Items where Year is 1983

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | G | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 52.

A

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései /A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai/ /1974-1982./.
[Thesis] (Unpublished)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
[Thesis] (Unpublished)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
[Thesis] (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gálfi Márta
A katekolamin szenzitív receptorfunkciók vizsgálata intakt magvas vörösvérsejteken.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái /1962-82/.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából /Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban/.
[Thesis] (Unpublished)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
[Thesis] (Unpublished)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
[Thesis] (Unpublished)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon /A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében/.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
[Thesis] (Unpublished)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Katalin
Il politecnico.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye /Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára/.
[Thesis] (Unpublished)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához /ált. isk. 8. o./.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pais Ella
A kétéves politikai- és szakközépiskola, mint a társadalmi mobilitás elősegítésének egyik útja.
[Thesis] (Unpublished)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
[Thesis] (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
[Thesis] (Unpublished)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban /1828-1983/.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
[Thesis] (Unpublished)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsigmond Tiborné
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 5. 18:02:44 CEST.