pappné Horváth Judit
Szókincstanulmány elavult szavaink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsgai István
Redukált hangok a Sínai Paterikonban.
[Thesis] (Unpublished)

Prohászka Imréné Szilágyi Enikő
Jövő idő az óorosz krónikákban.
[Thesis] (Unpublished)

Pál József
A halál neoklasszikus ábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfalvi Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága /A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex azonos szövegeinek vizsgálata/.
[Thesis] (Unpublished)

Pénovátz Antal
A pacséri földművelés és állattartás szótára.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rauzs Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
[Thesis] (Unpublished)

S

Scheibl György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
[Thesis] (Unpublished)

Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Schwalm Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
[Thesis] (Unpublished)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsics Péter
A nyenyec sámánköltészet nyelve.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkovics Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Erzsébet Ibolya
A bilinaköltészet sajátosságainak tükröződése a novgorodi bilinaciklusban.
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz Katalin
A vogul nyelv színnevei.
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
[Thesis] (Unpublished)

Stanitz Károly
Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
[Thesis] (Unpublished)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Éva
A nyelvi benyomáskeltés empirikus vizsgálati lehetőségei: Pragmatikai megközelítés.
[Thesis]

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
[Thesis] (Unpublished)

Szalóky Terézia
Az orosz nyelvű pedagógiai szakszövegek lexikai és didaktikai sajátosságainak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Ferenc
Testes nyomósító eszközök a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
(A szintaktikai szinonima elméleti kérdéseinek és szinonimák típusainak vizsgálata a mai német nyelvben) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szován Gyuláné
Gibridnoe slovoobrazovanie v russkom literaturnom âzyke.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erika
A magyar katonai nyelv vizsgálata nyelvhelyességi szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
[Thesis] (Unpublished)

Szögi O. V.
Nekotorye estetićeskie problemy hudozestbennogo perevoda s vengerskogo âzyna na russkij.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor Klára
A bolognai rovásnaptár.
[Thesis] (Unpublished)

Sántáné-Túri Ágnes
Die Selbstständigkeit der Substantivvalenz.
[Thesis]

Sátai Pál
Padé nyelvjárásának igeképzői.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeginé Dobrai Katalin
Az előljáró nélküli és az elöljárós esetformák párhuzamos használata a mai orosz nyelvben a limitáció kifejezésére.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Szalacsek Margit
A határozottság kifejezése az északi osztják nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Tokody László
A főnévi igenév és a főnévi igeneves szerkezetek használata Petrarcánál és a mai olasz irodalmi nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Torma József
Bashkir dialectological studies.
[Thesis] (Unpublished)

Tovar Viera Vicente Rodrigo
Genre analysis of English article abstracts in Ecuadorian and North American journals: A contrastive study.
[Thesis]

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
Die II. Lautverschiebung Eine Untersuchung aus dem Bereich der komparativen Diachronphonologie und -semantik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Igeszemlélet a lehetőséget és lehetetlenséget kifejező szerkezetekben a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Székely földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Szergej
КОРНИ, ОСНОВЫ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖАРГОНА = Korni, osnovy i sintez russkogo zargona.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvardi Anna
Is that an answer to the question? Analyzing the opening turns of physiotherapist-patient interactions.
[Thesis]

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
[Thesis]

Varga Marianna
Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése.
[Thesis]

Vargáné Drewnowska Ewa
Szöveglingvisztikai insztrumentárium a fogalmazás tanításában germanista hallgatók számára : Tézisek.
[Thesis] (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi György
A sükösdi nyelvjárás szótárszerű feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Vass László
A képzők stiláris értéke Nagy László költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
[Thesis] (Unpublished)

Veidner Katalin
A francia nyelv szemantikai vizsgálata négy tankönyv szókészlete alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Géza
Harmadikos középiskolások írásbeli nyelvhasználatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wild Katalin
Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Babarcer Deutschen Mundart.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zaicz Gábor
A mássalhangzók kiesése a mordvinban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmondné Horváth Mária
Magyar gimnazisták angol prepoziciós hibáinak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigri Gyula
Magyar mássalhangzószabályok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigriné Sejtes Györgyi Erzsébet
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ótott-Kovács Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. szeptember 23. 08:31:53 CEST.