Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 325.

A

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Al-Lami Malik Hadi Mahmood
Preparation and characterization of biopolymeric microparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy and fluorescent microscopy imaging.
[Thesis]

Almási Gábor
Ultrarövid lézerimpulzusok optimális erősítése KrF erősítőkben.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Andrásik Attila
Borofloat, BK7 és B270 optikai üvegminták ablációja és tranziens reflexió-növekedésének vizsgálata ultrarövid lézerimpulzusokkal.
[Thesis]

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
[Thesis] (Unpublished)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagaméry Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Zoltán
Nonlinear methods for spatial and temporal noise reduction in ultrashort pulse optical systems.
[Thesis] (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Zoltán
A csillagfejlődés korai szakasza fiatal galaktikus nyílthalmazokban.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Angéla
Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Barnabás
Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Beke Tamás
Termoakusztikus jelenségek vizsgálata projektfeladatban.
[Thesis] (Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Bereznai Miklós
Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával.
[Thesis] (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bernát Gábor
A fotoszintetikus funkciók gátlása és helyreállítása fénnyel.
[Thesis] (Unpublished)

Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Bozóki Tamás
Monitoring Global Lightning and the Lower Ionosphere with Schumann Resonances.
[Thesis]

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Brinkman Hannah Elisabeth
Short-lived radioactive isotopes from massive single and binary stellar winds.
[Thesis]

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás András
Biológiai mozgások modellezése fénnyel készített és fénnyel hajtott mikrorobotok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Bánó Gergely
Fémion lézerek üreges katódú kisülésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Békési József
Development and optimization of high intensity solid state-excimer hybrid laser systems and their application for short pulse material processing.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Attila
RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chordiya Kalyani
Impact of Structural Modifications on Ultrafast Correlation-Driven Charge Migration in Organic Molecules: For Molecular Engineering.
[Thesis]

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Csizmadia Sándor
Központi idegrendszeri speciális vasculáris károsodások MR vizsgálata és azok hemodinamikai kapcsolatai.
[Thesis]

Csizmadia Tamás
Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos János
Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
[Thesis]

Csákó Tamás
Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval.
[Thesis] (Unpublished)

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Czavalinga Donát Róbert
Szoros, hierarchikus hármas csillagrendszerek az égboltfelmérő űrtávcsövek korszakában.
[Thesis]

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debreczeny Mónika
Cianobaktériumok fénybegyűjtő rendszerének és fotoszintetikus membránjának tanulmányozása rezgési spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dezső Gergely
Új módszer N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítására. Alkalmazás elektronkorrelációs energia számítására.
[Thesis] (Unpublished)

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
[Thesis] (Unpublished)

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Piroska
Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán.
[Thesis] (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
[Thesis] (Unpublished)

Flender Roland
Few-cycle pulse generation in the mid-infrared and THz spectral domains.
[Thesis]

Fodor Elfrieda
Role of sn-1 monounsaturated, sn-2 polyunsaturated phospholipid molecular species in membrane adaptation to temperature in poikilotherms.
[Thesis] (Unpublished)

Földi Péter
Highly nonclassical quantum states and environment induced decoherence.
[Thesis] (Unpublished)

Füle Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp József András
Lézerimpulzusok fázismodulációja kétutas frekvenciakétszerezésnél, valamint rezonáns közegben való terjedésnél.
[Thesis] (Unpublished)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdos Tamás
Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdátsy Gábor
Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Galajda Péter
Mikroszkopikus testek orientációja és forgása lézercsipeszben.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Tamás Bence
Gyógyszerhatóanyagok kezelése impulzuslézeres ablációval gáz környezetben.
[Thesis]

Gerencsér László
A bakteriális reakciócentrum fotociklusának kinetikája és energetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
[Thesis] (Unpublished)

Gilicze Barnabás
Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Gombkötő Ákos
Quantum optical models of high-order harmonic generation in two-level system.
[Thesis]

Grósz Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Guba Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Gulybán Ákos
Multiszegmentált tangenciális emlőbesugárzás.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Oldal Lénárd
Characterization of ultrashort double pulses and their application in attosecond physics.
[Thesis]

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Kinga-Izabella
Szilárdtest lézerplazmában keletkező felharmonikusok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hack Szabolcs
Intenzív lézerimpulzussal kölcsönható atomi és szabad elektronok dinamikája és sugárzása.
[Thesis]

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
[Thesis] (Unpublished)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
[Thesis] (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Vékony fémlemezek lézeres hegesztése átlapolt kötési geometriában.
[Thesis]

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
[Thesis] (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jegenyés Nikoletta
Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Róbert
Disorder Dominated Singular Behaviour in Random Quantum and Classical Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Jávorfi Tamás
Interactions between chlorophylls and carotenoids in light-harvesting complexes of photosystem II and in model systems.
[Thesis] (Unpublished)

Jäger Zoltán
Numerikus módszerek alkalmazása modern asztrofizikai vizsgálatokban.
[Thesis]

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

K

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza József
Felharmonikus-keltés lézertérben és plazmonikus nanorészecskék vizsgálata.
[Thesis]

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Bálint
Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
[Thesis] (Unpublished)

Kohut Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
[Thesis] (Unpublished)

