Items where Year is 1976

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Á | Ü
Number of items: 88.

A

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Apostol Ilona
Mérgezési epidemiológiai vizsgálat szervezése és eredményei a Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat adatai alpaján.
[Thesis] (Unpublished)

Arató Ágnes
Audio-vizuális eszközök multi-média rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
[Thesis] (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
[Thesis] (Unpublished)

Bedéné Muskó Ilona
Fény - és elektronmikroszkópos vizsgálatok sáska agyon, különös tekintettel a gombatestre.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Sándor
A katonai rend és fegyelem szilárdítására irányuló nevelő munka néhány filozófiai, etikai problémája a határőrségnél.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Tibor
Az emberi csontszövet paleoszerológia vizsgálata. Módszertani és szerogenetikai értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Békési Márta
Az igekötők hatása az intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis]

C

Csejtei Dezső
Az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásai, különös tekintettel Hegel történetfilozófiájára.
[Thesis] (Unpublished)

Csirikné Czachesz Erzsébet
Vizsgálat a tízéves tanulók írásos szókészletének köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Imre
A felzárkóztatás és az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos gimnáziumi képzési kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Imre
Vizsgálatok fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó lipid membránokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák László
A programozott kémiaioktatás néhány problémájának vizsgálata az oktatás különböző szintjein.
[Thesis] (Unpublished)

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
[Thesis] (Unpublished)

Duró Lajosné Lévai Rozália
Az analízis gimnáziumi tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány András
A tudat fogalmának szerepe Jean-Paul Sartre fiatalkori filozófiai műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
[Thesis] (Unpublished)

F

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai R. Katalin
Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Fátrai Zsuzsanna
Kvantitatív immunelektroforézis alkalmazása szérumfehérjék vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp János
A középiskolai tanulóifjúság világnézeti, politikai, erkölcsi nevelésének időszerű kérdései a Szegedi MÁV Nevelőotthon növendékei körében végzett intervallumvizsgálat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galgóczi Anna
A filozófiaoktatás hatékonyságának vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth György
A Scrophulariaceae pollenmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Elektromos és mágneses vizsgálatok lipid-jód molekulakomplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Zoltán
Középiskolai tanulók közösségi értékorientációjának pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyuláné Szabó Sára
Az audio-vizuális eszközök használatának határhatékonysága a nyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Héjjas Endre
Az általános iskolai orosznyelv-oktatás eredményességének vizsgálata ipariszakmunkás-tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

K

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Tibor
2,4-D alapanyagú herbicid hatása vízinövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Attila
Strukturális változások Dunaújváros iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György
A koedukáció neveléslélektani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kohn Irén
A Jókai bánya művelés alatt álló telepeinek spóra- pollenegyüttesei.
[Thesis] (Unpublished)

Komlóssy Ákos
Nevelőmunka a középiskolai irodalomtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács András
Erdélyi József költészete.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ilona
A béta-indolil-ecetsav oxidáz élettani jelentősége az őszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Róbert
Egy főiskolai tantárgy taxonómiai vizsgálata, cél- és feladatrendszerének megfogalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovszki József
Az óvodai nevelés-oktatás tervezésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Krékits József
Az orosz aterminatív alapigákből képzett temporatív-terminatív cselekvésmódok és magyar nyelvi megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

L

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
[Thesis] (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
[Thesis] (Unpublished)

M

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Maráz Anna Mária
Saccharomyces fajok légzésdeficiens mutánsainak előállítása és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Péter
A fotoszintetikus egység működési mechanizmusának vizsgálata a gerjesztő fény koherenciájának változtatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy György László
A tanulmányi terhelés mérésének tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.
[Thesis] (Unpublished)

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pap István
A szükségletek történeti fejlődésének néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Bertalan
Az orosházi járás népességének és ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pesti Miklós
A protoplasztképzést, regenerációt és fúziót befolyásoló tényezők vizsgálata Geotrichum candidum és Penicillium fajoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Pignitzky György
Világnézeti nevelés a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
[Thesis] (Unpublished)

Ritecz József
Világnézeti, vallási, erkölcsi attitűdök vizsgálata középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Mihály
Fejezetek a műalkotás ontológiájából.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schwalm Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Endre
Software eszközök programozási nyelvek és rendszerek definiálására.
[Thesis] (Unpublished)

Solymosi János
A tanyakérdés néhány szociológiai vonása a kiskunhalasi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
[Thesis] (Unpublished)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Mihály
Aspergillus fajok protoplasztjainak intra- és interspecifikus fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szemenyei Sándor
A 14-24 éves fiatalok családi-házassági viszonyokkal kapcsolatos nézetei egy szociológiai felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
Magyarország és Békés megye ipari fejlődésének modellje.
[Thesis] (Unpublished)

T

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Összehasonlító vizsgálatok rizsgyökér ATP-áz enzimmel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Katona István és történetírása.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varsányi György
A sükösdi nyelvjárás szótárszerű feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
[Thesis] (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
[Thesis] (Unpublished)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
[Thesis] (Unpublished)

Ü

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 19:36:40 CET.