Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Ő
Number of items at this level: 445.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Almási Tibor
Anjou-kori oklevéltár XI. 1327.
[Thesis] (Unpublished)

Altin Kutse
Tayyib Gökbilgin historian and mediator between the Turkish and Hungarian academies.
[Thesis]

Anderle Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon /A "fekete legenda" magyarországi történetéhez/.
[Thesis] (Unpublished)

Anderlené Sajti Enikő
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca 1936-1939.
[Thesis] (Unpublished)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
[Thesis] (Unpublished)

Aszalós Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
[Thesis] (Unpublished)

Bakai Ferenc
A makói demokratikus ifjúsági mozgalom története 1944. szeptember 26-tól 1948. március 22-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Bara Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
[Thesis] (Unpublished)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
[Thesis] (Unpublished)

Batóné Kaczúr Ágnes
Brazíliai magyarság a két világháború között 1920-1941.
[Thesis] (Unpublished)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
[Thesis] (Unpublished)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében /1950-1954/.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Biernacki Karol
A lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele és annak alakulása 1918-1926 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
[Thesis] (Unpublished)

Bodonyi Ilona
Az Árpád-kor az 1917 utáni szovjet és a jugoszláviai marxista történetírás tükrében (néhány alapvető munka alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
[Thesis] (Unpublished)

Borbély József
Agyagosszergény története.
[Thesis] (Unpublished)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Brandl Gergely
A szegedi boszorkányperek története és forrásai (1726-1744).
[Thesis]

Bács Zoltán György
Egyház és állam Chilében az 1960- 70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Dancsó Mária
A keresztényszocialista mozgalom története Szegeden az ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919 január - 1922 nyara).
[Thesis] (Unpublished)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
[Thesis] (Unpublished)

Béres Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
[Thesis] (Unpublished)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

Bükki Mária
Az üzemi munkáscsoportok mint nevelő kollektívák.
[Thesis] (Unpublished)

C

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
[Thesis] (Unpublished)

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
[Thesis] (Unpublished)

Csentes Mihály
A határterületi lakosság hazafiságra nevelésének, magatartás alakításának néhány etikai problémája a határőrséggel való együttműködés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Csernus Sándor
A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. sz.).
[Thesis] (Unpublished)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
[Thesis] (Unpublished)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
[Thesis] (Unpublished)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
[Thesis] (Unpublished)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
[Thesis] (Unpublished)

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
[Thesis] (Unpublished)

Czúth Béla
A bagauda mozgalom.
[Thesis] (Unpublished)

D

D. Matuz Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
[Thesis] (Unpublished)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
[Thesis] (Unpublished)

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Ágnes
Nacionalizmusok össztüzében Eötvös József, Kemény Gábor és Mocsáry Lajos nemzetiségpolitikai vitája (1856-1860).
[Thesis] (Unpublished)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
[Thesis] (Unpublished)

Dányi László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
[Thesis] (Unpublished)

Dávid György
A magyar protestantizmus helyzete III. Károly alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Dér Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben.
[Thesis] (Unpublished)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
[Thesis] (Unpublished)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében - Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei László
A Nyugat helye (1933-1941).
[Thesis] (Unpublished)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
[Thesis] (Unpublished)

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
[Thesis] (Unpublished)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
[Thesis] (Unpublished)

Eszik Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
[Thesis] (Unpublished)

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Font Márta
A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
[Thesis] (Unpublished)

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban - Erdély 1910-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csaba
A türk történelem bizánci és középlatin forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
[Thesis] (Unpublished)

Fedeles Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
[Thesis] (Unpublished)

Fehér István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Márta
Adatok az avarkor népességének paleoantropologiájához. A Vác-Kavicsbánya avarkori temető csontvázanyagának metrikus, morfotaxonómiai és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
[Thesis] (Unpublished)

Firuzi Mortaza
Münşeʾât ve Baʿżî Vaḳâyiʿ-i Sulṭân Süleymân Ḫân: The Study of the Correspondence Between the Ottomans and Safavids.
[Thesis]

Fischer Ferenc
A chilei hadsereg és a német katonai befolyás (1885-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Floutier Jérémy
"L'image de la Transylvanie en Hongrie et en Roumanie par le prisme de l'éducation: de la fin de la Seconde Guerre mondiale au changement de régime (1945-1990)".
[Thesis]

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Forman István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Frank Gábor
Az Árpád-kor néhány kérdése az újabb német történeti irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
[Thesis] (Unpublished)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
[Thesis] (Unpublished)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
[Thesis] (Unpublished)

