Works by discipline "Social Sciences > Law and Political Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items at this level: 120.

Alrawashdedh Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Antal Tamás
Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék - Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bató Szilvia
A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bencze Mátyás
Vizsgálódások a jogérvényesség jogelméleti problémáinak köréből.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása, a tanácsok tevékenységének alakulása a szocializmus alapjai lerakásának időszakában. Vizsgálat Veszprém megyei modell alapján (1945-1962) [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1979)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csatlós Erzsébet
Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Da Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Deák Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dudás Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dúl János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fekete Orsolya
A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Fábián Ferenc
Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Gellén Klára
A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Gyengéné Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gál Andor
A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Görög Márta
A személyiségi értékek posthumus védelme - Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Hajdú Dóra
A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Harkai István
Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Heka László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Hollán Miklós
A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása - Szankció a büntetőjog és a jogállamiság határán.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Juhász Andrea Erika
A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Juhász Zsuzsanna
A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kampler Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Karsai Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kiss Barnabás
A jog egyenlősége - az egyenlőség joga. Az egyenjogúság problémája a magyar közjog fejlődésében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kruzslicz Péter Pál
A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kupecki Nóra
A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lovászy László Gábor
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lőrincsikné Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Marencsák Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Mezei Péter
A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Molnár Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Mészáros János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom -.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pallós Nikoletta
A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása - Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Papp Tekla
A koncesszió.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Pongó Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pétervári Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Rúzs Molnár Krisztina
A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Schadl György
A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Schiffner Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Schultz Márton
A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Strihó Krisztina
A merchandising szerződés.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szakály Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sziebig Orsolya Johanna
A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szondi Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Téglási András
A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Török Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Zebari Dildar Frzenda-Zuber
Inventárium Protection under the Energy Charter Treaty.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Zámbó Géza
A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Árkosy Lilla
Az árujelzőktől a védjegyig.
PhD, University of Szeged.
(2019)

This list was generated on 2020. február 23. 00:08:05 CET.