Items where Year is 1984

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 116.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
[Thesis] (Unpublished)

Alpáry Lajos
A meteorológiai frontok hatásának vizsgálata az egyes betegségcsoportok előfordulására.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklósné
Attributum nyelvtanok kiértékelési módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Biró Margit
Termesztett paradicsomfajták lombleveleinek és terméseinek morfológiai és összehasonlító anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus Mihály
Számítógép-hálózati protokollok szimulációs vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Dénes
Az acetilkolin tartalom in vivo és in vitro regulációja a központi idegrendszer különböző régióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes Tibor
A chemoton modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
[Thesis] (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
[Thesis] (Unpublished)

Gion János
A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődésének szakképzési igényei (A magyar szakképzés fenti szempontból történő vizsgálata).
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Gunda András
Különböző, biológiailag aktív anyagok hatása békaizom működésére és fáradási jelenségeire.
[Thesis] (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
[Thesis] (Unpublished)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
[Thesis] (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
[Thesis] (Unpublished)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
[Thesis] (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
[Thesis] (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
[Thesis] (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
[Thesis] (Unpublished)

M

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
[Thesis] (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
[Thesis] (Unpublished)

P

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
[Thesis] (Unpublished)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

S

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve /1879-1979/.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
[Thesis] (Unpublished)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
[Thesis] (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 5. 17:27:32 CEST.