G. Vass István
A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt tevékenysége 1944-45-ben és az 1945-ös választások Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Galántai Erzsébet
Magyarországi humanista történetírók.
[Thesis] (Unpublished)

Galántha Márta
A Sándorfalva - Eperjesi szkitakori temető.
[Thesis] (Unpublished)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában - Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Anna
A Fejér-megyei zsidóság megsemmisítése (1938-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Glózik János
A politikai szocializáció néhány kérdése főiskolai hallgatók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos József
A finn munkásosztály osztállyá szerveződése, a Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja.
[Thesis] (Unpublished)

Gorcsa Oszkár
Hadifogság az Osztrák–Magyar Monarchiában: Szerb hadifoglyok Magyarországon 1914–1918.
[Thesis]

Gróh Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Főkönyvtárak és olvasmányok a XVI-XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Gszelmann Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
[Thesis] (Unpublished)

Gálffy László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Csanád megye közigazgatása és igazságszolgáltatása a neoabszolutizmus első éveiben különös tekintettel a szabadságharc bukása utáni átszervezésre 1849-1854.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
[Thesis] (Unpublished)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
[Thesis] (Unpublished)

Gőcze Rezső
Szombathely francia megszállása 1809-ben.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Simon Katalin
Régészeti adatok egy közép-alföldi falu feudális kori történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Hada Ferenc
Görgey hadműveletei Schwechattól Kápolnáig.
[Thesis] (Unpublished)

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi András
Szeged története a Gömbös-kormány időszakában (1932-1936).
[Thesis] (Unpublished)

Hevér László
Aventinus és a magyar történelem kezdetei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
Régészeti tanulmányok Csongrád megye középkoti történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Andrea
Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István Károlyné Drozdik Margit
Választójogi küzdelmek Magyarországon a XIX.-XX. század fordulójának évtizedeiben és a magyarországi Szociáldemokrata Párt.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszki Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
[Thesis] (Unpublished)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
[Thesis] (Unpublished)

Islam Sargi
From integration to alienation: Diverging Perceptions of the Kurdish Question in the Turkish Modernization.
[Thesis]

Iványi Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
[Thesis] (Unpublished)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
[Thesis] (Unpublished)

Janosütz Anna Julianna
A jezsuiták kiűzése a Portugál Birodalomból, különös tekintettel Brazíliára.
[Thesis] (Unpublished)

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban.
[Thesis] (Unpublished)

Jobbágy Anna
Kecskemét város a török alatt, különös tekintettel a hódoltság viszonyaira.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Péter
A steppe tengeréről a Kárpátok szigetére. Lehetett-e szerepe a steppei török törzsszövetségeknek a magyar népalakulásban?
[Thesis]

Jároli József
Dokumentumok a gyulai munkásmozgalom történetéből 1891-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahraman Mutlu
State formation and the social structure of the Türk Qaganate.
[Thesis]

Kalics Dánielné Dr. Kristóf Lilla Alida
Corpus incorruptum. Mumifikálási szokások a középkori keresztény Európában és a magyar szentek vizsgálatai.
[Thesis]

Kalocsay Ferenc
A török háborúk Zsigmond korában.
[Thesis] (Unpublished)

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
[Thesis] (Unpublished)

Kati Erzsébet
Társadalom és művelődés Werbőczy Hármas könyvében.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Kearns Mary
The cosmovision of Rubén Darío.
[Thesis] (Unpublished)

Kelényi B. Ottó
A sopronbánfalvai kolostor története.
[Thesis] (Unpublished)

Kemenes József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
[Thesis] (Unpublished)

Keppel Csilla
Szombathely egészségügyének története, különös tekintettel kórházainak működésére 1823–1923.
[Thesis]

Kertész Róbert
Az Alföld őstörténete a kora holocénban. Az Észak-Alföldi mezolit ipar I-II. kötet.
[Thesis] (Unpublished)

Kertészné Varga Beáta
Az 1648-54. évi Hmelnyickij-mozgalom interpretációi az orosz, ukrán és szovjet történetírásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Máté
A magyar-skandináv érintkezések kérdése a kezdetektől Könyves Kálmán uralkodásáig.
[Thesis]

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Bíró Gyöngyvér
Az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetének vázlata.
[Thesis]

Klacsmann Borbála
A holokauszt túlélőinek kárpótlása és jóvátétele Pest megyében, 1945–1989.
[Thesis]

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Koroncz Ágnes
Szövetségi politika és politikai stratégia. Az antiimperialista harc kérdései a XX. századi Nicaraguában.
[Thesis] (Unpublished)

