Items where Subject is "06.02.06. Linguistics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö
Number of items at this level: 101.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык.
[Thesis] (Unpublished)

A

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
[Thesis] (Unpublished)

Berente Anikó
A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői. Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat.
[Thesis]

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csefkó Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
[Thesis] (Unpublished)

Czicza Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
[Thesis] (Unpublished)

D

Danka Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä. A philological and linguistic analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
[Thesis] (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
[Thesis] (Unpublished)

Dörwald Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faragó Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
[Thesis] (Unpublished)

G

Georgieva Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
[Thesis] (Unpublished)

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
[Thesis] (Unpublished)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
[Thesis] (Unpublished)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ittzés Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Ivaskó Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
[Thesis] (Unpublished)

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
[Thesis] (Unpublished)

Kalocsai Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
[Thesis] (Unpublished)

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
[Thesis] (Unpublished)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
[Thesis] (Unpublished)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmács István
Az -sk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczy Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
[Thesis] (Unpublished)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
[Thesis] (Unpublished)

Myintzu Winn
Communication Strategies in ELF Interactions: An Analysis in the ASEAN Context.
[Thesis]

Máté Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
[Thesis] (Unpublished)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp Melinda
Az osztenzív stimulusok szerepe a verbális történetek átadásában és megértésében.
[Thesis]

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfalvi Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága /A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex azonos szövegeinek vizsgálata/.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rauzs Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
[Thesis] (Unpublished)

S

Scheibl György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
[Thesis] (Unpublished)

Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Schwalm Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
[Thesis] (Unpublished)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkovics Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
[Thesis] (Unpublished)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
[Thesis] (Unpublished)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Sántáné-Túri Ágnes
Die Selbstständigkeit der Substantivvalenz.
[Thesis]

T

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
[Thesis]

Varga Marianna
Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése.
[Thesis]

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsigriné Sejtes Györgyi Erzsébet
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ótott-Kovács Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 3. 22:45:45 CEST.