Works by discipline "Law and Political Sciences"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 142.

A

Alrawashdedh, Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus, István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Antal, Tamás
Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék - Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900).
[Thesis] (Unpublished)

Arató, Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
[Thesis] (Unpublished)

Auer, Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakos, Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos, Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Bató, Szilvia
A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844).
[Thesis] (Unpublished)

Bencze, Mátyás
Vizsgálódások a jogérvényesség jogelméleti problémáinak köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Berki, Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán, Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor, Péter
Gyámról, Gondnokról és ezek vagyonkezeléséről.
[Thesis] (Unpublished)

Bodzási, Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
[Thesis] (Unpublished)

Budai, Lajos
Az adásvétel általános szabályai és különös nemei.
[Thesis] (Unpublished)

Bóka, János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cheesman, Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
[Thesis] (Unpublished)

Csatlós, Erzsébet
Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Cservák, Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
[Thesis] (Unpublished)

Császár, Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri, András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
[Thesis] (Unpublished)

D

Da, Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Deli, Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Deák, Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Dinók, Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás, Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
[Thesis] (Unpublished)

Dux, László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
[Thesis] (Unpublished)

Dúl, János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
[Thesis] (Unpublished)

E

Ember, Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fantoly, Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csamangó, Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes, Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
[Thesis] (Unpublished)

Fejős, Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete , Orsolya
A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián, Ferenc
Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Fürjes, Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gellén, Klára
A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében.
[Thesis] (Unpublished)

Gyengéné Nagy, Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt, Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi, Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gál, Andor
A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Görög, Márta
A személyiségi értékek posthumus védelme - Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében.
[Thesis] (Unpublished)

Günther, Hans-Georg
Die Mitwirkung im Versicherungsrecht. Autoreferat.
[Thesis] (Unpublished)

Günther, Mihály
Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezése a magyar korona országaiban.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu, Gábor
A beruházó és az állam közötti vitarendezési (ISDS) eljárás és annak aktuális kritikái.
[Thesis]

Hajdú, Dóra
A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Harkai, István
Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra.
[Thesis] (Unpublished)

Havas, Béla
A munkáskérdésről s különösen a magyar szocializmusról.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs, Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes, Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
[Thesis] (Unpublished)

Heka, László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
[Thesis] (Unpublished)

Hollán, Miklós
A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása - Szankció a büntetőjog és a jogállamiság határán.
[Thesis] (Unpublished)

Homicskó, Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Horesnyi, Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Hárs, András
Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peace Operations - With Special Regard to Implications of Responsibility in International Law.
[Thesis]

J

Juhász, Andrea Erika
A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Zsuzsanna
A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kampler, Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kaprinay, Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület - Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai, Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Király, Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Barnabás
A jog egyenlősége - az egyenlőség joga. Az egyenjogúság problémája a magyar közjog fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiszely, Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kruzslicz, Péter Pál
A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra.
[Thesis] (Unpublished)

Kupecki , Nóra
A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Köblös, Adél
A joghatósági megállapodás.
[Thesis] (Unpublished)

L

Legeza, Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Leidl, Emil
Ricardo Dávid élete és művei.
[Thesis] (Unpublished)

Lorbach, Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
[Thesis] (Unpublished)

Lovászy, László Gábor
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács, Adrienn
Protection of Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites – with Special Regard to France and Hungary.
[Thesis]

Lázár, Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincsikné Lajkó, Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
[Thesis] (Unpublished)

M

Marencsák, Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
[Thesis] (Unpublished)

Matúz, György
A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei, Péter
A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
[Thesis] (Unpublished)

Mogilka, Raphaela
Verhinderung und Sanktionierung der Geldwäsche - Möglichkeiten und Grenzen -.
[Thesis] (Unpublished)

Mohi, Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Márki, Dávid
Az igazságszolgáltatás nyilvánosságának alkotmányjogi vizsgálata, különös tekintettel a büntetőeljárás nyilvánossága és a sajtó kapcsolatából adódó alapjogi kollíziókra.
[Thesis]

Méhes, Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy , Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom -.
[Thesis] (Unpublished)

Nánási, László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
[Thesis] (Unpublished)

P

P. Kovács, Ilona
Magyarország nemzetközi egyezményei a XX. században. Alkotmányjogi szemináriumi előadása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pallós, Nikoletta
A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása - Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Tekla
A koncesszió.
[Thesis] (Unpublished)

Pathak, Maitrayee
Analysis of the EU and US Legal Frameworks of Anti-Competitive Practices in Merger and Acquisitions Where Patents Remain Unutilized.
[Thesis]

Pongó, Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsonyi, Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Pustina, Lorik
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans - the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo.
[Thesis]

Pákozdi, Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
[Thesis] (Unpublished)

Pétervári, Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ruzsicska, Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Révész, Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Rónay, Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
[Thesis] (Unpublished)

Rúzs Molnár, Krisztina
A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sarkady, Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
[Thesis] (Unpublished)

Schadl, György
A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Schiffner, Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Schulte Westenberg, Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
[Thesis] (Unpublished)

Schultz, Márton
A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra.
[Thesis] (Unpublished)

Siket, Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simonné Gombos, Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

Strihó, Krisztina
A merchandising szerződés.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok, Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok, Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Oreszt
A pénz és pénzhelyettesítőkről.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Szakály, Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
[Thesis] (Unpublished)

Szentkirályi, Gyula
A "Diploma Leopoldinum" mint Erdély egyik legfontosabb közjogi forrásának létrejöttét feltüntető doplomatiai alkudozások bírálatos ismertetése.
[Thesis] (Unpublished)

Sziebig, Orsolya Johanna
A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei.
[Thesis] (Unpublished)

Szomora, Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Szondi, Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy, Pál
Néhány szó az őstermelésről s a műiparról sok tekintetben Magyarország és Ausztria közötti különbségekről s azok okairól.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy, Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamási, Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920 - A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Tribl, Norbert
Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben.
[Thesis]

Téglási, András
A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
[Thesis] (Unpublished)

Törő, Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujhelyi, Sándor
A magyarországi görög szertartású katholikusok nyelvi statisztikája és a magyar liturgikus kérdés.
[Thesis] (Unpublished)

Ujlaki, Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
[Thesis] (Unpublished)

V

Világhy, Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
[Thesis] (Unpublished)

Visontai-Szabó, Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi, Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Gültekin, Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
[Thesis]

W

Wilson Vallejo, Santiago
The international legal personhood of Nature and other ecosystems: A legal approach based on ecocentric ethics.
[Thesis]

Z

Zebari, Dildar Frzenda-Zuber
Investment Protection under the Energy Charter Treaty.
[Thesis] (Unpublished)

Zsedényi, István
A kötelesrésszel kapcsolatos fontosabb kérdésekről.
[Thesis] (Unpublished)

Zámbó, Géza
A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek).
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ámán, Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Árkosy, Lilla
Az árujelzőktől a védjegyig.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 25. 15:06:12 CET.