Koszta László
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Márta
Az uruguayi magyar emigráció a két világháború között és a második világháború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tamás
Restitutio imperii – Az Anicius család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben –.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsír Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyula
A feudális széttagolódás Magyarországon.
[Thesis]

Kristó Gyula
Anjou-kori krónikáink.
[Thesis] (Unpublished)

Kruzslicz István
Hódmezővásárhely a 18. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz György
Potosi - a gyarmati társadalom néhány problémája egy bányavárosban (Orsua y Vela krónikája alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Kun József
Cato és a De Agri Cultura.
[Thesis] (Unpublished)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
[Thesis] (Unpublished)

Kurecskó Mihály
A magyar királyi kettőspecsétek heraldikája 1526-1848.
[Thesis]

Kurucz Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
[Thesis] (Unpublished)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
[Thesis] (Unpublished)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
[Thesis] (Unpublished)

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi.
[Thesis] (Unpublished)

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarság képe elfeledett francia források tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
[Thesis] (Unpublished)

Kőfalusi Győzőné Kövendi Veress Ilonka
Mánuel görög császár uralkodása, különös tekintettel magyarországi politikájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kőfalvi Tamás
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
[Thesis] (Unpublished)

Leal Antonio
Gramsci, marxismo de la transicion.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
[Thesis] (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
[Thesis] (Unpublished)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
[Thesis] (Unpublished)

Lévai Lajos
Petrozsény települése.
[Thesis] (Unpublished)

Lévainé Kovács Marian
Oroszország a spanyol állam nemzetközi kapcsolataiban (V. Fülöptől III. Károlyig).
[Thesis] (Unpublished)

M

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Majsa József
A Francia Kommunista Párt munkásegység politikája 1944-1947.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferenc
Kálmán utódai és Bizánc.
[Thesis] (Unpublished)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
[Thesis] (Unpublished)

Margittai Linda
"Zsidókérdés" a Délvidéken 1941-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
[Thesis] (Unpublished)

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
[Thesis] (Unpublished)

Mehdi Ibrahim Szalah
Irak politikatörténete 1914-től 1958-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
[Thesis] (Unpublished)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története /1944-1962/.
[Thesis] (Unpublished)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
[Thesis] (Unpublished)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Zsidósors Szegeden 1944-ben.
[Thesis]

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
[Thesis] (Unpublished)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
[Thesis] (Unpublished)

Monostori Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
[Thesis] (Unpublished)

Mándics Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
[Thesis] (Unpublished)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
[Thesis] (Unpublished)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
[Thesis] (Unpublished)

Móricz Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Miklós
A szegedi francia megszállás főbb kérdései (1918-1920).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gyula
Az erdélyi románság törekvéseinek története a világháborúig.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Niklai Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
[Thesis] (Unpublished)

Négyessy László
A vitézi rendről.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Csaba
Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (1625-1629).
[Thesis] (Unpublished)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
[Thesis] (Unpublished)

Némethy Kesserű Judit
Az argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet.
[Thesis]

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
[Thesis] (Unpublished)

O

Obradovic Nenad
Szerbek Magyarországon a XIV. század végétől a XVI. század elejéig (1389-1526).
[Thesis]

Ocsák Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai /1956-1973./.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Lajos
A szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató repülőerők fejlődésének és alkalmazásának áttekintése a II. Világháború befejezéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Sándor
Sárrétudvari-hízóföld honfoglalás kori temetőjének történeti embertani értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
[Thesis] (Unpublished)

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták - A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Béla
Társadalom és művelődés II. Ulászló korában.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
[Thesis] (Unpublished)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
[Thesis] (Unpublished)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics István
Fejezetek Szeged XIV-XV. századi történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
[Thesis] (Unpublished)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
[Thesis] (Unpublished)

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
[Thesis] (Unpublished)

Piti Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXIV. 1340.
[Thesis] (Unpublished)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
[Thesis] (Unpublished)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
[Thesis] (Unpublished)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
[Thesis] (Unpublished)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Povedák Kinga
Rockapostolok - A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Pál József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
[Thesis] (Unpublished)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883).
[Thesis] (Unpublished)

Pókász Endre
A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója 1848 előtt.
[Thesis] (Unpublished)

R

Reményik István
Magyar-szovjet kapcsolatok Csongrád megye és Odessza terület között.
[Thesis] (Unpublished)

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
[Thesis] (Unpublished)

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
[Thesis] (Unpublished)

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
[Thesis] (Unpublished)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási Katalin
Trockij mexikói évei.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Istvánné Papp Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
[Thesis] (Unpublished)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa József
Német-magyar szövetség a csehek ellen. 1272-1278.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén István
Ellenforradalom Csongrádon - 1956.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
[Thesis] (Unpublished)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
[Thesis] (Unpublished)

