Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á
Number of items at this level: 85.

A

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos László
A fejlődésről...
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Lehel
Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában.
[Thesis] (Unpublished)

Baraczka István
Fiatal diplomások Békés megyében az 1980-as években.
[Thesis] (Unpublished)

Bene Zoltánné Pusztai Virág
Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Elemér
A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Bitó István
Determináltság, jogi és erkölcsi felelősség.
[Thesis] (Unpublished)

Bárány László
A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
[Thesis] (Unpublished)

Börcsök Mária
A testnevelés és sport formális nevelő hatása az akaratra és értelemre.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Balázs
A bizonyítási képesség vizsgálatának néhány elméleti kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Csefkó Mátyás
A világnézeti és erkölcsi tulajdonságok kialakításának főbb elméleti és gyakorlati problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Csejtei Dezső
Az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásai, különös tekintettel Hegel történetfilozófiájára.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Istvánné
A serdülőkorúak erkölcsi és világnézeti arculatának fejlesztése az úttörőmozgalom keretében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dékány András
A tudat fogalmának szerepe Jean-Paul Sartre fiatalkori filozófiai műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Miklós
A munkahelyi demokrácia néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (A békéscsabai Május 1. Mg. Termelőszövetkezet tapasztalatai).
[Thesis] (Unpublished)

Ferenczy József
A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
[Thesis] (Unpublished)

G

Gedifew Belayneh Taye
Pragmatist Bioethics, the Relevance of Context, and Some Problematic Situations in Healthcare.
[Thesis]

Gonda József
A társadalom osztálystrukturájának alakulása Orosházán a szocializmus építésének időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Gurzó László
A politikai műveltségről és középiskolai megalapozásának néhány kérdéséről.
[Thesis] (Unpublished)

H

Herczeg Ferenc
Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának megváltozásáról Szarvas város és járás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Herczegh Máté
A kiterjedt elme hipotézis és lehetséges elágazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Hevesi Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Holovicz Attila
Posch Jenő filozófiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Henrietta
A szürrealista festészet alkotófolyamatában zajlódó észlelés és kifejezés pszichoanalitikus, fenomenológiai és hermeneutikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hérány Ferenc
A keresztény antropocentrizmus a környezetetikában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ibos Gyula
A család szocializációs funkciójának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Illyés Endre
A természeti és erkölcsi világrend összefüggése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Anikó
Bergyajev Oroszország-képének és Dosztojevszkij-értelmezésének főbb kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Erzsébet
Walter Benjamin filozófia- és művészetértelmezéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
[Thesis] (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ilona
A marxizmus társadalomfilozófiája és néhány oktatásmódszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Dózsai András
Arnold Joseph Toynbee történelembölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Novák Éva
A Hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epikureus és a szkeptikus filozófia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Koncsos Ferenc
Humanizmus és magánélet.
[Thesis] (Unpublished)

Konkoly Ágnes
A fenséges tériszonya. A fenséges és az intuíció Pszeudo-Longinosz, Bouhours és Bergson filozófiájában.
[Thesis]

Korim Jánosné Papp Magdolna Éva
Néhány etikai probléma a mai magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A népek testvérré válásának eszméje Bartók Béla társadalomtörténeti és történetfilozófiai írásaiban (1903-1940).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklós
Strukturalizmus és marxizmus : A strukturalizmus főbb filozófiai problémái - az elsősorban hazai marxista kritika tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Béla
Kant tér és idő elmélete.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Zoltán
Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes-Szabó Andrásné
Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti - politikai és közösségi arculatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Kókai László
A filozófia kapcsolata a természettudományokkal, különös tekintettel a csillagászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Erdély Miklós montázs-teóriája a bölcseleti hagyomány tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
[Thesis] (Unpublished)

Lamár Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona - Nietzsche metafizika-kritikája.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madaras Lászlóné
A pozitivista tudományfelfogás.
[Thesis] (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi Gyula
A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése Gyula városban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Jánosné Schneider Klára
A családi, házassági viszonyok fejlődéstendenciái a mai magyar társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
[Thesis] (Unpublished)

O

Olasz Etelka
A nőkérdés filozófiai problémáinak marxista és polgári értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pap István
A szükségletek történeti fejlődésének néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Papesch Béla
Az érdek néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Pilishegyi József
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rembeczki Eszter
Szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál. Az én- és a személyiségfelfogás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Jázon
Az információelmélet néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schmidt Josef
Die deutsche mundart von Székelyszabar.
[Thesis] (Unpublished)

Susanti Anastasia Jessica Adinda
Mixed Media to Build a New Interpretation of the 1965–1966 Massacre in Indonesia from the Victim’s Point of View in W.J.T. Mitchell’s Perspective.
[Thesis]

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Gábor
A történetiség elve és a világnézeti nevelés.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Zoltán
A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi-politikai aktivitásának néhány jellegzetessége Békés megyében (Szociológiai felmérések tanulságai).
[Thesis] (Unpublished)

Székely László
Világegyetem-modellek és a filozófia természetképe (A fizikai kozmológia és a filozófiai természetkép kapcsolata történetiségében és ma, különös tekintettel a "táguló Világegyetem" elméletének és a dialektikus materialista természetképnek viszonyára).
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi Erzsébet
Adalékok az egyén és közösség dialektikájához.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Ernő
A szocialista demokrácia fejlődésének lehetőségei a fejlett szocializmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Jánosné
A modell, mint képmás vagy fikció.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Gergely Róbert
A férfi és női testek medikalizációja a XIX. századtól napjainkig.
[Thesis]

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga István
Kierkegaard és Bergman Kierkegaard filozófiai hatása Bergman filmművészetére.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
"Dialogo alla provo"-"A párbeszéd próbatétele" "Prohászka Ottokár és Ravasz László" katolikus és protestáns válaszok a XX. század első felének nagy kérdéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Végh György
"Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál".
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Béla
A párt és az állam kapcsolata a szocializmus politikai rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. szeptember 25. 11:54:10 CEST.