Items where Subject is "06.03. Philosophy, ethics and religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 71.

Thesis

Almási Tibor
Rogerius egyházi felettesei.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos László
A fejlődésről...
[Thesis] (Unpublished)

Baraczka István
Fiatal diplomások Békés megyében az 1980-as években.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók István
Medgyesi Pál: Doce praedicare. Az első magyar nyelvű egyházi retorika.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Elemér
A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Bitó István
Determináltság, jogi és erkölcsi felelősség.
[Thesis] (Unpublished)

Bárány László
A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Balázs
A bizonyítási képesség vizsgálatának néhány elméleti kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Csefkó Mátyás
A világnézeti és erkölcsi tulajdonságok kialakításának főbb elméleti és gyakorlati problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Csejtei Dezső
Az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásai, különös tekintettel Hegel történetfilozófiájára.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Istvánné
A serdülőkorúak erkölcsi és világnézeti arculatának fejlesztése az úttörőmozgalom keretében.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány András
A tudat fogalmának szerepe Jean-Paul Sartre fiatalkori filozófiai műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Miklós
A munkahelyi demokrácia néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (A békéscsabai Május 1. Mg. Termelőszövetkezet tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Ferenczy József
A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
[Thesis] (Unpublished)

Gedifew Belayneh Taye
Pragmatist Bioethics, the Relevance of Context, and Some Problematic Situations in Healthcare.
[Thesis]

Gonda József
A társadalom osztálystrukturájának alakulása Orosházán a szocializmus építésének időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Gurzó László
A politikai műveltségről és középiskolai megalapozásának néhány kérdéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Herczeg Ferenc
Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának megváltozásáról Szarvas város és járás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Ibos Gyula
A család szocializációs funkciójának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Ivánné Máté Zsuzsanna
A nembeliség kategóriájának fejlődéstörténete a lukácsi életműben.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Anikó
Bergyajev Oroszország-képének és Dosztojevszkij-értelmezésének főbb kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Erzsébet
Walter Benjamin filozófia- és művészetértelmezéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
[Thesis] (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ilona
A marxizmus társadalomfilozófiája és néhány oktatásmódszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Dózsai András
Arnold Joseph Toynbee történelembölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Novák Éva
A Hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epikureus és a szkeptikus filozófia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Koncsos Ferenc
Humanizmus és magánélet.
[Thesis] (Unpublished)

Konkoly Ágnes
A fenséges tériszonya. A fenséges és az intuíció Pszeudo-Longinosz, Bouhours és Bergson filozófiájában.
[Thesis]

Korim Jánosné Papp Magdolna Éva
Néhány etikai probléma a mai magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A népek testvérré válásának eszméje Bartók Béla társadalomtörténeti és történetfilozófiai írásaiban (1903-1940).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklós
Strukturalizmus és marxizmus : A strukturalizmus főbb filozófiai problémái - az elsősorban hazai marxista kritika tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes-Szabó Andrásné
Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti - politikai és közösségi arculatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Kókai László
A filozófia kapcsolata a természettudományokkal, különös tekintettel a csillagászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Madaras Lászlóné
A pozitivista tudományfelfogás.
[Thesis] (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi Gyula
A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése Gyula városban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Jánosné Schneider Klára
A családi, házassági viszonyok fejlődéstendenciái a mai magyar társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Etelka
A nőkérdés filozófiai problémáinak marxista és polgári értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Papesch Béla
Az érdek néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Pomázi Gyöngyi
Temesvári Pelbárt beszédszerkesztése/.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Jázon
Az információelmélet néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Schmidt Josef
Die deutsche mundart von Székelyszabar.
[Thesis] (Unpublished)

Susanti Anastasia Jessica Adinda
Mixed Media to Build a New Interpretation of the 1965–1966 Massacre in Indonesia from the Victim’s Point of View in W.J.T. Mitchell’s Perspective.
[Thesis]

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Gábor
A történetiség elve és a világnézeti nevelés.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Zoltán
A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi-politikai aktivitásának néhány jellegzetessége Békés megyében (Szociológiai felmérések tanulságai).
[Thesis] (Unpublished)

Székely László
Világegyetem-modellek és a filozófia természetképe (A fizikai kozmológia és a filozófiai természetkép kapcsolata történetiségében és ma, különös tekintettel a "táguló Világegyetem" elméletének és a dialektikus materialista természetképnek viszonyára).
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi Erzsébet
Adalékok az egyén és közösség dialektikájához.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Ernő
A szocialista demokrácia fejlődésének lehetőségei a fejlett szocializmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Jánosné
A modell, mint képmás vagy fikció.
[Thesis] (Unpublished)

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter
Homo mimeticus et religiosus: René Girard generatív valláselmélete – kísérlet az ember vallástudományi megértésére.
[Thesis]

Varga István
Kierkegaard és Bergman Kierkegaard filozófiai hatása Bergman filmművészetére.
[Thesis] (Unpublished)

Varga István
Kisegyházak. Evangéliumi kisegyházak és a Szabadegyházak Tanácsa tevékenységének tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
"Dialogo alla provo"-"A párbeszéd próbatétele" "Prohászka Ottokár és Ravasz László" katolikus és protestáns válaszok a XX. század első felének nagy kérdéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Végh György
"Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál".
[Thesis] (Unpublished)

Ábrahám Béla
A párt és az állam kapcsolata a szocializmus politikai rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. október 2. 16:15:03 CEST.