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Simákné Pap Ilona
A székkutasi avarkori temető embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Gábor
Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736).
[Thesis] (Unpublished)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados György
A magyar történelem kezdeteiről -Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században-.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." - Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I. Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Géza
Dunaföldvár - Kálvária Tell település korabronzkori rétegsora.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története /1664-1980/.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Pál Csaba
Államosított társadalom : Vasutak és vasutasok a századelő Magyarországán.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó J. József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Imre
Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában (Implom József ásatásainak hitelesítése).
[Thesis] (Unpublished)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szegvári Zoltán
The Image of the Latins in Late Byzantine Epistolography.
[Thesis]

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

Szente-Varga Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
Békéscsaba betelepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története /1897-1924/.
[Thesis] (Unpublished)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Galántai Erzsébet
Tanulmányok a Thuróczy-krónika 195-262. fejezeteihez.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Ágnes Judit
Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoki Zoltán
A vendetta szerepe az elbeszélő forrásokban. Politikai/társadalmi ideológia és családi stratégia Toszkánában, 1289 és 1424 között.
[Thesis]

Szuromi István
A Szegedi Cselekvés Iskolájának története 1929-1944-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Richárd
Derby grófság települései, birtokszerkezete, társadalma és politikai intézményei a XIV. század végén és a XV. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Szántóné Molnár Judit
A Beleznay család története a XVIII. század végén és a XIX. század elején (1770-1818).
[Thesis] (Unpublished)

Szász Géza
A Karolig-birodalom felbomlása és a független territoriális fejedelemségek kialakulása a nyugati frank királyság területén.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
[Thesis] (Unpublished)

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Molnár Gizella
Be- és kitelepítések Hajóson.
[Thesis]

Takács Edit
Szentes a második világháború alatt és a város népi demokratikus fejlődésének kezdeti szakasza (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Takáts István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
[Thesis] (Unpublished)

Tamasi Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Mária
William Pitt és az 1780-as Parlament reformmozgalmai (1780-1784) Függelékül William Pitt Parlamenti beszédei az 1780-as ciklus alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Mária
A korzikai angol királyság és alkotmánya 1794-1796.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
[Thesis] (Unpublished)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
[Thesis] (Unpublished)

Terray Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében /Petőfi iskolaévei/.
[Thesis] (Unpublished)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
[Thesis] (Unpublished)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
[Thesis] (Unpublished)

Turcsikné Süli Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai - Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
A Békés és Csanád vármegyék szlovákságának kisebbségi művelődési viszonyai 1919-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Magdolna
A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Szegeden az ellenforradalom leverésétől a szocialista társadalom alapjainak lerakásáig (1957-1962).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter
A katolikus egyház az 1956-os ellenforradalmat követő konszolidáció időszakában (Különös tekintettel dr. Hamvas Endre csanádi püspök tevékenységére).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1568 és 1606 között (A tizenötéves háború elméleti alapvetése).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Katona István és történetírása.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
[Thesis] (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Türk Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valastyán Balázs
Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Varga Imre
A kunszállási avarkori temető csontvázanyagának részletes metrikus, morfológiai és kémiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
[Thesis] (Unpublished)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
[Thesis] (Unpublished)

Velenczei Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelinov Ágnes
A szegedi középfokú tanintézetek KISZ-szervezeteinek tevékenysége megalakulásuktól az 1970. évi ifjúságpolitikai határozatig (1957-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén - A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
[Thesis] (Unpublished)

Vinnai Győző
Magyar-Jugoszláv kapcsolatok (1921-1927).
[Thesis] (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
[Thesis] (Unpublished)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Vér Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Gabriella
Az Alföld szarmatakorának alkonya. Kísérlet a legkésőbbi leletanyag elkülönítésére Szeged környéki temetők vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
[Thesis] (Unpublished)

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina(1920-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zakar Péter
A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben.
[Thesis]

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
[Thesis] (Unpublished)

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Zhumangaliyev Meirambek
Cumans in the Medieval Hungarian kingdom.
[Thesis]

Zoltán Márta
A spanyol hadsereg a demokratikus átmenet idején.
[Thesis] (Unpublished)

Zombik Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás király korában.
[Thesis] (Unpublished)

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
[Thesis] (Unpublished)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában /1944-1948./.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története /1948-1965/.
[Thesis] (Unpublished)

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újj Anna
Martinovics Ignác filozófiai írásai.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
[Thesis] (Unpublished)

Ősz Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. szeptember 27. 10:11:10 CEST.