Items where Year is 1980

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 129.

A

Agyagási Klára
A XVIII. sz.-i Csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
[Thesis] (Unpublished)

B

Balázs József
Társadalomtudományi és publicisztikai szövegek oroszról magyarra fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
A Péteri-tó madárvilága.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Anna
Szimultán fertőzött protoplaszt rendszer alkalmazása vírusinhibitorok tanulmányozására.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók István
Medgyesi Pál: Doce praedicare. Az első magyar nyelvű egyházi retorika.
[Thesis] (Unpublished)

Basharahil Khalid Awad
The effect of cerebral drugs on the energetic state of normal and ischaemic brain.
[Thesis] (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Pál
K+-transzport vizsgálata izolált szívmitokondriumokon.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
[Thesis] (Unpublished)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Istvánné
A serdülőkorúak erkölcsi és világnézeti arculatának fejlesztése az úttörőmozgalom keretében.
[Thesis] (Unpublished)

Czinege Gábor
Gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációi.
[Thesis] (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Derda István
"Apostol'skie ctenia XIII veka" : paleograficeskoe, foneticeskoe i morfologiceskoe opisanie.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Gézáné Erdélyi Ilona
Olasz jövevényszavaink kutatásának történeti tanulságai.
[Thesis] (Unpublished)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

E

Egri Piroska
Patológiás immunglobulinok kvalitatív értékelése a klinikai-laboratóriumi szűrővizsgálatok során.
[Thesis] (Unpublished)

Estók Bertalan
A Kiskörei-tározó területén, valamint az Eger és Laskó patakon végzett hidrobiológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Szarvas Mária
Adalékok az óorosz deklinációs rendszer történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekasné Berényi Éva
Néhány élettani tényező hatása az eltérő anyagcsere-típusú vázizmok lipid összetételére.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Márta
Adatok az avarkor népességének paleoantropologiájához. A Vác-Kavicsbánya avarkori temető csontvázanyagának metrikus, morfotaxonómiai és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Frank László
Másodlagos anyagcsere termékek szintézise Datura és Solanum szuszpenziós sejtkulturákban.
[Thesis] (Unpublished)

Franko András
A kémiai szerkezet és a mikrobiológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata szalicilanilid származékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
[Thesis] (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Gulya Károly
A kolinerg és GABAerg neuronális struktúrák lokalizálása patkány bulbus olfactoriusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
A Drosophila melanogaster harmadik kromoszómája egy szakaszának genetikai és citológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi László
Szenzoros sejtek fény és elektronmikroszkópos vizsgálata Helix pomatia L. talp és alsó tapogató kültakarójában.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Judit
Rhizobium meliloti általános transzdukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Jónás Erzsébet
Szerin-proteázok összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a termostabilitásra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kardosné Lovas Margit
A lónadály, Haemopis sanguisuga L. kötőszövetének felépítése és működése.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Koch Péter
Rákos sejtek morfológiai vizsgálata optikai Fourier-transzform módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Gyuláné Fábián Ilona
Fejezetek a határozott névelő történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Kulinyi Gábor
A patkánylép citoplazmából részlegesen tisztított timidinkináz enzim tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Miklós
Fehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása affinitás szorbensek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Lajos
A serdülőkorú tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Endre
Az orosz nyelv szókészlete ekvivalens nélküli elemeinek összevető vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár Gábor
A cikloheximid rezisztencia, mint differenciált funkció megnyilvánulásának szabályozása sárgarépában (Daucus carota L.).
[Thesis] (Unpublished)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Solymosi Mária
A feltételes mód összevető vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
A trichoderma longibrachiatum QM 9414 törzs heterokarionjainak vizsgálata genetikai rekombinánsok nyerése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Marković Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti György
Faautomaták és reguláris erdők osztályai.
[Thesis] (Unpublished)

Mikházi Imréné
Családkohéziós erők.
[Thesis] (Unpublished)

Mink Mátyás
Rhizobium-fág- és plazmid DNS-ek.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ilona
Vad típusú és mutáns Drosophila melanogaster lárvális szöveteinek metamorfózisa in vitro kultúrákban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Jánosné Schneider Klára
A családi, házassági viszonyok fejlődéstendenciái a mai magyar társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről /1857-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
[Thesis] (Unpublished)

O

Okos Károlyné Erdélyi Mária
Specifikus mRNS izolálása és jellemzése - egy Drosophila hősokk gént hordozó - immobilizált hibrid plazmid segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
[Thesis] (Unpublished)

Popon János
Vajda és Eminescu.
[Thesis] (Unpublished)

Pornói Károly
Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pázmány Zsuzsa
Adatok a magyarországi ipari műemlékek földrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rostás Katalin
A MegacinA-termelés plazmid kódoltságának bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl Józsefné Bank Klára
A lakónépesség területi átrendeződésének és koncentrálódásának néhány fő jellegzetessége hazánkban 1949 és 1975 között.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
[Thesis] (Unpublished)

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Adatok az exobiológia néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Miklós
Vírusindukált szekvencia-specifikus endonukleáz megjelenése az Anacystis nidulans kékalgában.
[Thesis] (Unpublished)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Szován Gyuláné
Gibridnoe slovoobrazovanie v russkom literaturnom âzyke.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Julianna
Herbicid vizsgálatok fűféléken.
[Thesis] (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
[Thesis] (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeginé Dobrai Katalin
Az előljáró nélküli és az elöljárós esetformák párhuzamos használata a mai orosz nyelvben a limitáció kifejezésére.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Ernő
Fizikai dolgozó fiatalok művelődésének pedagógiai szociológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
A lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatás fejlesztését befolyásoló tényezők, a lakossági szolgáltatás helyzete Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája - A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése /az angol nyelvi irodalom alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Géza
Harmadikos középiskolások írásbeli nyelvhasználatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Ágnes
Prostaglandin synthetase gátlók és a morphin hatásának vizsgálata izolált ganglionon.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 3. 23:18:41 CEST.