Items where Year is 1984

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 171.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
[Thesis] (Unpublished)

Alpáry Lajos
A meteorológiai frontok hatásának vizsgálata az egyes betegségcsoportok előfordulására.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklósné
Attributum nyelvtanok kiértékelési módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Biró Margit
Termesztett paradicsomfajták lombleveleinek és terméseinek morfológiai és összehasonlító anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus Mihály
Számítógép-hálózati protokollok szimulációs vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Dénes
Az acetilkolin tartalom in vivo és in vitro regulációja a központi idegrendszer különböző régióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes Tibor
A chemoton modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
[Thesis] (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
[Thesis] (Unpublished)

Gion János
A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődésének szakképzési igényei (A magyar szakképzés fenti szempontból történő vizsgálata).
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Gunda András
Különböző, biológiailag aktív anyagok hatása békaizom működésére és fáradási jelenségeire.
[Thesis] (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
[Thesis] (Unpublished)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Robert A.
L'histoire de la pensee demographique hongroise des ses debuts jusqu'a l'avenement de la periode de la statistique officielle.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
[Thesis] (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
[Thesis] (Unpublished)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
[Thesis] (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
[Thesis] (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
[Thesis] (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
[Thesis] (Unpublished)

M

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
[Thesis] (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
[Thesis]

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
[Thesis] (Unpublished)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
[Thesis] (Unpublished)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
[Thesis] (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Pápa Aladár
A földgáz szerepe a hazai petrolkémiai nyersanyagbázis kiszélesítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
[Thesis] (Unpublished)

R

Reményik István
Magyar-szovjet kapcsolatok Csongrád megye és Odessza terület között.
[Thesis] (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
[Thesis] (Unpublished)

Rubicsek György
Alvás-ébrenléti aktivitással összefüggő agy- és testhőmérséklet változások.
[Thesis] (Unpublished)

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
[Thesis] (Unpublished)

S

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén István
Ellenforradalom Csongrádon - 1956.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
[Thesis] (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Józsefné Bozóki Margit
Családi és közösségi népszokások vizsgálata egy Tolna megyei községben (Nagykónyiban).
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szántóné Molnár Judit
A Beleznay család története a XVIII. század végén és a XIX. század elején (1770-1818).
[Thesis] (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
[Thesis] (Unpublished)

Takó Éva
Minőségmutató kialakítása élelmiszerek minőségének komplex mérésére.
[Thesis] (Unpublished)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
[Thesis] (Unpublished)

Toldiné Tóth Éva
A nitrogén két speciális formájának (No3-N és NH4-N) hatása a kukorica-fusarium gazda-parazita kapcsolatra.
[Thesis] (Unpublished)

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
[Thesis] (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
[Thesis] (Unpublished)

Tósaki Árpád
Kétoldali arteria carotis lekötés okozta agyischemiás károsodás és annak befolyásolása dexamethasonnal Sprague-Dawley patkányokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Erika
Akusztikus stressz hatásának vizsgálata CFY patkányokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Magdolna
A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Szegeden az ellenforradalom leverésétől a szocialista társadalom alapjainak lerakásáig (1957-1962).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Mihály
A Kállósemjéni Nagymohos és Nyárias fitocönológiája, természetvédelmi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
[Thesis] (Unpublished)

Vashegyi Ágnes
Tápanyagstressz és a 2,4-D hatása búza növekedésére és ionfelvételére.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelinov Ágnes
A szegedi középfokú tanintézetek KISZ-szervezeteinek tevékenysége megalakulásuktól az 1970. évi ifjúságpolitikai határozatig (1957-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Gabriella
Az Alföld szarmatakorának alkonya. Kísérlet a legkésőbbi leletanyag elkülönítésére Szeged környéki temetők vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
[Thesis] (Unpublished)

Walter András
Kísérlet a kivitelező építőipar specifikus hatékonyság vizsgálatának továbbfejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 3. 22:55:27 CEST.