Items where Year is 1972

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 75.

B

Balogh Éva
Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseke Lajos
Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
[Thesis] (Unpublished)

Czirfusz Gábor
Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dallmann László
Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dzsatkó József
Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
[Thesis] (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Árpád
A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Rózsa
Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen kezelt búza- és kukoricavetésekben.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gulyás Mihály
Gép az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halmosné Eck Erna
A vér pH-jának, szénsav és nátrium-bikarbonát tartalmának jelentősége, meghatározásának módszerei és az eredmények alkalmazási területei [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Hantos Zoltán
Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi András
Szeged története a Gömbös-kormány időszakában (1932-1936).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Mihály
Fáy András nevelési eszméi.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
[Thesis] (Unpublished)

I

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kasza Károly
Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Imréné Balogh Magda
Állami gondozottak - nevelőotthonba utalt tanulók - pályaválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses László
A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklós
Strukturalizmus és marxizmus : A strukturalizmus főbb filozófiai problémái - az elsősorban hazai marxista kritika tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kutas Ferenc
Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos fogalmazástanításban mérések tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
[Thesis] (Unpublished)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
[Thesis] (Unpublished)

L

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
[Thesis] (Unpublished)

Legendi Tamás
A CHANGE nyelv/multiprocesszor.
[Thesis] (Unpublished)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maliga Pál
Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Maróy Péter
Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
[Thesis] (Unpublished)

N

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
[Thesis] (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
[Thesis] (Unpublished)

R

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ratkai Lajosné Király Emőke
A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi jelentősége a felső - Kréta és alsó harmad időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
[Thesis] (Unpublished)

Révi Jenő
A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligenciakorú normális és imbecillis tanulóknál.
[Thesis] (Unpublished)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Rónáné Kovács Zsuzsanna
Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúrnövényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására.
[Thesis] (Unpublished)

S

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
[Thesis] (Unpublished)

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
[Thesis] (Unpublished)

Stadler Jenő
Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szentpéteri István
Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyamatában - A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban -.
[Thesis] (Unpublished)

Szundi István
Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Sára Attila
Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen.
[Thesis] (Unpublished)

Sásdi Imréné Rabb Ilona
Közösségalakítás az alsótagozati osztályokban.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

V

Visnyovszky Éva
Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 13:52:42 CET.