Items where Year is 1982

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 41.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében /A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése/.
[Thesis] (Unpublished)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
[Thesis] (Unpublished)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Mária
Egészségügyi pályakezdők munkahelyi beilleszkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
[Thesis] (Unpublished)

G

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
[Thesis] (Unpublished)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Gszelmann Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
[Thesis] (Unpublished)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
[Thesis] (Unpublished)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
[Thesis] (Unpublished)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése /Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban/.
[Thesis] (Unpublished)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
[Thesis] (Unpublished)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
[Thesis] (Unpublished)

M

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palkovics Tibor
Értekezés a repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
[Thesis] (Unpublished)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
[Thesis] (Unpublished)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben /A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

S

Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

T

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

Turi Endréné
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valent Julianna
A korai /óvodai/ idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 4. 19:22:02 CEST.