Kokavecz János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kondász Bence
LASCA véráramlásmérő rendszer fejlesztése és a kiértékelést befolyásoló egyes folyamatok fontosságának vizsgálata.
[Thesis]

Koniorczyk Mátyás
Quantum teleportation on generic Hilbert spaces and in optics.
[Thesis] (Unpublished)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
Optikai elemek fázistulajdonságainak interferometrikus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A két fotokémiai rendszer arányának és a fényenergia megoszlásának redox szabályozása metabolikus adaptáció során zöldalgákban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsolt
Félvezetők és optikailag sűrű plazmák gerjesztése KrF lézerimpulzusokkal.
[Thesis]

Kozma Ida Zsuzsanna
Femtoszekundumos optikai elrendezések modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kurdi Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Máté
Advanced metrology for few-cycle mid-IR pulses.
[Thesis]

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
[Thesis] (Unpublished)

Kutasi Kinga
Hidegkatódos ködfénykisülések alapjelenségeinek hibrid modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kyriakos Walid Elias
SPACE RIP: A parallel imaging technique in magnetic resonance imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kákonyi Róbert
Vaszkuláris rendszerek modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
[Thesis] (Unpublished)

Könyves-Tóth Réka
A szupernóva-robbanások során kidobódott tömeg és más fizikai paraméterek becslése.
[Thesis]

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kőházi-Kis Ambrus
Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Lakó Sándor
Femtoszekundumos nemlineáris optikai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Krisztián
OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Ludmann Krisztina Zelma
Egy proton pumpa működésének energetikája és töltésmozgásai.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
[Thesis] (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
[Thesis] (Unpublished)

M

Magashegyi István
Fényindukált töltéstranszport szilárdtestekben: kvantummechanikai leírás.
[Thesis]

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
[Thesis] (Unpublished)

Major Csaba
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Majorosi Szilárd
Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Mathesz Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Mechler Ádám István
Szénstruktúrák előállítása és atomi erő mikroszkópos tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
[Thesis] (Unpublished)

Mikóczi Balázs
Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Mitnyan Tibor
Érintkező kettőscsillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata, valamint a TIC 278825952 hármas rendszer analízise.
[Thesis]

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Balázs
Supersymmetry and coherent states of the Morse oscillator; application to molecular photodissociation.
[Thesis] (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
[Thesis] (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
[Thesis] (Unpublished)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Zsuzsanna
A grafit ArF lézeres ablációjának mechanizmusa atomi erő mikroszkópos, gyorsfényképezéses és részecske mobilitás méréses vizsgálatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Eszter
Meloxicam gyógyszerhatóanyag részecskeméret csökkentése impulzuslézeres ablációval.
[Thesis]

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Andrea
Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Anett
Motivációs stratégiák fejlesztése a fizika tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Tamás
Nagy intenzitású KrF lézerek működésének optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Tibor
Lokalizációs mikroszkópiai modalitások szimulációs és kísérleti vizsgálata.
[Thesis]

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Násztor Zoltán
A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oroszi László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp György
Az [F2(phen)3]2+ és az [F2(phen-(OH)2)3]2+ elektronszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Paragi Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pogány Andrea
Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai Béla Gábor
Dynamical ϒ-matrices and their appearance in Calogero-Moser models.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfalvi László
A LiNbO3 nemlineáris optikai tulajdonságainak vizsgálata Z-scan módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pápa Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rigó István
Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz.
[Thesis]

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
[Thesis] (Unpublished)

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
[Thesis] (Unpublished)

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Ervin
Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákban nagy lézerintenzitásokon.
[Thesis] (Unpublished)

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Serényi Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
[Thesis] (Unpublished)

Sipka Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Smausz Kolumbán Tamás Ferenc
Az anyageltávozás folyamatainak vizsgálata az impulzuslézeres vékonyréteg építés szempontjából káros mikron méretű részecskék számának csökkentése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Sneider János
Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Adatok az exobiológia néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Anna
Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gyula
Kisbolygók és üstökösök fizikai paramétereinek meghatározása fotometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Lóránt Zsolt
Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tibor
Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Szakáll Miklós
Diódalézeres fotoakusztikus berendezés légköri vízgőzmérésekhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szenes András László
Fényemisszió plazmonikus erősítése.
[Thesis]

Szentgyörgyi Réka
Radiological diagnosis and therapy of extracranial carotid artery stenosis.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sziládi Katalin
A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban.
[Thesis] (Unpublished)

Szundi István
Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében.
[Thesis] (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Tarjányi Tamás
Titán felületek és biomolekulák kölcsönhatásainak modellezése molekuladinamikai módszerekkel.
[Thesis]

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Turzó Kinga
A bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Szabolcs
Optimization of high peak power few-cycle optical parametric chirped pulse amplifier systems.
[Thesis]

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Boconádi Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
[Thesis] (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
[Thesis] (Unpublished)

Ungi Tamás
Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Vajda György
A háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Dániel
Lokalizációs mikroszkópiás mérések kvantitatív elemzése.
[Thesis]

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
[Thesis] (Unpublished)

Varjú Katalin
Quantum tests for non-inertial and general relativistic effects.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
[Thesis] (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
[Thesis] (Unpublished)

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Vukics András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. október 3. 11:57:27 CEST.